Jan 31, 2022

Şahote yarpupo

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Şahote yarpupo Cover

Şahote yarpupo


Nūt gafed, yarjebe wiże ğiz yibid fiyet yarleboŗ lamud bēy paça dar yarmeże, yarpupo hipod kabudim qīf ridafar façad gile yarpupo. Xużi litidim baçid yartuma ceger basafar şadase gūk layad ximor, zīn xużi kabudim yarkigo geşinar lamu dar yarpupo raçud. Yarjebe yardosisi yartade yaryadaŗ kihed kabudim baçid yarzigi gūk demenar bāb qabolir gūk rafo bēy ziledsi nūt bāb feşilir, bāb xemud, ceger yusot fafenat tebud nūt leti dy tar baçiniş yarviyeŗ nēz yarkatasi.


Qise yafod kabudim musonar hēf rotilir vutud fomuniş yarxeya ceger yaryipi gūk vumed qetud. Wikit kabudim yafod rotilir vutud feşilir mogidim beżonar jēl ţel şuloşu yarpupo gile. Tokufar yargupu qise yafod mule neme ņiņnat qise yarlasa tikad şanofo ğoh xusut yarpupo xūv şabeżo kēp rotilirsi nūt jiyidsi.


Bēr qise yarpami viyod, fiyet yarpupo wobod kabudim nabonar xusut gūk yarmona gipid bāb yartabo joşed, vutud voçelir gūk viyonar fiyet yarbameŗ hared ţel hotad ņul tiçelirsi. Baçiniş xusut yarpupo? Demud. Layalir wobodsi qetad vupid çoy yarpupo? Cuhet, vutud qetalir vupid çoy qise hesed nūt bāb yarkase nugid ţel fiyet gopid nūt bāb fayud. Ceger tokufar vutud layalir qetad vupid çoy yarpupo ţel layalir qīf jebed.


Qise qehed kabudim higid veşadsi nūt fiyet yarbameŗ wekud nūt yarfami kigalir xomu ŗeh feşilir bibut gūk baçid yarpupo. Ŗeh kabudim jagad gūk ceçanar yarkatasi ţel zonanar żeq hipod ḑey mūq yaryeşu cuyud. Zīn yargupu qise juşod wukadim sapufar nabonar xusut ŗeh baçiniş qise yarfami tuyid ţel xusut yarkatasi mogidim baçid yarmona bōb qūw mūq zokod. Calut vurid yagelir mūq cuhet kumir qise vogad.


Yarqiçi ţel kiżid

 

Ximor, layalir yarleboŗsi zogid nūt yarpupo boranar xusut yarqiçi wayolir cuhet yarwuşeŗ bēy şamoça leti dy tar baçiniş yarfami ţel leti dy tar baçiniş qīf? Yartufaŗ gūk qise qited.


Fokinar vunadsi zafasa. Copod şajino gūk yarfoçuŗsi nūt qise zuşid nūt yarvosu zisilir gūk maçanar yarxuço vāh yusot owlbear, vutud sokalir qise rocksliḑ xusut yişonarniş ulbearsi ţel noraniş dīd zuşidsi, şaromi qise qohid yarzoça nūt motulir. Baçiniş zafasa fiyet yarpupo kihed żun yarpolu huhofar lenunar bāb yarximiŗ yarfami jesid? Cuhet, yaha zafasa kabudim yarkigo fisud xuyid ţel totad. Vutud kabudim yayed gūk yarmila yarpiżosi yartuma çoy yarviyeŗ vutud mīw.


Zīn leti dy tar wiże zafasa narod şuŗin yarwuçe, laya qīf jinod jēl żerd, zafasa! Ğe kabudim xamud qise rocksliḑ kelat mogidim romid qohidsi! Zafasa veżolir waçifar. Cēs baçiniş vupid yarpupo? Xidufar. Zafasa xūv vatir cukufar şajohu motulirsi ceger ximor yarcefe nūt bāb şajino reşid xusut vutud yakunat yāy nūt cohad. Şov calut keżid, zafasa baçiniş qīf dudufar qise kihed, zīn vutud wifodim xidufar lenunar bāb vunad zigilir ḑoj vutud pemoniş fiyet hisud lugid ceger xafefar yagelir yeżolir. Wiże zafasa mīw rukofar qetad jonedsi nūt isliḑsi zīn jinolir jēl waçifar xomu vutud hufelir gūk maçanar yarxuço vāh poşidsi rulolir, xusut rukofar yarpupo. Bēy qise yarkata nūt yarkobe ţel yartege suyalir qūm yarfami ţel yarpupo, şayafo relelir gūk tūc qobo baçiniş fiyet yarpupo yakud. Şahota qobo nēz yarfamisi nūt faşelir baçiniş qise yarfami yakud. Vupid qise yarwopi yarnese, zīn xusut weledsi vupid baçiniş.


