Nov 30, 2009

Èslí jìoslíd sem màlsòs vaj lèlk

Èslí jìoslíd sem màlsòs vaj lèlk

SHERBET: déslí wúdde sirs ladd màé klàan máwérbs, slàènd wém wúluat id sóft wém raedd aeon kzád. Màt raedd s'sùlé aliunt ladd yll sgaddèlud láislí issa ladd balé láislí (f.178b) sò yt iz gwíjìlés yll-flátuuéd id adad lòplòr yt idda yll-flátuuéd. Lèx wém savo díslàwér id sdèein wém ddeugsl aeon sdèeilúng kzád . An lùt sueeze s'kzád , sdèein onslí id wén leslí aeon sòjìnd sdèeilúng sem yt kzád . Iz sòuld gwí yll-sdèeilud. Lòrslalé s'éslípdéklàs sem aloe id yn
s' jìndéilurs raen absòrgwíd s'lòrslalé yll, wén màt s' sòrgwít indí wém sòal wé liuds ladd s' jìndéilurs gwèéslalat id yn s'sherbet raenid absòrgwíd s'flátuur ladd wé aloe, ddew ayy s'slusks ladd s'slòslèlu fzáyrs id màt wém indí s'sherbet.


Alsò màt raedd fés gwéds ladd slòslèlu (jasmin) ked adailáblà id yn s'sherbet idda yll-flátuuéd id jìol (f.179a) adad gwèmwùr, lísk id desòydèr id wéènk iz. alsò slàelò sòrgwít: klàan wé slàelòs, élidde s'màlp id kluad it ifeshi sland, adad máwérbs dí iz id sdèein iz.
Template Design by SkinCorner