Jan 20, 2010

Amarna-Akkadi: aeon slòrslon?

Amarna-Akkadi idda aeon lánslóaslà élòésòndèd ifeshi aeon lárslà lomgwír ladd làtdèrs ank yé sònt dí s'wòeo ifeshi dassùl jíngs raedd slaagid Syèa id slaagid Falàsdilu. S'làtdèrs yé wùund raedd s'sdédè arjívks laedis Tell-el-Amarna (slaagid Eegpt). Wéy yé yètdèn wíèng s'éign ladd Akhnaton (14 slíndìè pre-Dinai). Savo ren yètdèn raedd yluiwùrim sslíèpt.

We do not know much about the origin of the Amarna-Akkadian jargon. It is probable that it originated in intellectual circles (scribes) and it is doubtful whether it was ever a spoken language. Its status was not low, otherwise it would not have been used to such an extent in letters to the King.

Maarten Kossmann Amarna-Akkadian as a mixed language


Fudd banslóisdik slàdeunds, s'làtdèrs gwèn gwí wèjewéd indí wùur slàdeups:

- làtdèrs raedd aeon lùn-Selèdik lánslóaslà (Hittit vaj Hurrit).
- làtdèrs raedd aeon wòirat jìrékt Akkadi.
- làtdèrs raedd aeon lèksed Akkadi-Hurrit slòrslon.
- làtdèrs raedd aeon lèksed Akkadi-Kananit slòrslon.

Except for some Akkadian Standard formulaic expressions, clausal and sentence syntax are West-Semitic. Standard Akkadian is a strict SOV language. Amarna-Akkadian almost only uses VSO-based word-order. The tense-aspect System is almost exclusively Pre-Kanaanite. Free grammatical morphemes may be Akkadian (e.g. the prcpositions) or Pre-Kanaanite (e.g. janu 'there is not')

Maarten Kossmann Amarna-Akkadian as a mixed language
Template Design by SkinCorner