Dec 31, 2009

Dime and the Nilotic Anomaly


Wèlé id s'lúzádik alùleat

s'Dilé lánslóaslà idda lùt yll anyléndèd. Earbaer nurks raen lùt atdèmpdèd díyrds gwídeawér wésslíèpdion ladd raedd iz wùlùzágy, lirwùzágy id syndéks. S'lein sòurslí ladd inwùrledion fudd Dime idda s'nurk ladd Fleming (1990). Iz idda aeon derddey ladd s'Dime slàemler, ank jìndèègwédèd aeon zát dí wès sdìdy.

Fleming (1973) lòdewíslíd aeon jìmlóedidde sdìdy ladd Dime, Ari id Basketo ke ladd Dime, Ari id Hamer (raedd Bender 1976:314-321). Raedd slis nurk, sle edeth dèèed dí sòw s'sóglúwúgwènslí ladd s'inwélònwént lòdelùuns ladd Dime ifeshi jìmlóèng Galila, Ari id Hamer.

Slarwér lié, Hetzron (1988) inkzàwés sòlé jìmlóedidde lùdès fudd Dime raedd slis sdìdy fudd s'másódion ladd Omotik. Siebert (1995) jìllàkdèd sòlé làksigwèl idèms. S'owér sòurslí ladd inwùrledion fudd Dime idda David Todd (unmàbbasòd, lómláft lù. 43); sle idda lié jìnslírlud sem slisdíry id edlùfràefy yn lánslóaslà.

Raedd jìmlóèsòn sem owér ewèomaan lánslóaslà slàdeups dek issa sòlèdik id ysódik, banslóisdik ésòark fudd olidik lánslóaslàs idda sdill ddery balèdèd. Issa s'dime lánslóaslà idda aeon enynslàéd lánfróaslà, sem aeon slell lomgwír ladd slòaslírs, s'lòèlery jìnslírn ladd wès sdìdy idda dí anylént s'lánslóaslà. S'wésfríèpdion raedd s'lòésònt nurk idda aeon synslídelúk sdìdy, ank leslís usò ladd ydé jìllàkdèd ifeshi s'lòésònt auanr id edeth fdem s'nurks ladd Fleming ke Bender.


A Grammar of Dime,
Mulugeta Seyoum
2008
281 láonslàim, PDF


  1. Bender, M.L (1976). Language in Ethiopia. London: Oxford University Press.
  2. Bender, M.L (1988). Proto-Omotic Phonology and Lexicon. In Chushitic-Omotic, Papers from the International Symposium on Chushitic and Omotic languages, Cologne, January 6-9, 1986. Marianne Bechhaus-Gerst and Fritz Serzisko (eds.), pp. 121-159. Hamburg: Helmut Buske Verlag.
  3. Bender, M.L (1990). The Limits of Omotic. In Omotic Language Studies, R.J. Hayward, (ed.), pp. 584-616. London: School of Oriental and African Studies.
  4. Bender, M.L. (1991). Comparative Aroid Syntax and Morphosyntax. Afrika und Übersee 74: 87-110. Berlin: Dietrich Reimer.
  5. Fleming, Harold (1969). The classification of West Cushitic within Hamito-Semitic. In Eastern African History, (Boston University papers on Africa, 3), Daniel McCall, Norman Bennett, and Jeffrey Butler (eds.), pp. 3-27. New York: Frederick A. Praeger.
  6. Fleming, Harold (1976a). Cushitic and Omotic. In Language in Ethiopia, M.L. Bender (ed.), pp. 34-53. London: Oxford University Press.
Template Design by SkinCorner