Mar 8, 2022

Yol tika

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Yol tika Cover

Yol tika

 

Wobolir żun kimed yartabo farulir wōc çoy yarpupo çoy baçilirsi xużi gipid. Bēy ziledsi nūt vecna, eryżnul, ceger lolż, neyut yarjadu tasu ņiņlir yaged şapafa hotalir, hoşid yarquşi midulir, ţel yarcefe pobelir bēy meyid gūk xihid lamu dar jatalir. Zogafar, yakusi ņiņlir nūt yarpupo kultistlir wōc yarhela: fohod bitilir nēz hotad, şaweże qanid gūk beped lamu dar qaselir, ceger basafar ḑuw qise bahed xusut nokiniş hişed, humed, ceger yaku ņiņlir yarjebe yarbotu yarjadu.


Yarfaşe ḑuk, lamu dar canulir wōc dumo sili ḑev yargupu yargoşo rokolir.


Yarpupo qaselir wōc zogafar yaŗilu qagilir yarquba ņew yarhobo yarlerulir. Xāj fiyet yarsaşa henad, bēy qise tusud, ceger basafar bēy qise yardutaŗ wokud nūt homid yarhafoŗ, fiyet yarpupo qased mīw baçid hamofar. Yarpami, yarbotu yargami hutolir gūk quşid wōc zużafar lużunat yarnanaŗ yarxuço vāh yobod, şov yarhohiŗ, dumo yarxuço vāh yarfami jesinat yarlerulir. Yargupu fiyet yarpupo yarjemaŗ wirodim baçid qise şaqamu jeçed nūt yarsife vufonat qūw yarkeko jihe ţel potonat qūw yardape yaryelaŗ, şajiko yarsażi bēy zusodsi. Yarfaşe yarpupo qaselir wirodim baçid josanat ŗuy jiyilir ceger rupi ņiņlir miżanat ŗuy yarjadu kigalir.


Şaunli gikalir, yaŗaşa dugi ņiņlir nūt yolod ţel josad, wōc cuhefar yarpupo. Şalalu bibut baçiniş şah nūt yardosisi yargigu rokolir ğef yarkatasi xusut qise yarbidoŗ mīw fominar.


Yarjebe wiże xużi wōc hakinat gūk layad neçad yarfami, tila dożefar zonanar yarfaże nurad gēs yarkatasi, nilo yagelir vupid qise yartaboŗ ţel yarbotu yarpupo qagid. Fubut yarlerulir vaded lamu dar baselir bēg yarwopi kabalir ceger yarjebe ziça pigulir gūk vaded yarfenu rerulir yāy. Yarfenu şapupe baçiniş rulafar qise yarweçi tated, lūb ximolir qufad yarfami xibad nēz yarfuleŗ vişolir. Nūt gafed, milolir wōc sapufar yarwafe qagilir nēz yarfenu rerulir, ceger nēz ximolir gile, gūk jagad gikalir.


Yarpupo lugilir wirodim lalunar tila, rekunar yarxuçoŗ şakiti, hofud wikit yarcaşeŗ, ceger qoşud hēf nūt qise musonat nūt yartupu bupilir. Zogafar, qise livene çaste mīw maçanar yarxuço qūw şadeşa qise yarkeżu yarpupo lugilir, çoy yarduma çoy vutud ceger ŗeh layalir qīf layad ximor nēz fiyet yarpupo beçed. Zīn linidsi nūt yarpupo yaŗonu yiyilir qişafar gūk norud ţel gesad. Lugilir qūw norud miyelir wōc ximor yarpupo xusut xużi yibid qise yarseşi ţel yarxiniŗ neżid bēr yardeşaŗsi.


Didu şahofu şah yarsotulir seşifar baçiniş qīf cuhefar yarvoga, şahofu lamu dar caşelir baçiniş ridafar yarpupo. Yartufaŗ yarjaduşi nūt vogalir wukadim purifar hufed gūk binud remad gūk wikit kigad yarwifo gopid. Kigalir ţiv yaŗaşa toyilir basafar bekod lamu dar kamilir qişafar, şanabo xusut şayele qise vogad bōb gūk vafudsi nūt cefadsi baçiniş fipud yaŗuçu. Zīn yarpupo baçilir ķap gūk nolud kamilir ţel yażad bibut gūk rożad ţel yusot yarjebe likunar gūk yażad caşelirsi nūt lamu dar kamilir, nefufar şavemu bibut wahodsi nūt rożad. Yarfuşeŗ yarkigo, yusot yarpupo baçilir bigad lamu dar yarjadu yaŗonu gūk viyonar fiyet yarnope yarcaşeŗ, şafiki bāb ceger mūq lopid yişud.


Wiże bidolir mīw baçid qedenat ŗuy nubodsi xużi vaded, wole qakat żun yarwaki qūw ridilir, potulir ţel sotulir, wōc robefar yarpupo baçilir gile. Ridilir wōc yargokuŗsi birud nūt yarpupo şuxila yarbaya hunod, hoyifar yarpupo yartinaŗ. Şaviyo qise ridid baçiniş ridafar qise yarfami yakud. Şasude qise ridid gūk lopinar, kōx yarsażi şaviro şah ceger şaxuçi şah, baçiniş rukofar yarpupo:


Qopifar, qise çaste wirodim vironar qise yaryetu kigad gūk hoganar yusot jiçud. Yargupu fiyet yakud baçiniş yarpupo, zīn qīf hisefar ximor. Tunufar, yusot bidolir, seyofar qakat żun kiçad potulir ceger sotulir ceger qetad bibut çoy yaŗuku zerid, wirodim yimud qūw (ceger nēz) ridilir gūk yarfopuŗ lamu dar yarcuha fikilir. Yarfuşeŗ yarkigo, yusot yugalir nilod lamu dar caşelir gūk ridilir bēy higid gūk jemod yarbotu yarfaru ceger logid. Yaha şawaki qūw ridilir ceger şanilo caşelir baçiniş yarnesi şov yarviyeŗ, tetidsi nēz yarfaru baçiniş qise qusud ŗib yarfapu nēz yusot gūk xutunar.


Zīn ridilir nemed yarmuço yarfaru, yarziżiŗ yolod yogolir, ţel qise coyud nēz yaŗahoŗ şabula faşelir, ximor vupid qīf şakanu xusut yardosi bidolir żun hubunar nēz qise ridid xihid fikid jēl bēr yartumasi fikid nūt wakilirsi xużi yaged.


Minur vupid şahota qise bitid bēr fiyet yarpupo joşed luhad gūk jemod qise yarfipu, ceger basafar şaweże vāh qise narod, şabiga faşelir nēz şah yarcuha beçelir baçiniş qise zigod nūt biçid. Qise vogad kisafar cefelir faşelir bēy hofud weled gūk tūc bāb ceger mūq yarcuha farud, yarmona xusut faşelir nebud, robefar.


Ebrahimi, M., Mousavi, K., & Ghashghaie, S. (2015). Traditional and Cultural Beliefs vis-à-vis National and Religious Myths in Sohrab Sepehri's The Traveler. Asian Social Science, 11(15), 180.

 

FL-280222 Suh abeyol kilas lakěgeh layisucǎfel

 

Introvigne, M. (1995). Ordeal by fire: the tragedy of the Solar Temple. Religion, 25(3), 267-283.

 

Staudenmaier, P. (2016). The Higher Worlds meet the Lower Criticism: New Scholarship on Rudolf Steiner. Correspondences, 3.

Template Design by SkinCorner