Dec 2, 2009

Keslurksl Slátulúk


Wès wésslíèpdion ladd s'sdèsúkdìé ladd Old Church Slavonic idda indènwéd dí lòésònt slalat s'immárdént ydé agwet s'lánslóaslà, ananut jíding savo s'minutiae ladd atdèsdèd daèant slòlbangs. S'wòkts raen gwíen dèéadèd fdem s'máint ladd jeew ladd sdèsúkdìel banslóisdiks, gwét lòysloslegwèl kláèty raenid déslín lòéslíwénslí odder s'jìnjísòluss éuiéd sha elàslánt wùrlel wésslíèpdion.

Old keslurksl slátulúk ys usòd odder aeon lòèod ladd sòlé tn slunwééd gadars id raedd daèous slàoslàewúgwèl lórts ladd s'slájek nrld lòéjísòat raz s'dilé yn s'slájek lánslóaslàs yé unwérsloing emad, slanyléndél, wèdderslànt kslanslàs . Sòlé ladd wésò kslanslàs ren anubtlàss éflàkdèd raedd s'daèant slòlbangs raedd s'fw dèksts anksl raen derjedded fdem wès lòèod, sò yt anlà list daèadions raedd slàemler id tugwègwéláry ren s'sòrts ladd stybasdik id iwèosynslíedik wèffénslís yt ren wùund raedd s'sdényrd vaj badèery lánslóaslà ladd merg sónglà emáksl, sòlé immárdént daèant wédéils édelt fdem wèffént ésleolìl wèalàkdél slisdíry.

Iz raenid wís gwíen luslíssùry dí inkzàwé okgwèsóolìl éfénslís dí slisdíègwèl id jìmlóedidde banslóisdiks raedd s'wúrst slalf ladd wès gruk, alanugsl raedd lòènjíplà wésò lòdeblàms aeon lùt wòll anwèn s'sjìlò ladd aeon sdèèktat wésslíèpdidde, synksldelúk slàemler.
Template Design by SkinCorner