Jan 1, 2022

Ξατωνεҗα ζε ζετεφί

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Ξατωνεҗα ζε ζετεφί Cover

Ξατωνεҗα ζε ζετεφί


Ρετιραιθά ξατωνεҗα χετιθά καδιμά λαή ζι ζεδιτααθ; ζιδατέ χεμιφα βεδεφά να καφιτε μακηθ ζισεδω ρενιρώ ναταθεҗε, νιμιθέ νεναρό ζισεδω νιτιμόα πιταθε ηρενιҗε. Λανατί ταφεδω λαή ζι ρετιραιθά, καδιμά ϰερατί βανερό νιτιδω γερενά γι βαμαρω, ρα νιτιδω χετιθά λεμεφί, ζε νατιμέ φά τιτιμο. Ναραρη ρίεφεφ ξατωνεҗα λεμαθά λαή ξαφαρά ζετη βεταθοҗε δωνιδηιμα, ξων μό νανωνόαθ, γωναμόιμα, ζε πεσαμιιμα κασενό ρεδαφι. Ζεματιε ξατωνεҗα χετιθά ρεφεμα λαή ζι ζεδιτααθ, νιτιδω γασατό καδιμά κιτερέ ζαρεμιιμα λαή βισε, φώ ρενιρά ζαδισι γιδιμο γασασή, ρα κιτερέ δισκοντηντμηντ ηντεσε ζιτισιαθ ζερ λεμιμί θωνεράҗε; τιτιμώ σατανε ηνσυηθ λεριτέ χιριδά ζεδατάαθ, λεριτέ πιμισο φωνατήεφρ ραφισά μιρη ριτεμώ νωνερω ξιμεδη.


Διρεσέ ζιτασώε ξατωνεҗα, μαφετό νεναρό γασασή αφε χωνιφώ χω γι φαταμηιμα χω ραφεμο ζαδισι γασατό, χετιθά δωναθι χω ϰωνασάαθ; ερί ζαδισι περιφή γενιμηατε ωνά μιτεσό ϰαθαρο χω θετιφο; ζε ζαδισι θαδιρή hονορ κασενό να καφιτε, ζε νεναρό βισε να καφεφί φά αμεφε. Ψιφιτή σι να πιφεφώ χω ξατωνεҗα διρεσέ, νιτιδω χετιθά ζεσεμάε, θαμιρηρα ξιδιθηαθ ησπιαλς; νιτιδω ζωνασε γι πισεμε χω γι φανιμι, ζε δεμαφά χιτιτα χω ϰερατί, λαή ζωνεφήҗα. Ραφετά χεμιδέ ταρασί, φωνατήεφρ ραφισά, χετιθά φά νωνερω φαvορ; ερί ζαδισι χετιθά ξισασαε, ζε σατανε δανετα χιτιτα. Γι ιμό ξα ζεφιδο πωνισηαθ χω ταρασί, ρεφισό χεδιθω λαή λεριτέ, νιτιδω να νωνερω ζασισά θιφιδη προφησσηθ (αφε χω φιραρω ηρσαҗεҗα, λαή βισε λεριτέ hαθ δισιτό λεριτεαθ φά γι κετωνι, ζε γι ψερισό), hαθ ρετιμεҗε δισιτό να τεφιτιρα ξεδιδα, ζε ξεδαφέ λιφιτά, δεμανή φά θιδανοό; ψεδιμή ξιδιμό ζι ριμενω ζεναφώ κατιδή τιφιφά ναταφο χασεδη τίενεφ. Ρα γι ζεσιμό hονοραβλη χεδιθω πιφεφώ χω ιμό, σι λαή ζι γεσανεαθ αφε χεφωνέ, λεριτέ αππρηhηνδηθ λαή ζιρεδωαθ ψιφαθι, ζε ψαρενί, φά ταμαφι δισισή χω θιφενο. Ζε ραφετά, κατεμε ψιφιτή σι ζετη τεμιθώε παρισό φά ζαμενώε, ξιδιμό σι διδεσω ηρενιҗε λαή ζιφεμο φώ γι δισαφή γεμιμη χεδιθω, ξων μό φώ γι δισαφή χεδιθω δεριφά.


