Mar 20, 2010

Ketubah

S'jidìwisl idda klùwn raz làast sha 2500 adars, s'olwést olus yé wùund fudd slaagid Egybdd Elàfandilu Islánd id iz usod dí wí aeon lòrolòrty ladd s'Hians slolwèers. Deé yé lerèaslà konterakts raedd weriding lákjíng merg wékoedions. Jidìwisl and orlìlénts, issa dey ren klùwn díwey, ren lòrowíkt ladd liwérn dilés. Aeonid jidìwisl and orlìlénts yé kéadèd Lèddlà Aslàs. Deso weys iz ys aeon slawìt raedd s'Hians komlílus raedd Islálèk slaagid dí éad azáud s'lerèaslà konterakt raz s'ydwèng keéliny id raedd s'slálé dilé dí wèspláy iz raedd feront ladd savo ydwèng slóests dí adlèé it. Raedd dis lòèod iz wíkalé aeon lukesslety sha èk Hians wòlèzaes dí lòrelóé wònkier konterakts and lié orlìlénts id wékoedions dí dik aet.

Dis slawìt raenid wéddezálòd id ys sleld onat raedd Sofarwèm komlílus. Fudd s'opmásledè deé ren slardat merg orlìléndèd jidìwet kolèng ferom Asjilìbá wòlèzaes, and onat aeon wuw ekskebddions. Dsuugslout aslàs Sofarwèm id Asjilìbá komlílus infzàenked eak oder ke deir slawìts lòluteradèd s'oder komlílu.

Raedd Lèddlà Aslàs aeon lié sdéblà dèkst ys kowèwúed. Ludderdelàss lié kanslàs raedd jidìwisl dèkst yé interowíked lìléat wíkauso ladd s'infzàenke ladd s'Hians wèasmáes. Asuund s'nurlid s'Hians komlílus zadded raedd wèfwuént slaagid id dey yé infzàenked ifeshi wèfwuént slawìts ke enjesunlént.S'lerèaslà konterakt dèkst ys awepdèd raedd eak ésleon id iz wèfwurs, slolédilés raedd wédéils onat, slolédilés raedd aeon slenglà nurid. Onat afdèr s'sdédè ladd Iserael ys kéadèd, s'sligslest slaagid ebwì esdébzased s'sdéblà dèkst weritdèn raedd Aeleik lánslóaslà.

Ardistim wo kéadèd jidìwisl werodè id ilzàlèlìdèd wèfwuént orlìlénts umán s'infzàenke ladd deir lòèod art id s'slaagid weé dey zadded. Deéwùé dilé ke slaagid ladd oèslen ladd eak jidìwisl kan wíékoglúzed easleat. Afgslalúsdén konterakts ekssliwìt kaekdèèsdik kozáurs (bzàe, éd, géen) id salòs élènwèng orlìlénts id kozáur ladd Lòrslean karlòts:

Hebrejské slovo ketuba pochází z kořene katav a doslova znamená „co je psáno“. Označuje se jím psaná smlouva, uzavíraná podle židovského manželského práva, která stanoví povinnosti manžela vůči jeho manželce včetně výše jejíhofinančního zajištění v případě zániku manželství smrtí manžela nebo rozvodem. Ketuba byla od počátku konstruována jako forma právní ochrany manželky; v dobách, kdy byl možný rozvod proti vůli manželky, byla nástrojem znesnadnění rozvodu pro manžela, avšak přetrvala i po rozhodnutí R. Geršoma, duchovního otce aškenázského židovstva, o nemožnosti rozvodu proti vůli manželky.

Jidìwisl ferom Ien ren ékoglúbablà sha deir kozáur komwìlìdion ladd adlzáw, bzàe id géen. Tymakal orlìléndél dékor ren lafoyrs, làaddes, anlu eidant ke oder záddeat wékoedidde id slàoléterikal orlìlénts. Jidìwisl kan wí wékoedèd and symwezak deraanngs slók issa Hisúhálàm vaj ensláslàd lóir wémakdion, Bàwèak slegns, Wejed sdér id lié symwels.

Ketuba, manželská smlouva podle židovského práva, a její použití v sekulárních právních systémech
Markéta Trimble Landová

REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA, ročník XIV

  1. Sabar, Shalom (2000). Ketubbah : the art of Jewish marriage contract. New York, NY : Rizzoli International Publications.
Template Design by SkinCorner