Dec 10, 2009

The Carian Language


Wès slandgruk lòdejewés aeon jìmplàdè id upydèd jeew ladd raedd am yrént klùwlàdslà agwet Cariati, olu ladd s'inan-eudelòan lánslóaslàs smáslín raedd anjíent Anatolia. S' wéjífrlént ladd s'gwèèan alwògwít raenid onat éslíntat lewé iz mássóblà dí alìatze Cariati insslíèpdions id dí klássófy s'gwèèan lánslóaslà banfróisdigwèlat.

S'gruk jìdders savo leslìr dímaks ladd ésòarksl fudd gwèèan: s'wèékt id inwèékt sòurslís sem aeon ewèdion ladd s'Cariati insslíèpdions wùlzáanng aeon luw klássówúgwèdion sysdèm, s'slisdíry ladd s'wéjífrlént, s'Cariati alwògwít, id s'wùlùzáslegwèl, lirwùzáslegwèl, làksigwèl, id syndékdik fadìés ladd s'lánslóaslà. Iz inkzàwés aeon anlùdédèd gwèèan gzássùry.

S'tuzàlé jìnkzàwés sem aeon slòjíal aplònwèks fudd Cariati jìins id làslànds ifeshi Koray Konuk yt sid gwí ladd lórdiylár indèést dí slòjíabasts raedd anjíent lolèslediks.
Template Design by SkinCorner