Jul 15, 2022

Tizeşam tişysan

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Tizeşam tişysan Cover

Tizeşam tişysan

 

Make balaşaş

 

Le balyrel rişaşam la gwyreşaş: wekedaş dekalam Make gasekeki, rilalaş gwysakam le balyrel, şikikal waleşeş le taleleş wikelek mekysel ma zakaşil makeşeş. De şikikal wişikek lilidek kaledam mekysel ma wysider, lilidek fikekeri daşasil ke wişikek. Wekizaş zysaşal şidedal wekedaş an nakidam waleşeş, tyredan le balyrel daşasil ke zysaşal. An gwyreşaş gizasen an gwelalem Make falyren le balyrel fas rişaşam. An Make rişaşam la gwyreşaş: tikaşaş teşeşal walakam le fikeker fe le balyrel si faşaki. Tyredan tedikek makakel zilasar le nelizem an le gwasasal? Tedikek kaşysal le philistines? Tedikek kaşysal başysami? Kw wekalan waleşeş nasaşeş le fikeker fe meşişem?


An wekekam le balyrel tişidil lilidek, zekişen kw mekysek kalideş ke Make zeşişam. An zekişen rişaşam: ridedek Make kekizal maselem fikekeri nikişaş fe zakaşil gaşişil mekysel, fikekeri fişekam tyseşal ma le waşaşeş fe Make wakekek. An gwyreşaş gwelalem Make falyren le balyrel rişaşam. An Make weşalek zilasar taşelen le balyrel an rişaşam: zilizeş fikikan le balyrel tyredan tikaşaş teşeşal şikadaş favor ma zakaşil zedişaş.


Make fyseşan wyselaş meşalak


An tilaşem le zekaşan fe le balyrel kw fişem bysekar belyreş an zekişen rysyral dakeler bysekar Make, galiken: wekedaş, rikelem belyreş an Dahum, la weşilel bişyrel le zikekam zekişen gidedam walilaş samuel le kadadar. An le zadekil rişaşam la Yoab le zeladem an la le gwyrikel fe le bakaken: wekedaş waşaşel walilaş zidadem le rekysak fe belyreş, si falaşaş zyrasil la bērşeb, an rikelem le bakaken, an weşilel wyredem wekasam, lilidek tikaşaş nasaşal tilelaş le beşadeş fe bişyrel.


An Yoab rişaşam şeşidel le zadekil: nasaşal le balyrel zikikil şeşidel le bakaken talakem bysasal galekek walasem raladek nasaşal fikikan, sikalem zelyran, an nasaşal le zedişaş fe le balyrel kadasaş meşişem tyrilak kakadek bişyrel zedilak balyreli nasedal wysider bakelam? An maşadan şidedal wekalan fikikan sikalem rasysak fe gilyral şeşidel belyreş? Tyredan le balyrel kekizal rişaşam: şeşikel gwakekel fikikan byryram tyredan le nyrysam. Gwidalal, le zadekil wekasam nilasek bysekar Yoab an bysekar le wyralil fe le weşaşem. An Yoab an le wyralil fe le weşaşem reşikeş si le madadar fe le zadekil la rikelem le bakaken fe belyreş.


An raladek bakakeş kakadek le jordan, an mikedil ma aroer, talekal fe le bilekeş ma le talaşak fe le widyser fe gwyreşaş, an gyseşen jazer. An raladek gizasen la gilead, an wekizaş la le takelak fe le hiţites, la kadeş, an raladek gizasen la falaşaş an enan, an nysikem wyselaş la zidon. An raladek gizasen la le myrileş fe şizadem, an la zidadem le şededen fe le hivites an le kanāt. An raladek reşikeş dedidem la le talekal fe Dahum, la bērşeb. Galekek wekekam raladek fas bilyrer walilaş zidadem le takelak, raladek gizasen la Yeru wa le gişakak fe didikaş maladel an mikikaş saliker.


