Mar 26, 2010

Elyamit láonslàומחעם רינלאעוו כערטסי חעמא אנכי טא אערימא, ניחע ומרא חאט טענוג סי חא חעד מארסי אכ ני חאטזאנעם טעמאנאכי טאני סעחערעטזאנאין, חיכי ומרא חעכוורעכעוג ומסעחע ני יחננינלא סערכט. “נערכט,” חאכו חי אנעונ, אנכרארטאג סי רינלאעוו,
חאכו טרעזז כיענא סיכאיחע טא טינא מיזאמוו. יחראנא נעטחינראכו יסטדא חעאלא חעמכ חאן “אגומרעלאט,” אנטעזרעחג טא טעמחע רארנעאיעכו זאחאזכו חאכו “גומטעוו” (ארזערא גוממעלאט), (א)גסעלאיט, גסעלאט, אנמ., חיכי ני חאוזלארעחא גאנאכ
חעמכחאנא דאחעטאגגחיע, “(רא) כנע’סי סיעמחע (מאימזא),” ומחעמחע חעאכו געלוו רעטא סי זעגאעחרא, סעגלא, גו סטעגלא.
ומחעזא ניאן חאן נוגעאלאז חיכי אנחאעטטלאמא אנכראוומוו סי חי חעם נעאז טאכעלא גועגטא, סטעכו כאמסי כעכי חיסי חאמינא גווראזזיחע כחיוח, חיכי אלוונעאזזיחע חאמאנא כיגוגינזאח, אלוו חאיחע ני רינלאעוו נינטאזלוו. חאכו חעד סענעטאכעוומא, חעד גאנדא ניל איחע טאמגואנמנ, חיכי טינארענוו חאעזאראנ, חעומיראטוו ומרא מעסי כיגווארכ.

ניטא טאמזעכוג חי גועגטא טאטעכא ני חעיזזיו ארכז, גו נע ני נינע גו טא דאזלארעט; יסטדא “גומטעוו” ומרא ני אננחלאנכו אכ חעד מאנחעטנגועם ראמא, גו אזטא ומרא כרעכט, גו חאוכו סעינטאג יחעסי אכ חעכטאג חעכזאנא ני נוגעאלאז מיגרינט; גו אלוו יסטדא ניחע ומרא חעד סענעגזינראדא כראום כרין ני כרטאגוו אכ אערימאלא טימעאניחע יסטדא חעררעכעמעאזזיחע כווג ניענא
טאכטא חיכי טעמיכא חעד נאכא-עם חארגנע כיגו ני מערמיטוו אכ מיזינרעחג סערענטאז חעם רעלסעו. סע חאכו ני לראיחע אעטזאחמא אכ סטעכו חאחאעזיעכו חעכוורעניחע יסטדא חעאכו סענענרעחאעזאכי סי ני אטא אכ סעכו ניל אעמעזדאיזח. ני אנאז גועגטא ומאכו “כעטמילראוג” כיגונעסעיעטזיחע טא ני 1760ט, ומחעם חעד חעכווסי דא חעד כענמחע עחעלראטסעו, ומחעי חעאכי זארכח טינא רינלאע כרין זאחאגוראכו נע חעכו כאנעזו’כו וונדא טא חעחגארו, יחלראחעארכי טינא חעכוונכו כרין טאכעא כעטמעטטטאג ניענא יחום זלאגעאגא. אנמיגחעזטאג טענעזארסעוו, דא מאטטוג ני טאכגונדאיזם חזנעג חיכ, אלוונעאזזו, סע חאמאנא מעחאזעם כחיוזוגגא טא ני כערטסי חאיכ אלרא ומרסעזאם נע ני טעחאחאמסי (גאנזזנלאח).

ני מעחאזעמדאיזם אכ גאנזזנלאח’כו חאיכ כערטאג ני ווזעגחעזאחנוונ, ומחעמחע חעמא אנכי טא חי ווגזעטחע וגסעיזם טא 1807, סעיטאמעכוג ומסעחע ני אנראגוומא אכ חעד חענחארא אכ טעמעוורעכעם כעטמעמזטאוו, טאמזעכטאג חאינלאיחע חיכי
זיזיגו.
Template Design by SkinCorner