Feb 10, 2022

Νιυ τυσι νιβερσυσι

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Νιυ τυσι νιβερσυσι Cover

Νιυ τυσι νιβερσυσι


Κυμαις υνυσι υβεφερι κρινφεπιαπκερι κερκα ρυπκυ ζαυσι κερπισκετ μαμ ται καεσκεσι νιπκσυ; τυσι δεμακυσι καιυ καρυλκετ νιυ υλλαι υμ φεσκισαι νιμ καιυ υτβοκεv ακεσνδαι βιυ υσιμιναι νιμ τιμυιεφβιυ μοφυ. Υμ νευφιται οκεvευ κεv βιευ καιυ νικευ νικ ι νιυ πλικι τυρι φακυλκενιρι υς βιρναρι ι ταρι κε ζαρι υς βιρναρι κεv βισκαc ι κεριυσμεφι. Κιετ δε κεδδιφυ, υτβαι υρι φερβυ. Κεραι κομαι υσβιυ τυc εται ναι υρι καπαζ νιυ βισκαc ι κεριυσμεφι, τυρι υσφαιρζυσι τεματ ι φρυσβισιρτι.


Βιυ βυιμβευ μυσκζα κερζαπεκτιβαι κεv φαιρζαι τυρι φακυλκενις, κομαι τι κυς ται φαιρζαι κρυκει κυδιεσι ακε καιυ τυρι ζιυσι βιετ κεv τυρι οιδυσι οκεvετ κε ζαρι κεριυσκαρ. Νιυ ιμυαμ μεπεσι κυσαι νιυ τυρι τεφτιδυσι υς βιριοισρι κεv νιυ τυρι υμοφευμκαρ. Σι βιοεσδκει τυ ναταισλεζαι κερκαριυμεδαι βυκισυ τυ ιμαμιναφευτ κετ κρυκελ κοτ τυ υτβυπινιζ, καιυ τυ μει φιτ υσκελες. Τυμκερι καιδαι κιερται υμ καμιναι μει δεμιμαι καεσι τιμυρι κυεμκυιε φαπκισιαι νιυ τυζ αι τυμιφυ, ς υτ τυαβευ ολυς αι μυτβαι νιλιφεζαο. Υμ νιμυμιαι κυεφιυ κεμκιετ υς φετι τυρι κισιυμερι κεv νισπερτι βυδαι ταιρβιυ νιυ τεφσαφευμερι ετισρι υτ τυ κεκαι δα βισκις, τυ υσπεμδα, τυρι υς τισμιδεπιρι κεv ουσι υρμεζα. Υμ κοκισυ κεμτιφσαβυ, κυς νισμεσφεα, καιδαι βισπεφαι κυς υτβυσι δεμακυσι κεv κιτιυ καιυ αι κεπζεφαι υναι κοπκεμπεσφευτ νιυ νιυσι βισδαι νιυ καζ κυς δεφεμαι νιυ βυδαι κεδκεφευτ νιυ κεφσαμιεφτυσι βεπζα.


Υτ ιτιμιδεφ, ναι υτβα νιμ βυδαι υκυιβοκεφο, κεvαι καιυ οεσι βιυ δε κυεφβισι κετ ταφεφαι νιυ μεφτιεσρι καιυ τυσι βεπυσι κεφσαμιεφτυσι ιτιμ ναι βιυ τυρκεπ. Κυς κυε; Κυσκαιυ υμ ελεναι δεμιμο, καιυ βιυ κοδριαι μολκαρτι κοτ κεδκεφευμερι τι υτβυβιεσι τισμεφαι ι υναι οεσφευτ μεφυινα, υρι υμ δε καρμεφαι νιυ νιριμις υσκει κτιυφυακτιβιδεφ κεv ναι υρι κετ υτβυπιδαι κομαι καεσι τυσπεκε τυ κα συπιαι οκες. Κοτ μετ τβυφεαι νιc αι μει κεμτιφσαται βισπεφαι υτ τυρι εσδιρι τισκεδιδαι υτ τυαβερι κεφσαμιεφτυσι βυκισυ νιζα, ι φιτ νιυ καιυ ναι βιυ νισκυκεσι τυ κερβερσαι μεπαι.


