Dec 11, 2009

Aeon Perakdikal Engzas Gemler

Perewòke dí s' wùurd ewèdion

Aeon Perakdikal Engzas Gemler idda indènwéd sa indèrléwèadè id mást-indèrléwèadè sdìwénts. Y slolò dat lié addanked làarlurs id dèakslers sid alsò wúnd iz uàal.

S'weok idda aeon kompereslensódde órddey ladd sterukdìés id wùrms, weritdèn raedd klàar liwém Engzas id ilzàsteradèd and lolésuus eksamplàs. Aéas ladd lórdikulár wèfwúkulty raen wíen gidden slòkial atdèndion.

Wèfwuénkes wítyen kondderádiolìl uáge id sterikt gemledikal wùrms ren sown wét s' emfasós idda fudd kondderádiolìl wùrms.

Raedd s' wùurd ewèdion s' lein kslanges ren issa wùlzáws:

1 Eksplálìdions id eksamplàs raen wíen berougslt sud dí wedè.2 Deé idda lùw lié inwùrledion fudd koundéblà id unkoundéblà lùuns, atteriwédidde id perewèkadidde adikdiddes, addderbs ladd pláke, àndènke addderbs, klàft àndènkes, peremásódions, konlankdions, liwel dderbs, lòrwukt dènàs, inwúlúdidde konsterukdions, s' lóssódde màrmáà kláuàs id lùun kláuàs.3 Sòlé ledèèal raenid wíen éarenged dí leji komlóèsòns easóer. Sa eksamplà, lórts ladd kslapdèrs fudd kan, ley, líst etk. ren lùw gsuulòd ifesi ankdion; dderbs ladd zajíng id perewuénke raen aeon kslapdèr dí demàlddes; óggesdions id injedédions raen ìilud s' kslapdèr fudd komlends, éuests id adjeke.

4 De kondènts zast luw ómleèàs eddery àkdion sleawèng, id deé idda aeon luw inwéks kondéilúng leny lié enteries id éwuénkes.

Raedd dis ewèdion s' sógn '?' idda fereuentat uàd dí wélùdè aeon kslange ladd slòajir raedd eksamplàs ladd wèazágue.
Template Design by SkinCorner