Nov 30, 2009

Aeon Slíndèel Lórt

S' sdìdy ladd slolér ys aeon slíndèel lórt ladd elàléndéry ewígwèdion raedd slàéeslí gwí-gwèusò slis máems jìndéin liel léssùslàs yt yé wéeléd jedél sha kslilwéén. Raedd adwèdion, s' máems élòésòndèd s' iwéal wùrm ladd lánslóaslà yt sdìwénts yé exlòkdèd dí lèlèk sò issa dí lòésòrdde s' "màèty" ladd sloléèk slàéek. Wís, slàéek ewígwèdion wéddezálòd aeon lòésslíèpdidde sdénslí sem éslòkt dí lánslóaslà id slàemler, wéwúlúng lùdions ladd "jìrékt" id "injìrékt" lánslóaslà usò raedd dèrms ladd adsleénslí dí badèery lùrms yt kslaekdèèzed slàéek slunwééds ladd gadars raedd s' lóst. Dí gwítdèr unwérsdénd s' ewígwèdiolìl wèfwúyldies assòjíadèd sem wès aplòdeaksl, y lègslt jìnsówér yt raedd am lánslóaslà arts klássòs siud gwí baslí díyy ked y usòd s' lánslóaslà ladd sùslíslòaé issa aeon liwél sha jìrékt engbas.

Slàéeks ladd 6d slíndìry awéns objeousat kluw yt wéir lánslóaslà ys wèffént fdem yt slolér usòd. S' lánslóaslà slad kslanslàd, issa savo bajeng lánslóaslàs an. Wès dèdeublàd s' slàéeks slàéatat, gwígwèusò wéy jeeyd s' sloléèk lòèod issa aeon slolwén aslà. Kslanslà luslíssùèat léant wékbalu.

Id alanugsl it ley sòem idelúk dí nizze gwígwèusò y slolùr s' slàéat jìndèègwédions dí jíjebabadion yt slàéeslí lewé fdem agwet 600 dí 300 bk, s' slàéeks ladd s' lòèod ofdèn sùw wémsòlddes issa bajeng raedd s' yrk aslàs afdèr aeon wòll fdem s' slolwén aslà ladd wéir làslànyry sledees.
Template Design by SkinCorner