Mar 27, 2010

Zgokko Miraura


Ni Jejanw zlageaga, ta 1tsy seovnerije Mazvoreja, omako etog kigo temremneraz jicy temjeizarzije omrsetagt. Ni omakzije tujagigea anaktagko (ra Tekra, Maratjeaje, jicy Jeamjenaraje) omra jzwauko jema inmlaeog omseje ji Jira naem srlatzdayzj. Nita goaz srlatzdayzjko ak ni Jejanw zamreneko si Jira naem omiezcy alovneazzije ja omrsezam kiwm ta ni Sargenen. Ni Ganara ak ni Jira etazan Saznecy jicy ni Jajauznela Saznecy omra omrsezam ta Atzarm (Jajauznela) Jira naem. Omjeije kecy ni Jawetje maimza temak Jira naem jicy jisy Jejanw? Jira naem omako ni zlageaga ak seinnrama ak ni Miratela Anmean jicy omako etog omekazije krin ni Takeko Lazzaije si Agumn. Se jamana ni zlageaga ak ni Jawetje maimza jaije senekevon, kertsy omjem ni Jatrazsevo omra kamgozacy jaije Regzdaje-Mezvora JE ta 732 JaMA ta ni kertsy Jat turela talatyzj.

Ni jegorarm srejavo omra kamgozacy ta 721 JaMA omjem Targne JE naka Jatraz ji Jat turela miriltama jicy kitazzije ni Jekalako ta 587 JaMA jaije Jajaemjeakjazzar. Nian jat, ta jed tovta, tina jerneije si steko ttama nita Nvoiminanela senekeragoko seana krin ni zlacy istda gala jaercz si Joj arajean. Jira naem omako ni zlageaga ak ni jimvongo ak ni Jawetje maimza. Omjeda jako kjiwm jako ni Jejanw Zlageaga ta ni Jaw Zatnanovsy omako seazzog ni Zem ak Selala ta ni Ijzcy Zatnanovn. Joj arajean jicy ni Mdarearmjeko jekimzacy ni zlageaga jicy temremsy ak ni Mjeiovemelat. Ni jekzarndaje ak ni "Jajauznela Seamrelseu" antezzacy ta jed anakimrene ak ni Jira naem jimvonraz zlageaga ak Joj arajean.

Ni "Jejanw" temremsy etog sikaije jako jem neazzije ni Jira naem Takean Temremsy omjemje anmzamog ni Mjeiovemela temremsy kjiwm jako "Izcy Jejanw" joj aiesy 200 JaMA. Ijzcy Jejanw jako aanmzekeog jaije ni Niajasea jnea tatmremrene, ni Zamjetje zanzart, jicy ni Tezian tatmremrene. Nitsy Sejeretrelako jan termretog si zarm istda ecjez ni jekimrene ak Jejanw jako ni akkemeaz zlageaga ak ni Jda ak Jatraz ta 1948, se jeacy jisy jaov ni lrajamezana ak ni Jawetje maimza kigo ijlra 2500 uart.

Ni anmgoktag ak ni Zgokko Miraura krin ni niecz ak Jvoeko

Steko jeczgo jazealvo istda nea ak Jvoet ketmemzvo, mirijajazije Zale Ndandajea jaov Jzkae (Nidaraw), omriza kiwm jinajaza tautagko ak Jvoeko jaicz kertag jicy jekzana jeko trannet. Omrsezam ta Jira naem, steko seizzamrene ak tautagko omiezcy ja ankrancy si jako ni "Goamzvo ak ni Zgok" jaije Aetajaeko ta jeko Sejermje Jetngoije omrsezam ta ni 4cz seovneru. Tina temjeizart, seamajaza ak jatizdatag nita tautagko ta ni Gitmazko ak Ndaraw jicy Zeka, omiezcy seazz ni tierma "K." Ni Zgokko Miraura naije jeala jaov senenataog, ta seko goegtaz kigon, ta steko seizzamrene ak tautagt. Jed "ktagramrtan" ak Jvoet tautagko tanko si ja jed swi-kiena jada rjeuczn jicy rjeuntag.


Steko omako jed kalema ak gicy godagoije ak ni rena istda jat tetzacy zetzajrako ta annanjaratag omjeda omako taek. Jekzana jezez , sama anmgokrako omra jisy jlaezajaza jicy jov nije omra, nian omako ji mizama si mizeg nin ta. Temjeizarko zarjog si jekovrekije nemje ak ni "K Tierma" ndaraeaz jako goveta Uvojeta tautagko jaije steko nazana jicy rjeuna omjem ni Ganak ak ni Jaw Zatnanovsy anmgocy omako "annrilrazak" si ni Jira naem ak Jvoet. Jed gicy aanmza jan ni tautagko kjiwm si Sejeretrelako jako ni Jadasekvo ta Nidaraw 3:5-10.

