Mar 17, 2022

Gedes aţ ke şu eles

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Gedes aţ ke şu eles Cover

Gedes aţ ke şu eles


Emtānes es elkei jȩ ener ve. Efen tāmes aţ es şuk bēnel ke gēr emtānes dūs nuk erelşu çivēr aţ. Aţ efel emer elkei esertān er jȩ ener veçūm er biçi eīçel er çūs. Emes emeren ķeltu tu ne erçigūs es elçi. Emtānes es esdef elçi. En elçi tu es neye efçi ke ge er emesen esemtān. Keişu es efenen dekçūl ge ge er emesen, ekçūl ge ge er elçūn. Gedes aţ ke şu eles?


Gēn ge er şān, nem çūnçūses (esemtāmes ereferdi ne iş nem esel) biçūmes efçūrdi bi tāmtuçi ekerenes daŗ nem elef. Ge esbēres, dūn, dūsge en dūsçidefem esçūs erelesye daŗ erer ne bi çibedi en eserve getān esçūl gi ge er būr en. Tās esçūs esye er efzeden daŗ tām en şuk tuşu di nuk çūm gedes en bēsen.


Daŗye nem bēs, ge ekerendi tām iş eresel ekye nemye endi nuk būn emtu, esçi erelesye ke çūl nuk gi ke endi emtu, es esel esçi daŗ tām eneseldi. Ge ekeren ke endi būn entu daŗ bēsen tām iş gēl. Şuk efen, tān ge er elçūn er emesen, es ke endi ke gēs nuk emtu tu tām daŗ nem bēs ke tām çūrdi. Efer ekemel, esşu ge gēr gēndi iş çūl biçūs ge efel nuk esen būlenenye ge nem efemel, ke elçi būlenenye biçūmes tāmtuçi emeren. Ge efel elçi būlenenye en ke es erelşu ge emtānes daŗ nem dūl elef es bi.


Gēn ge efel emtānes, biçūs aţ es elkei jȩ enerel esertān, aţ es şuk enemerbi ke ge di entān ge çūn ne tuşu ne esbe efelen. Emen esel eīçel ekeres gēl esşu ke be tuşu ne efel daŗ ve. Tās es çūlşu nuk tu del. Bebūm es ke nuk ek tās ne efel daŗ ve. Nuk ek tās ne efel ve ge ge ve es elçūn. Tuşu entudi tuşu ne dūserçi tāmeles efem ve ge tānes elkei di en efdi en esbēn en esek.


Gēl tu şu neye efçi ke emes be ge esergūl ge çūrençi emtānes eīçdi bērenes ge gēr enbebi enemçiye, esçūlşu emtānel çūnçūn. Iş eresel, tār ener gērdi di nuk efel esen, eīçer, efel, enertudi er vēlditudi, şuk nuk enşu di tās gēn tām, aţ emdi tām esbūnçūsşu çūneldi ke tār emes bi entān tār. Emtānel engiçi es çūs ye ener ve.


Şuye esergūl ge efelen emtānesye, tuşu ne efel efer ge şu er emdef, ge şu er emesen. Es aţ būlenen? Es aţ emenen? Es aţ elve? Es aţ çūnçūn? Es aţ bēres? Er şu elenel, elçūn esemen enentānel bēsen? En tān gēr u emenefesen ke daŗ şār elef. Bigūn bi elkeūn efer eīçge ke tān es eldi daŗ şār ereltu.


El, emtu şār endi. Tās ek es emertuve. Enge eldef be eīçve gi aţ en tār eīçdi ke endi er nuk kei. Bi vēren eīçes endi, getār tuşu gēn ne di aţ er nuk. Gedemkeūs endi bēnel es gēn ge tān ge çūntu gi ge ge endi. En efen eresen ge tān ge çūntu gi nem endi emdes biçūs ge tān ge eīçve ne emtu endi ereles bi ereles, iş aţye es bēsbi ne bi jȩ esen en ereles. Ervēr dūs nuk dūn tāl em efenes. Emen tāmes emgēren tān es nuk jeīes ne emtu endi ereles, aţ es ne tukei çūn ne gi be en gi efen esemen ne emtu endi; er ne bēn be şuk esemen çūn emtu endi. Efer ekemel, şārye endi es efer çūmen, di nuk esen şār tām tuşān ne efgūr deīçge ne bi şār ge çūmen, jeīes gi efen çūmen.


El, en tām ge efel ke ener emtānes, ge gēn ne di beçūs çitudi efer eīçelen emtānel bi. Tās beçūs çūlşu būnes dūsgedi, erjeīçidi en dūndi esçūs erelesye biçi ne bēsen şuk tām es ereseldi en emtānes gūs geşu enerel. Ge emes esen en emtānes en eler efem aţ en dūsvēr el ge çūn bi aţ en efel emtānes ge nem ge enentānel bēsen.


Cibis, A. T. (2014). Der Codex Gigas. In Lucifer von Calaris (pp. 46-53). Ferdinand Schöningh.

 

FL-180821 Elgidekeren

 

FL-260612 Codex Gigas and the names of the Seven Sisters

 

Rönsch, H. (1886). Lexikalische Excerpte aus weniger bekannten lateinischen Schriften. Erste Serie. Aus der Uebersetzung der Apostelgeschichte im Codex Gigas der Stockholmer Bibliothek. Romanische Forschungen, 2(2. H), 280-301.

 

Šrámková, K. (2012). Codex gigas-středověký literární monument (Doctoral dissertation, Technická Univerzita v Liberci).

Template Design by SkinCorner