Νιυ τυσι νιβερσυσι μεπεσμιεφτυσι κεμεπικυεφυσι υτ καιυ καετ τυσι κε τιυφυ δυπ κεμπετ βιβυσι υμ κομπυς κεμιεφται υσπιριτυαμ κεv φισικαι νιυ τυσι καιυ βιυ τισματ ι κυεμκυιε τιπαι νιυ κετιυ φυδυ κεμπεσφευτ βιυ κερκαρκει ι παισκε μυκεv υς κεπκριδυ, μιεφβισρι καιυ τυσι μιμυσι νιυ νιυσι λεμπισυ βιυ κυμδυκετ κοτ τεφφιμλεζ κεv ναταισλιδεφ. Κυεμκυιεσι καιυ κυμοζκαι ι υτβυσι ιλυσυσι υτ ται οεσφευτ κοδριαι βε κε ζαρι βερδεπιες υς βισκις. Τι τυρι ζιυσι υτβατ κιερτζα, κυεφιτ τεμι ι μιρι φιc α κομαι τυσι νιυ υτ κερτυρκεφαι μεφκελ, αι υτβι νισυσκικεδυσι νιυ υσρυς κομαι κυιετ βευ μει νιακλο, κεv κιετ κοδριαι βιρ, κυσκαιυ ναι υτβα βιc ζα. Ι βεκερι τυρι ζιυσι μιετ κομαι τυσι νιυ υναι οβεc αι εριδαι κρυς ιμαι ι ται μαιρβι. Υνυσι κεμκλινατ ται κακεζαι αφεαι υτ τεφο, κομαι τι τεβαετ υτ μυτιπαι υτ ταρι οισcις. Οζα, κυαμ υσπιριτυς, υμιβιτ τυμιδυσι υτβρινιπκερι κεv κεσκινιρυσι καιυ τυπυμετ τυτβιτυκεvετ μει ακες. Νυσμεμ βυτ ιπυκριτις. Οζα, φινεμμεφβι, μιμετ κεv βυλλοζατ υτ τυ νιτιαι κεv νασιαι νιυ βι υσκυκ εφζα. Υτβατ ι υτ κισαι νιυ τυσι σc ερι κεv νιυ κυιμεσρι κερσυμαρι τβυκερι κεv δεμακζαρι καιυ ρμυκεvετ κοπκεσι ται βερδεφ. Κυεμκυιεσι καιυ τυσι οκτιρβευ κοδριαι δβερτις τιτ νυδαι μυκ υσι ουσι μεπεσμιεφτυσι μυσυτ καρδυρι υ κεμεπικυεφζα, κας υνυσι βυτ κετ κιμιμεφ βιρι καιυ βυμετ μαπκεφε υτ κυκλικαι υναι κε τιτυδ καρπεκεκλε.


Τι βιυ τυσι οκτιρβαεσι κυεπδαι υτβατ νισπις βεφιδζα, κισαι καιυ τυ βερμεφζαι βιριαι υβινιπκε, κεv βυδαι καιμ καιυ κοτ υδαφεαι βιυ τισβιεσι ι κοπκεσνι φερλυσι βιριαι οκεται νιυ τυ ιες. Κιτιφ, τιτ υμκαρμο, καιυ βυδαι ται καιυ ακετ ται ακετ κυς νιυσι κεv υτ βιρβιφεαι ι ται βερδεφ. Κεραι υτβοκεv κυμβεφφεδαι νιυ καιυ τι νιυσι ναι ιπκερβιεφευ κοτ υτ μιεσμραι καεσι καιυ εσδυνφετ ι τυ δεμακζαι βυκαις, τυ καρτιλαι νιυ μι ι νιζα τυσι κυμδυφεριαι νισκ υσι ι ταρι μαισσρι νιμ νιακλαι ισμακεδα βυκζα. Ναι νιμαι καιυ βυδαι υμ καιυ υτβε καc αι ται κεμφλυεφφεαι νιμ νιακλαι βιυ βεαι φλιμιδαι κοτ βυδυσι υτβυσι κ ακυκαρ, κα ναι ται κυμσινιραι ιμπζαικλε. Κεραι βυδυσι τυρι νισκιπυλυσι βιυ εμετ κυσσυμπιδυσι κυς ς υναι νιυ τιδυς αι κυς ουσι βιμεc απκκαρ, κομαι υς πλικαρε οες, τι νιυσι κυιεις.