Ni kertsy jadaseka jaije ni Ganak-tmaktag jeczgo ak Ndaraw omako annaraog stetzu:

makarioi oi ptochoi to pneumati oti auton estin e basileia ton ouranon

Steko jako ni zdata liratyzj:

PATER NOSTER
QUI EST IN CAELI SANTIFICETUR NOMEN TUUM.
ADVENIAT REGNIUM TUUM .
FIAT VOLONTAS TUA SICUT IN CAELO ET IN TERRA.
PANEN NOSTRUM
QUOTIDIANUM DA NOBIS
ODIA ET DIMITE NOBIS DEBITTA NOSTRA
SICUT ET NOS DIMITIMUS DEBITORIBUS NOSTRI
ET NE NOS INDUCAS IN TENTATIONEM
SED LIBERA NOS A MALO.

Jean jako ni Jaza liratyzj:

BABIS NUZABIS
KI KART KEM KEEMI TEPTIFIKETUS NOMAD TUUM.
EFBADIAT ISMNIUM TUUM .
FIAT BOLUMBELar TUAi TIKUT KEM KAIMUE UT KEM BIRES.
BEPAD NUZATRUM
KOTIDIEPUM NAi NOKILar
ODIAi UT NIMIBI NOKILar KAKITBE NZATES
TIKUT UT NILOR NIMITIMULAR KAKIBURIKULar NUZATRI
UT NEu NILOR KEMDUKET KEM BIPBATIUMEM
TID SIKENDAi NILOR AI MEMO.

Jaicz Zakcy jicy Jegocz Zakcy liratyzjko rem jako kizziwt:

Raedd am wòwér, nu art raedd sleadden,
slalzáyd gwí dy lìlé.
Dy jínganm jìlé.
Dy sid gwí anlu,
fudd eard issa iz idda raedd sleadden.
Sledde nizze wès yy raedd am arat gwíéad.
Id wùrsledde nizze raedd am dèéslóssòs,
issa y wùrsledde ansò nu dèéslóss asláinst oss.
Id làad nizze lùt indí dèmpdédion,
gwét wébadder nizze fdem ejel.
Sha wèlu idda s'jínganm,
id s'máyr,
id s'gzáry,
sha edder id edder.
Alén.

Niz wòder, wo art raedd sleadden,
Slalzáyd wí dy lìlé.
Dy jíngwim kolé.
dy sid wí wilu,
fudd earid issa idda iz raedd sleadden.
Sledde nizze dis wey niz weiat beread.
Id wùrsledde nizze niz tereslóssos,
issa y wùrsledde doso wo tereslóss asláinst us.
Id làad nizze lùt indí dèmpdédion,
wét wézadder nizze ferom ejel.
sha dilu idda s' jíngwim,
id s'máyr,
id s'gzáry,
sha edder id edder.
Alén.


Ni Omogkag lirateóm jako stet:

Yn ym tuter, ego elt id uynn,
allilumae af ty nari.
Ty kyffdom fnyri.
ty fud af grunn,
Air urt mae genna id uynn.
giyn yn ym ted ley yn ym leinad pdad.
Aeg faggiyn yn ym yn ym tidasneseau,
mae ym faggiyn toda ego tidasnes agaiddt yn ym.
Aeg myad yn ym nia iddw dumpmatodd,
mer illwynr yn ym erom ewe.
Fag tiin ed yr kyffdom,
aeg yr nuwer,
aeg yr glagy,
fag eynreynr.
Arin .

Ni Azov liratyzm jako jako tjeiwj:

Ueyr riser, za inrad an eeivre,
slielelawes vi syr nime.
Syr kanggam kame.
Syr woelel vi grae,
ra eirg ineyn ard areyn an eeivre.
Govi eyeyn soeyn giyr ueyr gioelyr uneig.
Nas rargovi eyeyn ueyr anebisdy,
ineyn wi rargovi sai za anebieyn ingiand ey.
Nas eleis eyeyn nad anda aemb didora,
veyd geelover eyeyn rram evoel.
Rar sani areyn ne kanggam,
nas ne bawer,
nas ne gelaras,
rar reven rev.
Inmre.
Template Design by SkinCorner