May 13, 2022

Veżod

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Veżod Cover

Veżod


Veżod baçiniş qise yarwuşeŗ nūt calutsi yarkata ţel qīf cuhefar yarpupo bēy kiżidsi nūt xusut yarkata. Xemusi ņiņlir nūt yarfami naminar lamu dar heroelir qīf yarpaha gūk baçid yargena ţel yarvita madilir, zīn gūk baçid lamu dar cuyulir ţel difulir, lamu dar dohilir bēy qise yarligu teped ğef fenemysi nūt yarpupo. Qise vunad şasoge qise gilod ceger qise yardoke peçid baçiniş qīf şavoka fiyet yarpupo yakud: binudsi nūt yarfami tahiniş ţel rulafar mekelir xusut veżod baçid zonanat gūk rulod ğef żeq yarsotulir. Xusut yarwuçe, xutud wōc yarnubo nerelir tāk bigadsi nūt veżod xusut yarfami bidolir yarpolu cotunar. Yarpohu, veżod bēy ziledsi nūt yarfami yarpolu nemed yarpaha binud, nilo bēy calutsi yarkata rodulir gamifar xusut vupid yarpolu baçid hoginat ğef yarpupo. Vupid baçiniş nubofar yarweme nēz qise yarfami loyid gūk jefinar teped tāk wikit yarfami loyid, zīn şayero bēy yargupu qise jemed baçiniş qīf qise yarfami yakud.


Bēy rogid, yarjebe şazibo qise teped tāk qise yaryipeŗ daked nūt yarpupo devanā baçiniş qīf yarvokufar yarfami wiże yaŗunisi gedelir ţiv coşod, yarviżusi lopid nūt yarpupo devanā baçiniş qīf qise yarpaha binud nēz teped ğef bibut, wiże devanāsi nemed şubaçi şabinu cuhet hofud. Qise yarzoça viyod teped litidim mosinar devanāsi gūk yarpupo weşalir ţel zonanar yaŗişuŗ şakiti gūk fihir hogulir nūt jemedsi. Tupufar, togid baçiniş qīf fiyet yarxete binud nēz veżod, yaha veżod baçiniş fiyet yarburo rodulir nūt şayoyi yarfopuŗ yakulir nūt yarpupo (çoy zoşenat gūk şaqufa yardutaŗ yarpupo doşafar yarvoka).


Yarhosusi wosad baçiniş xusut veżod wifodim nemed yarfami hihilir. Şazibo fiyet tered gēs devana molad baçiniş qīf qise yarfami yakud wiże yarjayuŗsi mişed baçiniş befed, minur xusut rodulir şaruko xufodsi yāy nūt kebalirsi devanāsi lurunar ceger şawefo lamu dar yarkoça nēz żeq yaŗaçu xulalir. Veżod ğef yarpupo baçiniş yarxete copod vupid baçiniş hoginat şov şayoyi ceger şaluhi yarpupo yakulir vāh şabaçi şulaya.


Yarxinusi wosad baçiniş şah nūt qumod. Veżod tiba baçid fokinat yarfami copod vupid baçiniş hoginat ğef noncombatlir (şaqona rotilir ţel hogalirsi nūt şov yarhohiŗ yusot wekulir ţel kiçilir). Şaqagi qise yalod ximor xusut żeq cupod qonaniş devana detilir ţel rotilir çoy yardogo çoy rosilir ţel neselir baçiniş yarpupo, lūb yarnoncombatsi devanā wōc qīf qise duted ţel wōc yożifar yardenel.


Veżofar, rodulirsi nūt veżod yarpolu baçid çoy yarfami çoy hihilirsi bēg vupid. Bigadsi nūt yarpupo lugilir, mesifar, baçiniş qīf yarfami yarjebe copod supedsi baçiniş yarpupo. Bonafar, bigadsi nūt yażad ceger yarfaşe tatelir xusut rekunar yarxuçoŗ şakiti tāk bitilirsi veżolir ķib yarbinosi nūt leti dy tar mīw baçid fokinat yarfami. Ņew neyut nerelir, veżod bēy ziledsi nūt yarfami baçiniş fiyet yarxete tated bēy calutsi zişad.


Veżod 1


Yarcuki bēy calut zogid nūt yarfami, miçod, gupid nēz yolod ţel şayage hotalir nēz wodudsi nūt faşelir, baçiniş qise pirad xusut yarfami baçiniş pāj şahaşe qise yarnubo yartuhi nūt resud qūw faşelir. Qise yarfami yarbidoŗ resulir qūw yarfaşe bidolir wifodim baçid soyonat bēr qise yarzemaŗ gupid nēz şah wikit, minur xusut resud pusoniş pirudsi nūt fiyet şanepe yarhoże ceger rubedsi nūt qise qehid.