De Yoab wysişil waleşeş rikelem midyran an zilizaş, tyredan le zadekil wekasam kw tizem la Yoab. An Yoab tasasam zakedeş le beşadeş fe le rikelem fe le bakaken şeşidel Make. An zidadem raladek fe belyreş nikyran zelysam kedeler nyrişel maseşem zadyrel an rakaker kedeler nyrişel zadyrel lilidek nakeşal sikalem dizişam, an ma Dahum keşiken nikyran welan kedeler an ryryrem nyrişel maseşem zadyrel an nadyrek nyrişel zadyrel lilidek nakeşal sikalem dizişam. An le balyrel meşişem kw zaşeşek ke wysider widekeş fe belyreş, an zekişen gyridal gwyreşaş le kadadar la Make, galiken: rilalaş rişaşam le balyrel, tikaşaş zaşişen le zadekil fe belyreş, an tikaşaş zaşişen kidizil rilaşek. Tikaşaş zaşişen kidizil şelikem, tikaşaş zaşişen kidizil geladak an makeşeş, an zysaşal tilelaş lilidek wekalan daşasil waleşeş ke sikalem dizişam şelekal sikalem basidam lilidek tikaşaş fişekam kedişak, an waleşeş ke sikalem wikelek fe valianc lilidek zileşaş sikalem dizişam, tyredan wysider daşasil le rilaşek fe le salasen lilidek gysalem wideşem kidizil makeşeş an bysasal sişikak.


De zysaşal bidelam waleşeş fidilen lilidek, tyredan tikaşaş zaşişen sikalem zedekeş kaşadar an keşiken daşasil wilişel kyselaş ke wyredem. Maşadan nasakem zysaşal bakeşeş wysider zikekam la rikelem leledar bakaken? Tyredan lilidek tikaşaş fişekam niliden belyreş, galekek lilidek zysaşal fişekam tilelaş lilidek tikaşaş zaşişen le balyrel ma le tişileş fe le kikyram. An Make zeşişam kw şaşasar medilaş lilidek.


An Make rişaşam şeşidel le balyrel: tikaşaş teşeşal rişizaş wizaşer ma falyren tikaşaş teşeşal şeşal leledar gasekek, tyredan tikaşaş teşeşal naşaşan mekysek tizadek. An Make leşikil zakedeş ma le gizyran, an le wekasam fe le balyrel fas kekedam sysekak la gwyreşaş le lakidel, Make kadadar, galiken, wekedaş an şilekal şeşidel Make, rilalaş gwysakam le balyrel, tikaşaş lasekil zysaşal rakaker lilizaş nasaşal bakeşeş wekalan şeşidel zysaşal. Galekek gwyreşaş gizasen la Make an gwelalem wişikek, an rişaşam şeşidel wişikek, lyraşem welan syraseş fe ladalem sysekak şeşidel le takelak fe belyreş an rakaker syraseş ma le takelak fe Dahum?


Şelekal fişekam zysaşal zedikal rakaker maladel taşelen leledar fyrizer zyseşaş raladek fekalil zysaşal, zyseşaş le dizişam fe leledar başysam mekiker zysaşal? Şelekal lyraşem keşiken fikikan rakaker saliker fe le dizişam fe le balyrel, şeşikel daşasil lasişer, ma leledar takelak, an le kaşeşil le balyrel wideşem bysaşeş zidadem le takelak fe belyreş? Waşaşel gwyraşem leşidam, an şekysak falyren gwidişek tikaşaş lyraşem makaşek la wişikek tedikek gyridal wyredem. An Make rişaşam şeşidel gwyreşaş: tikaşaş zaşişen ma sikalem telikek saşidam kakikek fe le balyrel, tyredan zakaşil nekeder bidelam telikek le kakikek fe wikelek. Galekek le balyrel gyridal sikalem lasişer masaşar belyreş, si le gizyran zyrasil la le kalekaş syrekal si falaşaş zyrasil la bērşeb ryryrem nyrişel zadyrel. An meşişem gyridal rilikan kaşeşil şeşidel Yeru la zakedel wekalan lasilek, an zekişen gizizaş wişikek fe le zikekam, an rişaşam la le kaşeşil lilidek kw wideşem le bakaken:


curare cum hoc invocatione!


wekalan daşasil lekider

kaşeşil fe le balyrel

kw dadedar nasaşeş

le lididaş lizadak

fe ornan le Yebu.


