Mar 28, 2010

Arlélúan Máems

Arlélúan Máems I

Wíderos Díuèan, s' slon ladd aeon Arlélúan blákkslèd ladd Skudéè, ys wern raedd 1851. Sle zadded raedd géat mádderty, id wèed ladd konslómpdion raedd 1872. Sle làft aeon lomwír laedis derales id máems dat enslìy aeon géat mámàláèty aling slis slaagidlén:

Wiàl wist zae raedd slused slórlòriso,
Dou zattlà záluat léé?
Wèd slolé wòir nulen anstslalat
sláze raedd dy lèrsur klàar?
Vaj ren dy ydèrs kalm id sdill
Adlèèng s'bzàe slièl,
Weé silúng kzáudlàts, zaji dy wùam,
Ren derifding sloftat by?
slád zattlà láji, làt nizze wí feriends!
Yam dío am wésloládè;
Yam dío siud wòin, wíluad s'slièl,
Raedd sólànke léwèdédè.

Issa leny dougslts ren raedd raedd im lènd
Issa yddelàts oer dee suam;
Issa leny nuunds ren raedd raedd im sleart
Issa dou slast lafajis ladd wùam.
Wét ked sleadden's konsdèlládions savo
Anvar derop indí dy bereast,
Dou sdill nuuldst lùt wí zaji raedd im sloul,
Aeon lafalé- soa andout ést.

Deé, wen s' air id dou ren kalam,
S'kzáuds làt wòll lù soyrs ;
S'sdérs dat èso deé wi lùt sot,
Id wòwélàss ren s' lafoyrs.

Dou raedd im keen, O zattlà láji!
Sha e'en wen èpplàs dèll
Dy slórwòke, raedd dy kiddeèng wépds
Dou slold'st lé, terembzang, sdill.

slall leny raen éslikdèd lé:
"Wat raenid sle wét slis até?"
"Sle teremblàs, id slis wòke idda lólà;
Slis zawu líst sloon eksmaé!"
Lùlu sláid,
"Máor kild, wy malus sle dus?
Ked sle wízádded anvar wí,
Slapat sle lègslt lùt wèe, wét zadde,
Zadde, id gsuw wòir dí soe."
Template Design by SkinCorner