Şamożosi badud hoteniş yarwabe fugolir nūt yarqiçi: yarxobo yakulir, yardiko ceger yarwono yakulir ţel hihifar yarpupo virolir. Zogafar, tunufar, qakat bine ņiņlir wōc yargehaŗ gūk moçanar yarpupo yarqiçi. Ğiz wōc yarzoyo gūk qeded fiyet yakud bēy kiżidsi nūt yarfaşe qabolir.


Qise yarwube cefelir gomud bēy qise jiyid dolud hakad, şanabo (tumafar) xusut ņul nūt hipodsi bēy jiyidsi wōc potulir. Baçiniş xusut yarpupo? Demud. Qise glabrezu kiheniş qise yarfami yarbidoŗ xusut zerudsi wōc ņul ridilir xusut yarpolu baçid viyonat, ximor yarbidoŗsi riżiniş gomud gēs jiyidsi dolud hakad. Baçiniş xusut yarpupo? Xidufar qīf, şov yarhohiŗ, qīf bēy kiżidsi nūt safadsi nūt yarbidoŗsi qabolir ţel fadolirsi pusonat. Yarkigo, yarfami bidolir wifodim qīf fominar yarjebe sosifar yaŗuki yakulir bēr qise yarledi viyod buda xużi wōc canafar yaŗobe xutud cuhet yarfaşe weled gūk budinar. Vupid bufufar qise yarfami mufed gūk viyonar qise jiyid nūt yarpupo hipod, xomu xutud kabudim baçid şov yarhohiŗ qise yarkeżu yarfami hipod bēy jiyidsi çoy yardogo.


Zīn kōx yaged vupid yarjebe yarbotu xulanat. Wikit yarbidoŗ wobalir yarfamisi yarbidoŗ pāj gūk yarcefe gomud bēy jiyidsi şawasu dolud. Baçiniş vupid yarpupo nēz wobadsi gūk yafod şagomusi yarbidoŗ bēy higid gūk yoyid ğoh? Cuhet. Pibafar, yarqiçisi baçiniş qīf yarpupo ţel kiżidsi yagelir yargupu fiyet yakud yarqaşiŗ gūk yarqukuŗsi. Şajiko ŗuy didu qise yaryadaŗ hişed safoniş, yarfaşesi yarjedu wobadsi ķen baçiniş dumo yarbotu yarpupo ḑev şaluhi şagomusi.


Yarpase cupolir

 

Yarjebe qūw yardosisi yarkobe ţel yartege, yarleboŗ lamud gūk yarfami ţel yarpupo, yarpase cupolir mogidim ridafar lopinar. Fokinar calut fapod: qise yardape nired ķen geded gūk haredsi nūt vaŗo ţel bafadsi daselir bēy hopedsi nūt yargonaŗsi nirolir nūt vaŗosi yarlabeŗ. Harelirsi yarveżo gēs yarlabeŗsi gūk maçanar bafadsi. Fumulirsi nūt vaŗosi yarlabeŗ nabonar xusut nirolirsi wōc yarwele ţel wifodim qīf baçid veżonat. Xużi zalud gūk yoyid harelirsi. Baçiniş vatir yarhoguŗ daçifar yarpupo bēy calut miçod? Xidufar qīf.


Qīf ņul jemelir wōc yarnihi bēr yarfami xīj yarpupo. Vupid baçiniş yarweme nēz yarkere yarfami loyilir gūk yarveżo gūk teped. Vupid baçiniş yafofar xusut yarkere yarpupo loyilir mogidim yarveżo gūk teped. Baçiniş vupid yarpupo nēz paça dar yarbidoŗ gūk yafod qise yarfami yarbidoŗ wiże paça dar yarbidoŗ vuded baçiniş şov teped qūw bāb? Xusut nubofar qise yarpase cupod. Bidolir żun wōc seżefar yarsosa bēy lamu dar yarcoguŗ jimid wifodim sekanar popalirsi bēg tepedsi yaŗogi qihafar. Bēy yarwelo, yarhuha wifodim baçid şuxila ţel xetenat. Yargupu qise yarbidoŗ wifodim binud cuhet yarbotu weyod ţel rekunar cuhet yarbotu hofud ḑev baçiniş yarvoku. Wiże yarweme, vutud ceger ŗeh wifodim jurod qise yarxaşe weled gūk luşod jemedsi.


FL-070214 Kerma and the Tomb 308 findings: what did Giselians learn from humans?

 

FL-100317 Kigihumu Erunu šarre dumuabnu

 

Haynie, D. T. (2014). Nabta Playa in the development of science and technology. Technology & Innovation, 16(1), 63-73.

 

Irish, J. D. (2001). Human skeletal remains from three Nabta Playa sites. In Holocene settlement of the Egyptian Sahara (pp. 521-528). Springer, Boston, MA.

 

Malville, J. M., Schild, R., Wendorf, F., & Brenmer, R. (2008). Astronomy of Nabta Playa. In African Cultural Astronomy (pp. 131-143). Springer, Dordrecht.

 

Martin, B. C. (2015). A historical review of the Egyptian calendars: The development of time measurement in ancient Egypt from Nabta Playa to the Ptolemies. Scientific Culture, 1(3), 15-27.

Template Design by SkinCorner