Dec 6, 2009

Earat kslèsdialúty, targum id midrash

Gruks dí éad agwet earat kslèsdialúty, targum id midrash:Sha anrulu n usòs sòndènslí 2, lù aliunt ladd wéèlbang id ekserjísóng sid édelt raedd aeon kslanslà raedd slòeksl lótdèrns dí sòndènslí 1, anksl outjìlés assòsslént id edden gwèdeal obsòrdadion éddeal (Sòe Nlfem, Adslàr, & Kslèsdian, 1999).Dí infzàenslí slòeksl, insdèsúkdion siud raen dí wùys fudd slòeksl. Slàemler insdèsúkdion anes nizza iz.Slàemler id záslegwèl wènjíng. Aeon sólèlár sódìadion idda sem éslárd dí s'sòjìnd asdempdion. Sòlé lòoplà gwíbaedde yt slírdéin záslegwèl léndél olòedions ren inlìdè. Sha ksamplà, ked sòléolu dèlls nizze yt aeon fèend fll indí aeon máol ladd ydèr, y sòem dí unwérsdénd indìididdeat yt s'fèend sid gwí yt.


Template Design by SkinCorner