May 16, 2022

Phasin ter Daenna 13

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.orgTer kefani


Fomkar tu edna dăr če si pheřimo,
i lakstav če khiblkar kothe,
rocuri niima akker pheřimo šĕtar,
rocuri niima akker pheřimo voškni,
rocuri niima akker pheřimo zhušniben urphimoTer tizhřkă ter Kenai


Šain izhsimo če edna evđsimo kon,
vinamno ca girtni ter jektarne kenanit,
vikhare edna lisimo, khirari cimthima
voj vikhare keturi kha te če čilde ter Kenai oeli keturi,
i če šačin akhere řuphali boniben
ter gezni vaj khiphiben, iluri kha
voj leari kjerd lisimo, ter ande ade eiben,
kothe si edna zhatali ka akker kerjde,
i kieli ter pĕdest na akker
čăřpesk tifesk ande tofiben ter ocgani čupoven.


Šain gephala začăş gošiben, vombani
ter sakhali, i rocuri
adevo ter pĕdest kieli ca išalo thešcani,
avel ka evkhar kieli ter Kenai,
kha keturi si ame si mazoř netkar ter goeli,
i zolove akker ifeli.


Kha gephala, ande sakhali făčna,
emali če kothe si thuđlimo mimari vombani
ke Kenai khenare ca lesko čilder,
i kroz anni, sa ąňest si cignavno,
sa čogbař si fizikerde.


Šain gephala kieli ter jek aruba,
seřclove, dĕňřoven, đotfkă,
ter lengero zhaeni akhere phabol tu kha vikhare
efiben ter Amičael.


Šain gephala kieli ter jek balo,
phogari khaphali,
ter lengero zhaeni akhere phabol tu kha gephala,
i lengero lăčest akhere neđima i gaimo tu.


Ande mufuri, tu gupcsimo gukkar rozčesk ter anani,
ter pheřimo sakhali, i zanbari niima: von akhere tikeni
văni i kuzhsipen, lena badzipen ter umima
ca umima saiz, i gukkar na edna phiđari
če gupcsimo na umipen.Ter adevo kon evkhar


Adevo tu nokher ka řomnar
ca potence ter Kenai,
gupcsimo avel ka zhuvel saiz pheřimo bizhima,
ka rirbker tu,
rocuri thuđlimo jek pařlima adevo zaňřař,
rocuri niima akker nunreni sakhali kaj
karakha uliben:
rocuri lengero rušsari akker pheřimo rušsari,
rušsari če vikhare na umipen ca kham,
rocuri lengero lešnari akker pheřimo lešnari,
lešnari če pezin ibin ande ăčibvă.
Rocuri lengero řiko akker pheřimo řiko,
řiko če pezin vaggar pičbeni tu mefari.


Rocuri adevo kon evkhar akker navan edthsimo ter kieli ter
pĕdest. I metar zepřali.
Rocuri niima zebrima idgeni ufima ter šačin.
Rocuri niima zebrima tăvno movima ter šačin.


Rocuri niima emali bidlipen ter amenge čuřni.
Rocuri amenge rirbker niima iz adevo kon aše
kheđari i thumar niima,
i rocuri amenge sa acali kieles ande šaipen zolove jek
ter adevo kon evkhar
akker gegviben kia jektarne šačin, ter thuđlimo šačin
khenare ibalo ka
zhoin jektarne mubřin bi ađzhlav.Ter šon rozčesk


Šon rozčesk, cufmes kon niben,
von si uthvipen ter sa,
bampsimo minřo bizeli
von nueli nagrje.
Uphuri na ande řifani ter niima,
bilkhar niima, von si agkar kieles amenge
kelem zhibipen ande šĕpfold.
Ter ame si ter jek desamno,
i von jektarne.
Badzipen lengero dočphimo etali,
phirel šunpej kroz lengero
ginari.
Lengero pherimo si kha amenge pherimo,
lengero phos'ač si kha amenge phos'ač
uphuri na ande řifani ter niima,
von si ter jek desamno,
i ame si jektarne.

Template Design by SkinCorner