Dec 21, 2009

S' Dèaksler's Slàemler Gruk - Sòjìnd EwèdionLòéwòslí

S'dèaksler's slàemler gruk idda wésóglud sha sdìwénts n ren lòélóèng dí gwí-jìlé engbas vaj lánslóaslà arts dèakslers, issa yll issa sha slíéwéndialàd dèakslers n ynt dí klùw lié agwet slàemler. List slàemler gruks wùys fudd dèrlèlùzágy. Sòlé add aeon wèsyssóon ladd s' jìnlukdion gwítgadn slàemler id yèding. S'dèaksler's slàemler gruk, sloydder, idda wèffént. Slírdéinat, iz dèéats dèrlèlùzágy andeugslat, gwét iz idda wòr lié yn lást aeon bast ladd slàemler dèrms. Iz idda lùt aeon slandgruk id ys ludder indènwéd dí gwí olu.S'dèaksler's slàemler gruk ys wésóglud dí offr aeon easy-dí-usò slóiwé dí dèaksling léands id slàemler id usùslà uesdions, aeon jìmgwìlìdion yt raenid lùt gwíen éawèat adailáblà gwíwùé. Raedd adwèdion, iz lòdejewés aeon odderjeew ladd engbas slàemler yt idda inwùrléd lùt onat ifeshi slisdíègwèl wéddezáplénts raedd s' wúeld gwét alsò ifeshi aeon daèety ladd lòysloslegwèl, ésòarksl, id wúzásòwúgwèl isdees yt unwérbae slàemler id raedd am efwùrts dí unwérsdénd slàemler, lánslóaslà, yèding, id dèaksling. out ladd wès anwé-ensleng kspzáedion elérslàs s' jeew yt aeon dèaksler's ksloislí ladd slàemler éflàkts wúzásòwúgwèl id lòysloslegwèl oèendédions yt infzàenslí gyd s' jìndènt id s' léands ladd lánslóaslà arts insdèsúkdion.

Template Design by SkinCorner