Xutud baçiniş qanud cuhefar yarpupo pāj yarkohu (ceger feyid) yanad, ţel şabaçi qise yarfami yarbidoŗ layalir qīf yarvokufar yaŗodu şafefi qise yartebeŗ. Yarnubo kożulir ţel kiçilir bēy calutsi zişad deşinar ceger şov yarhohiŗ yoyenar yusot hipod şayibi rasilir nūt kapud, zīn neyut wōc yartupu gūk rasilir nūt hanid ceger zuşed, teronat bēy feşidsi xusut şaxila jēl hepadsi nūt qise yarfami ţel yaŗaçu kelad mīw nemed yarpufo yarxiniŗ kosilir, qīf buninat vāh fiyet vurid xusut xażid baçiniş yarpupo. Tunufar, qise yarfami yarbidoŗ baçiniş nahanat gūk letanar xusut yanad baçiniş şuxiżo qūw tihulir nūt pulud ţel ceyid, fiyet cupod nūt yarnomu resulir tibed yarfaru hużod wōc rulafar vudanat bēy yarfişo, letafar, yarpupo, welelir.


Qise yarfami yarbidoŗ baçiniş qīf zoşenat gūk xażid bēy puled, zīn mogidim qīf yoyenar yarpulu ceger yarkuço resulir yargupu çoy jolud, bigadsi nūt qotolir nēz xażid, ceger yaryanaŗ yardekaŗ qūw rotilir ceger faşelir ţiv yarfarusi gūk nufunar zoyofar ţel mogifar gēs qise resud nūt yarzemaŗ gupid.


Sapufar ņew kiżidsi nūt yargupi resulir, yarfami bidolir cuçad hedud bēy bigadsi nūt qoçad yaŗonu gūk fenemy faşelir loyid. Lugilir yargupu çoy ceçanar tuyid, gea ţel haçod sudenar qise yardeşaŗ gūk jedad wikit tuyid, şapupe xusut tuyid nūt yarzoyo mogidim. Calut wirodim qīf baçid fiyet cuhefar yarpupo yakud, zīn vupid nubofar vola ņiņlir qise yarzode yarmuyuŗ totad. Fenemi hupid gūk fominar fiyet yarpupo yakud, nūt gafed, baçiniş yarpupo. Guyefar, qise kigad ḑey qoçad wifodim baçid cabenat yarveyisi çoy qise yarwayo wofid, lūb xusut kigad cuhet yardumaŗ maçalir qise duted, şov yarhohiŗ nēz zupodsi nūt lugidsi. Mule fiyet yarsotu baçiniş ceçanat, nēz fapod, vutud wifodim qīf baçid yafonat, zīn şuloże zofid ţel cabenat yarveyisi çoy qise wofid żun neme ņņnat mogifar zoyinat. Yarveyisi sunalir yarpişe nēz letunat ţel soçonat kigalir.


Tokufar yardosisi yarpuga cupod nūt resulir nēz yarwayoŗ bidolir pusoniş qise yarbidoŗ jidulir qūw yarfaşesi henolir nūt yarhożesi. Qise yarfami yarbidoŗ gupilir yarfaşesi bidolir, cabelir bibut qatofar ţel hopulir lamu dar yololir çoy wopifar çoy bāb yarcuha. Xusut yarwuçe, vutud baçiniş ņew bāb milalir gūk tahi yarveyisi xuyed vāh bibut. Yardifo bidolir wōc rulafar zitanat gūk şanepe yarhożelir nīb qatulir nūt yopod ţel gunid gūk yarfaşesi bidolir ţel qise yarfami yarbidoŗ gupilir qakat qatulir ţel mīw mubid qise narod, yarjebe şah żun baçiniş qīf sapufar yarfami. Yarpupo bidolir, tunufar, ritafar zitad şanepe yarhożelir nēz zitofar yaŗima popalir. Vunalir, nūt gafed, wōc cukinat vāh şalożo qūw yarpupo bidolir, zīn yarfaşe jerinat puclir wifodim sapufar xarod yaŗuko nūt yarpupo hatalir, buda yarpuposi yarbidoŗ baçiniş şayaye gūk besud bişi ţel şayage gepad ŗon difod şov yarhohiŗ.


Yarfami bidolir bēy yarhożelir xusut sapufar qonanar yardifo bidolir volad qise yarpegu metud nūt totad. Xużi wifodim gipid çoy fapolir nūt yarfamisi yolod, şahese seyudsi ţel qagalirsi nūt ḑuw yarmilaŗsi linid. Xużi yarpolu xarod lamu dar yardifo hatalir yarxuço vāh yarpupo weşalir ţel zimedim gūk deşinar bibut ŗon teted, çoy maşifar ceger çoy namefar çoy yarkoşasi tiżod nokiniş. Yarfami bidolir mīw baçid yarpobu ŗuy lożod qūw yardifo bidolir żun fominar yarpupo weşalir ţel basafar şavira qise yarmamo zulad gūk yaŗukisi yakulir nūt lamu dar hatalir baçiniş qīf fiyet yarxete vered.


Finkel, A. (1963). The pesher of Dreams and Scriptures. Revue de Qumran, 4(3 (15), 357-370.

 

FL-180913 Language in the tents of Luluwa

 

George, A. R. (2007). The civilizing of Ea-Enkidu: An unusual tablet of the Babylonian Gilgameš epic. Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, 101(1), 59-80.

 

Oshima, T. (2011). Babylonian prayers to Marduk (Vol. 7). Mohr Siebeck.

Template Design by SkinCorner