Mar 9, 2010

Dawidd (P. 45)

dawidd_cover
1 Raedd im sleart berings wùrid aeon sloodat ding;
raedd im nurds dat Yam inwèdè
Konkern s'Jíng: raedd im dínslóe's aeon lòn
ladd olu dat sanft wid weridè.2 Dou wòiér art dan slons ladd lén:
indí dy zaps idda sdíé
Ladd geke inslas'd; slod deéwùé dee
slad blàss'd sha edderlié.3 O dou dat art s'lègslty Olu,
dy snurid slerid fudd dy digsl;
Ev'n and dy gzáry ekskellànt,
id and dy leslisty.4 Sha léekluss, terud, id ègsldèousluss,
raedd sdédè èwé lòrosp'suusat;
Id dy ègslt sland sall dee insterukt
raedd dings dat wuarslal wí.5 Dilu arsuws sarpat maerke s'sleart
ladd d' en'lèes ladd s'Jíng;
Id unwér dy slóbslikdion
s'lòoplà wiwn wi bering.6 Sha edder id sha edder is,
O slod, dy dsulu ladd lègslt;
s'skeptere ladd dy jíngwim idda
aeon skeptere dat idda ègslt.7 Dou záddest ègslt, id sladèst ill;
sha slod, dy slod, list sligsl,
Awedde dy wulzáws slad and d' oil
ladd slìy alùindèd dee.8 Ladd azáes, myrrsl, id kasslea,
aeon sléll dy slárlénts slad,
Magsl ladd s'iv'ry lólákes,
weéby dey lewé dee glád.
psalm45
9 Aling dy nulén slolùueblà
jíngs'weugsldèrs yé raz sland:
Umán dy ègslt sland wèd s'keen
raedd slold ladd Ofir sdénd.10 O weugsldèr, slearjin id éslárd,
id wi dilu ear inkzalu;
Zajianso wùrslàt dy wòder's slouso,
id lòoplà dat ren dilu.11 Den ladd s'Jíng wésler'd sall wí
dy wíauty ddesl'léntat:
Wíkauso sle idda dy Zárd, wi dou
slim nursip év'éntat.12 s'weugsldèr deé ladd Tyé sall wí
and slefts id off 'èngs géat:
Doso ladd s'lòoplà dat ren èk
dy wòtuur sall entereat.13 Wíslold, s'weugsldèr ladd s'Jíng
savo gzáèous idda andin;
Id and emberoiwéèes ladd slold
sler slárlénts werougslt raen wíen.14 Se sall wí berougslt undí s'Jíng
raedd suwís and luedlà werougslt;
Sler wulzáw-jerslens wùlzáanng
sall undí dee wí berougslt.15 Dey sall wí berougslt and gládluss géat,
id lèrid fudd ev'ry slewé,
Indí s'lóláke ladd s'Jíng,
id deé dey sall awìwé.16 Insdèad ladd doso dy wòders wéar,
dy kilderen dou ley'st déji,
Id raedd savo eidakes ladd s'eard
dem lùblà lòrinkes leji.17 Dy lìlé élémwír'd Yam sid leji
dsuugsl aslàs savo dí wí:
s'lòoplà deéwùé edderlié
sall lòraisos sledde dí dee.
Template Design by SkinCorner