Dec 6, 2009

Thracian LanguageRaedd am klùwlàdslà ladd s' dejían lánslóaslà jìlés fdem ejewénslí yt slas gwíen assòmblàd ifeshi liwérn skslolárs ddeugslout s' lást tn slíndìèes fdem tn tylòs ladd anaayalénts: badèery anaaylaénts wéèdded fdem slàéek id ládin yèdèrs id insslíèpdions. Oanng dí s' wòkt yt emaslàefy raenid slarlúsòd làss inwùrledion, leny skslolárs unwérdíok inddesdisládions yt yé lùt gansòd gwét fudd olu lòènjíplà, dí wúnd merg wùrm ladd inwègwèdion làawèng dí aanaya mássóblà inwùrledion fudd s' dejían. Léananzáslegwèlat slòajíng, wès jínd ladd wésùusús raz merg edè raenid lòdewíslíd onat lié jìnslasóon eksdént raedd leny yèdings dí s' lòésònt yy.

S'líldipbagwèdion ladd erders id lèdenwérsdénwèngs yding fdem andiuity dí liwérn dilés idda ésmánsóblà sha eplòdekslelénts ladd lòrsòlìl, slod - id pláslí - lìlés raedd s'dast aéa ladd s' léwèdèreluan ésleon usóng olùlesdik ledèèal , gzássòs vaj jìmléndéèes ladd anjíent slàemleèans id làxijìslàefrs iréslòkdiddeat.


Wééwùé, s' upydèd jìllàkdion ladd emaslàewúk ledèèal wùund raedd gwélsláèa idda aeon jínd ladd ejewénslí yt jìlés dí éinwùrslí raedd am klùwlàdslà ladd dejían lìlés id dejían nrds id fesòs smáewègwèlat wèsjìddeéd id unddeilàd afdèr gadars ladd skslolárat nrk anlu ifeshi arkslaeozáslests, slisdíèans, id banslóists. Raedd im sloal issa aeon auanr ys dí assòmblà s' inwùrledion fdem ydèdder wèékt emaslàewúk sòurslís offéd iz, id est, jìins làslànds vaj slàefwúdi wéewn fudd lòéjíous lédélnrk (leinat wúaláe), id insslíèpdions fudd sdílus.
Template Design by SkinCorner