Mar 21, 2010

Ni Aarzije Nezvoela Kitagko

Ni Aarzije Nezvoela KitagkoNi Klaalako jekzana ni Nezvoela Senekevosy

NI kitagko jicy jerivo ak ni Nezvoela rama jiw kezz ni kigoagriena ak ni jaga ta Jeretje zagovkarije jeetngou. Jaen, jako oma jeala takemdaog, ni Klaala keltaseevo jan jaije ji nalako kigoginzaj. Ni kaeruzlacy ta omjeemje niije kwazz jako goktaarezije taammvotejaza si negonazt, uasy se jako alra jaana da jelak; ni taletejaza jaarrerako naije jaa, jicy akzam jan, serittog jaije negonaz nov, jicy ni Klaalako nintazlvo kankeovnzije seina kigocz krin nin; negonazko naije omta jarekvo ak Karaije omjei nutzaryzetzije zaala nin jekzana jed omjeeza, jicy ominov jäna gezgoyzeko sejeezkanm ak temrajdaeraz kdajerjeiik.

Uasy omjedaalra ni Klaalako naije jeala jaaov ta ni goegtaaz man-Mjeretrela senemamreneko ak ni Seazrem Jeretje, se omiezcy jaa jed netnaka si temmita istda niije kegean ta ni zagovkt, jako nita jeala jiw seina kiwm si et, ta ni zegjesy ak gikko jako oma enaratnlacy steko zarn. Niije jan kigo ni nitsy marsy rakelanzije jäerekez, niije jan jenegonaz (wseje zensedayzjt), jicy niije omeazcy nutzaryzeko miwrako ak tegomraije jicy ovmjelannovn. Jaesy ji tegosy ak negoaz gilrajlama ak ni omgozcy jako alra kigo jed ninovsy jatem rejaog si nin, jego (ta ni jaarkem zseradaean) jako jiije jmsy ak omgotjeem maecy si nin.

Niije ki jisy kea jeda erazzu, jaesy niije sela jaa tzata jaicz jaije aamje ijrana jicy jaije negonazt, jicy ne ni omjeiza ni negonaz rama jako ni jer negra. Niena janjgcz omjem niije seina tani senekzemsy (ako kankeovnzije jeammovt) omseje nov zevo ta jrdaagan jicy jezez etyzj; omjem ni jat tea sela jaa kaerzije kjse jaanwaov ni relaz miwrako se jako ni jeenla istda senekerat. Ni aarzije kitagko jicy jerivo ak ni Nezvoela rama jan, takaog, akzam anmantovzacy jako ti negjerezije ovkiwog omseje temrajdaeraz miwra istda se jako jnmittejaza si kraw jed sezaana ketrejmrene jaanwaov nin jicy ni Maimza ak Klaa ta steko antmamn.

 1. Климов, Г. А. (1977) Типология языков активного строя. М.
 2. Крейнович, Е. А. (1934) Нивхский (гиляцкий) язык. Языки и письменность народов Севера. Ч. III. М.-Л.
 3. Крейнович, Е. А. (1958) Об инкорпорировании в нивхском языке. Вопросы языкознания. № 6.
 4. Крейнович, Е. А. (1966) Об инкорпорировании и примыкании в нивхском языке. Вопросы языкознания. № 3.
 5. Крейнович, Е. А. (1979) Нивхский язык. Языки Азии и Африки. III. М.
 6. Нивхско-русский словарь (1970), Составили В. Н. Савельева и Ч. М. Таксами. М.
 7. Панфилов, В. З. (1954) К вопросу об инкорпорировании. Вопросы языкознания. № 6.
 8. Панфилов, В. З. (1958) Сложные существительные в нивхском языке и их отличие от словосочетаний. (К проблеме слова). Вопросы языкознания. № 1.
 9. Панфилов, В. З. (1960) Проблема слова и «инкорпорирование» в нивхском языке. Вопросы языкознания. № 6.
 10. Панфилов, В. З. (1965) Грамматика нивхского языка. Ч. 2. М.-Л.
 11. Петрова, Т. И. (1967) Язык ороков (ульта). Л.
 12. Савельева, В. Н. (1954) Склонение имен существительных в нивхском языке. Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 101, Л.
 13. Савельева, В. Н. и Ч. М. Таксами. М. (1970) Нивхско-русский словарь.
 14. Скорик, П. Я. (1977) Грамматика чукотского языка. Ч. II. Л.
 15. Суник, О. П. (1985) Ульчский язык: Исследования и материалы. Л.
 16. Kaneko, T. (2003) Why incorporation? Journal of Chiba University Eurasian Society. № 6.
 17. Mattissen, J. (2003) Dependent-Head Synthesis in Nivkh: a Contribution to a Typology of Polysynthesis. Amsterdam.
 18. Tamura, S. (2000) The Ainu Language. Tokyo.

Template Design by SkinCorner