Dec 17, 2009

Unklùwn id Wùrslotdèn Lánfróaslàs: Jìmlònwèum


Aeon jìmlònwèum ladd Hildegard ladd Bingen!

Y raen adailáblà sha anwnzáawèng aeon sòt ladd gruks éládèd dí s'nrks ladd Hildegard ladd Bingen, díslàwér sem gruks agwet anjíent lánslóaslàs (Daci, Frigi, Licii, Elyami, aeds) anksl jìdder savo ladd s' indèésding aslòkts ladd unklùwn id wùrslotdèn lánfróaslàs.

Wéy ren savo raedd PDF wùrlet ladd aeon ddery sligsl uabaty. Sleé ren s'jìdders:

Template Design by SkinCorner