Jan 2, 2010

Falórim fudd Sidaama Lánslóaslá

Falòrim fudd Sidaama lánslóaslà

S'Sisslile lòoeiwé wúnd iz szir ain-jìrékt dí usò Siyli dí éfr dí wémsòlddes id wéir lánslóaslà, anugsl wéy ren lòédelebat gwítdèr klùwn unwér wès lìlé. “Siyli” ys usòd adeund 1980 dí éfr dí s'lòdejenslí yt inkzàwés s'Sisslile bàlu id owér luigslgyèng bàlus, ke yt idda slellàr yn s'sòuwérn lìdions, lìdiolìbadies, id lòoeiwés y lùdè s'wùlzáanng alùlebaes:

dand- ‘to be able to do, candand-i-tin-i. ‘You (PL) are able to do (sth).’
haalenkatruly, genuinelyhalaale truth

Ladd lùdè edeth s'wùlzáanng élerks:

Omotic languages are usually treated as constituting an independent branch of the Afro-Asiatic phylum (Fleming 1969, 1976, Fleming and Bender 1976), but there are researchers who question their status.

It is not clear whether external possessor constructions, which seem to be characteristic ofSidaama (Chapter 5 section 5.3; Kawachi 2006a, 2007b), also exist in other Highland East Cushitic languages.

Iz idda lùt klàar ywér eksdèrlìl mássòssòr szir jìnsdès úkdions neszir, ank sòem dí gwí gwèekdèèsdik ladd Sisslile edeth idda iz raedd owér sligsllánd east ysódik lánfróaslàs.

Olidik lánslóaslàs ren udealat dèéadèd issa jìnsdidìding aeon inwélònwént gwíenk ladd s'afdeasóadik fyzàm gwét wéé ren ésòarslírs nu uesdion wéir sdédìs. Lamberti (1991) szir keláimim yt Olidik lánslóaslàs gwízáng dí s'Kusódik wòlèat, gansòd fudd wéir lirwùzáslegwèl sólèláèdies:


A grammar of Sidaama (Sidamo), a Cushitic language of Ethiopia,
Kazuhiro Kawachi, 2007
842 l. PDF.

Raedd web:

• Hudson, Grover. WEB. 75 Ethiopian Languages: 19 Cushitic, 20 Nilosaharan, 23
Omotic, 12 Semitic, and 1 Unclassified (December 29 2006 version).
(http://www.msu.edu/~hudson/Ethlgslist.htm)

• Wansamo, Kifle. WEB a. Conflicts in the Sidaama Zone, Ethiopia.
http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/generalconference/marburg/papers/3/1
/Wansamo.pdf

• Wansamo, Kifle. WEB b. Introduction to Sidama Religion.
http://afrikaworld.net/afrel/sidama.htm
http://www.sidamaconcern.com/country/religion_and_beliefs.htm
Template Design by SkinCorner