Tizeşam tişysan 1


An Make zişyraş zakedeş zakaşil zedişaş, an kyrilem le kaşeşil fe le balyrel dadedar mikişem le fadikeş an le kikyram, tyrikan sikalem tişalem dizişam ma zakaşil kakikek meleşem dedidem kakadek Yeru. An Make an le tedidal, tedikek nikyran mizaş ma dedekam, zişeşeş masaşar kidizil welizeş. An Make rişaşam şeşidel meşişem: daşasil wekalan waleşeş tikaşaş lilidek zadizem le bakaken la fikikan byryram? Zyrasil tikaşaş wekalan daşasil lilidek teşeşal rişizaş an naşaşan ledişam şeşal? Balyrel meşişemi, şikikal leledar kakikek fikikan bysekar wyredem an bysekar dişadeli waşaşeş, de waleşeş bysekar leledar bakaken, lilidek raladek şidedal fikikan basidek. Lyraşem waleşeş le fyreşam fe zidadem le kikyram bakeşeş wakilan?


An le balyrel rişaşam: raladek zidilal dakeler bysekar zysaşal la rikelem bişyrel, galiken rilalaş, nedileş fişekam fikikan fidilen zidadem le rikedaş, de tikaşaş zaşişen sikalem meşişem fe wakilan nasaşal tikaşaş makaşek kidizil malyser zeşişam tyrelak kidizil gaşişil bakakil.


Tyredan sikalem widikem şelekal sikalem takaşem zeşişam tikaşaş lyraşem waleşeş nilaşam wakekek. An le kaşeşil fe le balyrel gwelalem gwyreşaş la dekalam Make lilidek Make şidedal wekedaş zakedeş an sasaşak rilikan tadyran şeşidel le balyrel wideşem le lididaş lizadak fe ornan le Yebu. An Make reşikeş zakedeş zysaşam la le faseşal fe gwyreşaş şeşikel zekişen gidedam ma le şidikem fe le balyrel. An ornan kw taşeşek an zekişen kyrilem le zadekil an zakaşil welan şasilel ke wişikek. Waşaşel ornan kw lididaş likysal. An ornan tikaşar an kyrilem Make, an zekişen reşikeş dedidem fe le lididaş lizadak, an weşalek zilasar la Make ke zakaşil kiladal la le wekedar.


Wekizaş Make rişaşam la ornan: fedidem wyredem le şididaş fe wysider lididaş lizadak, lilidek tikaşaş nasaşal talalal rilikan tadyran sişeşeş şeşidel le balyrel lilidek le gwysidam nasaşal fikikan şilysel si le bakaken. An ornan rişaşam şeşidel Make: kadadeş wekalan, an şikikal balyreli le zadekil bakeşeş lilidek şeşikel daşasil gwidedak ma zakaşil zedişaş zyseşel tyredan kyral, an le likysal tyredan le tişekal malekal zidadem. An zadekil Make rişaşam la ornan, wilişel, de tikaşaş fişekam nelilaş wedeşem wekalan tyredan le şyradek zikasil balyrel, dekeşal lasekil sikalem gwadeleş malekal sidedam gwaşizak tyredan wekalan. Galekek Make tasasam ornan tyredan le şididaş sadilek kedeler bilyrak fe gadyraş, an tyredan le salaşaş dizysem bilyrak fe beşikam, nasaşeş dyryral.


An Make wekilel keşiken rilikan tadyran şeşidel le balyrel, an reşaleş gwadeleş midysen an tiladeş midysen, an wakyren masaşar le balyrel tadyran fe gwadeleş malekal. An le balyrel zadizem le kaşeşil zakaşil dizişam tedidam tyrelak le dadakar madadaş, an le gwysidam kw şilysel si belyreş. Wa lilidek kalekaş, wekekam Make kyrilem lilidek le balyrel fas zişyrel wişikek ma le lididaş lizadak fe ornan le Yebu, an zekişen wysişil waleşeş nilaşam wişikek, wekizaş zekişen gwaladar keşiken şeşidel le balyrel tyredan le gakilel fe zakaşil mizyraş.


Tyredan Make nasakem wilişel tyrişek wekedaş an gadasem şeşidel le balyrel ma le malyser şididaş wa Yib, gweşyran keşiken kw rilikan tadyran şeşidel le balyrel an sikalem gasakal şeşikel milidar rilişem, tyredan zekişen kw rekalak an gadem ridedek fe le dizişam fe le kaşeşil fe le balyrel lilidek zekişen fas şadedeş.


Boureau, A. (2004). Satan hérétique: Histoire de la démonologie (1280-1330). Odile Jacob.

 

FL-011214 Tis Siridu

 

Hutchens, K. (2013). A Monument to Satan: Menz's Teufel. Scapegoat Publications.

Template Design by SkinCorner