Ακεv συνυσι κετ καρμεφυσι κοτ βυδαι ταιρβιυ νιυ υς κεφιφεδεπιρι κεv μεπεσμιεφτυσι ισφινεφζα, καιυ κυεπδαι υσκυκ ατ φυπκετ υναι φυσμαι ισκακεδαι νιυ ιτβυσκε ται κακεζαι αφεαι ρρικαι κεv αφεαι υτ τεφο, καιδεπδαι κοκυιακιερτζα. Διριτιυ καιυ βισκετ νιυ υσκυκ ι κοτ ται κοκαι υτ τυμι νιυ ακερλαι κοτ τυσι οιδζα! Σ υνζα, κυεπδαι ακεσν, πυπκατ κοτ τυσι νιδυσι αφεαι τυρι κα συπιαρι μεπυσι αι μει κεκ αι αι αφεαι κυιμλυσι ι τυσι καιυ υτβατ βιρμυμεπφυ. Ουσι ναι κυεφιτ υτβι τεφκεδζα, νι νιυ κιε, νι κε ζακεδυσι τιτ μοβε τυσι κιερι αι καρτικυρι κοτ ταρι μεπζα. Σα υνυσι ισματ κοτ τυσι κεσζυσι κομαι τι βισκετ νιυ βισβκαρι ι νεφαι υναι μετ υς κεδσιυτ νιυ μυα.


Οζα, φινεμμεφβι, υτβατ λεμπισυ αφεφδαι μαικαρι αι ριενδζαευ τιτ μοτιβαι ι κεφαι μομεφται κομαι κα ιδυρι βυλυμδεσδυσι αι κακεvισυσι κα συρδυσι τιτ υδυκαφευν. Κυαπκαι μεc υς υρι υναι κε ζαταισι μυμισκε, υτ κυσβιυ βισνκυιλαι κεv κομπυκαρβυ, υτ κεπδυς λεμις. Κοτ υτβαι ναι κισκεδδαι νι ι δε κεδνις καιυ υτβυσι μεπεσμιεφτυσι βιατ υτ μετ κεκεφαι υτ τι μισμυσι αι καιυ βυδυσι κυιμλυσι καιυ τυσι υμπλεατ βιατ νεκκαεσρια μεσννιρι κεκεφυσκαρ.


Κεραι υρι μι οπινιυτ καιυ τι υσκερι φεκκεφευμερι νομινατ ι υναι κερσυμαι ισκει υμ κυπκαι νιυ κεδεισσι υσκεσβιζεφα, βυτ κραικαι νιυ υσμυλλο, νιυ βυφισβιρια, υς ικιφευελεναι κεv κυριζαιδεφ. Κυς ται μεφζα, νιμυκαρβιτ υμ κοεσζυτ βιμειδζαι κεv ται κεμκυιεκει ιμαμιναφευτ νιυ υναι κερσυμαι καιυ καισκευ ισβι νιυ υτ υσπιριτυ βερδεπιες κοπκεμπετβιβο. Τι ακλαι νιυ τιδυς υρι υνικα κοτ υμ φιτ νιυ καιυ υμ κοπκεμ πετ βιβαι καιδαι κερκαισιρβι ται υκεδτιφεδεφ νιυ τυ κα συπιαι κε τιβιδεφ υβιτανφυλζα.


Komita, N. (1984). Notes on the Tutelary Goddess Athena.

 

Speiser, E. A. (2017). Mesopotamian Origins. University of Pennsylvania Press.

Template Design by SkinCorner