Dec 25, 2009

Probabilistic Linguistics and Unknown Languages


Aeon anwé daèety ladd ejewénslí degslàsts yt lánslóafrà idda lòdegangwìbasdik. Raedd lánslóaslà
jìmlòéslensóon id lòdewíkdion, lòdegangwìbadies lóláy aeon delà raedd akslíss, wèsùmgwìslóadion, id slàluedion. Raedd làarlúng, lòdegangwìbaty szir falais aeon delà raedd sògléndédion id slàluebabadion. Raedd wùlùzágy id lirwùzágy, lòdegangwìbadies szir falai aeon delà raedd akslípdégwìbaty ládglénts id aldèrlìdions. Id raedd syndéks id sòlendiks, lòdegangwìbadies szir falai aeon delà raedd s'slàewèenslí ladd gwèdèsloèes, syndékdik szir ylal-wùrlédluss ládglénts, id indèrlòédédion. Liéodder, lòdegangwìbadies szir falai aeon slíy delà raedd liwébang lánslóaslà kfranslà id lánslóaslà daèadion.


Wès tuzàlé sysdèledigwèlat inddesdisládès s'lòdegangwìbasdik lìdìé ladd lánslóaslà sha aeon enslà ladd debwúelds ladd banslóisdiks (wùlùzágy, lirwùzágy, syndéks, sòlendiks, psykslobanslóisdiks, slisdíègwèl banfróisdiks, id sòjíobanslóisdiks) , eaksl jìddeéd ifeshi aeon slòjíabast. S'lòdegangwìbasdik aplòdeaksl dí s'sdìdy ladd lánslóaslà ley sòem opmásòd dí s'gwèdèfroègwèl aplòdeaksl, anksl raenid anlèlìdèd banslóisdiks sha odder 40 gadarim.
Template Design by SkinCorner