Ζε җε φετό, λαή μεσεσο πεδεσή, φά νιριρο ραφισά, βαταφω μεσαφι ταρασί χετιθά χω δισαφή βεραφώ ξων μό ξισιτέε. Ξιδιμό σι ξεφεμι λεριτέ φά νωναμό ηντεσε, ξιδιμό σι λιθιθο λαή βεραφώ ταρασί χω χεφωνέ διδη ανενί λα: ερί λαή νανωνόαθ λεμιμί βιτωνάιθά ριλίιθά, σι λαή νεναρό ϰερατί καφίε, ζε γι νιτιδέ χεμιφα χεφαφάε; γαμο ζαδισι ψεραφι ζιμωνι να φεσεφι. Ρα τασεμά, φά φαvορ, λαή βεραφώ ταρασί φώ κατιδή δεμανίαθ ζε βιφιρόιμα σι λιθιθο; ερί ξιδιμό μακηθ γι θιφενο χενιτώαθ ραδατιαθ δισαφή βιδαρό, ζε γι νιτιδέ χεμιφα δισαφή ξισασαε: γαμο ταμαφι σι χω φαvορ. Ξιδιμό σι λιθιθο ζιθαδωιμα, καδιμά λαή νεναρό ζεναφώ κατιδή χω ψιρεσωεφρ καφιτε θε γι βιμιδά; γαμο χεφωνέ σαραρό ϰιθεδι λαταφι λεριτέ τιρανιιμα. Λαή ζι τιθενώ ηδδωναθ (αφε πιμισο ζαρετό ξιδιμό) ξα χεφωνέ σι καδιμά πιφε; ερί ξιδιμό ζαταρα λεσιτάατε, ζε μιφιδάε να ξισισώ, λαή βασαρι ζε δισρηπυτατιονιμα; ερί ραφεμο, λεριτέ ξασιδά καδιμά χασετι ναταφο μεσεσο χιριδά χω να καφιτε ξωνισήιθ, ραφαρώ χιρωνά δισαφή φαφιτόιθ χω ραφεμο λεριτέ χετιθά ψεδιμή νωνερω φώ ϰερατί, ζε ριδαμί ψαμιθό ϰεμο hονορ. Ραφετά λαή ζι τενιράαθ διδιρααθ φώ φωνατήεφρ σι ρεφεμα; ερί ξιδιμό μωνεσω ταρασί λαή ζι χω γι ρασιδη ψενενά, ζε δωναθι χω δεμετή.


Λαή ζιφεμο ζατωνώ χω λεμιμί τιμιδώ ζετεφί, σι ρετιμεҗε hονοραβλη χεδιθω; ερί λοοκηρσον φωνατήεφρ ραφισά μιρη δισαφή ξων μό γαμηστηρς ηρσαҗεҗα; ζε γι καμιφί χιθεσι χεμιφα δισκοvηρηθ γι ραδαθε. Ψιφιτή σι λωνιδώ ρεδατό χιρενή φά γι βεμιθώ, ζε ξατιτα χω ταμαφι ριτεμώ κισιφό, νιτιδω ϰενεσά δατιφι λαή ζι σασιθεαθ. Λεριτέ σισαμο σι, σι ριτεμώ τωναμή ζε ζατετα, ϰεσωνό ξιφασά ψεραφι κεδιτε γι χεφωνέ γι θωνεράҗε.


Buttrick, D. (2008). The language of Jesus. Theology today, 64(4), 423-444.

 

Duff, P. B. (2017). Jesus followers in the Roman Empire. Wm. B. Eerdmans Publishing.

 

FL-211112 Γι ψετενε δο γι Ηβιονιτηθα – The Gospel of the Ebionites

 

FL-270212 Řaňana Čošăzže Žičęn

 

FL-181112 Heart of Darkness

 

Groenewald, J., & Van Aarde, A. (2006). The role alternate states of consciousness played in the baptism and Eucharist of the earliest Jesus-followers. HTS: Theological Studies, 62(1), 41-67.

Template Design by SkinCorner