Nov 30, 2009

Ruung Sdìwénts

Ruung sdìwénts yé déugslt ifeshi aeon slàemledisdès, n lòdejewéd insdèsúkdion raedd s' alwògwít (slàemledé), éawèng, yèding, id slàemler. Aeon slàemledisdès alsò sládde insdèsúkdion raedd owér debslikts, deksl issa lísók id lewélediks. Yn sdìwénts yé lòdewújíent éawérs id yèdèrs, wéy yé wéeléd slàemledijìs, vaj badèedè.

Raz wès máint, wéy gwíslán sdìdarng badèedìé raedd earlust. Pládí ydedè raedd lòdedésloes yt "yn s' gyy raenid làarlud slis làtdèrs id idda gwíslenlúng dí unwérsdénd yt idda yètdèn, issa gwíwùé sle unwérsdíod onat yt ys smáslín, wéy [wé dèakslers] màt indí slis slands s' nrks ladd s' slàéat máets, anksl sle éads sótding fudd aeon gwínksl raz skslool" (ll. 325–326).

Template Design by SkinCorner