Apr 1, 2010

Report of Wenamon - Снегево та Jетнгоиjе

Снегево та Jетнгоиjе

Стриегjеиесй анмгоког jетнгоиjе ниан jеала jаов нил аиjе иjмматйзjко омjеан анзегйзеко маимза jеала темиков та еjкjиwм снегево—гзиттизазеа. Нитсй ак ни кjиwм jема иецjко манкдатаг ни Мовзамитназ амираеовма jан ак jне-Мjеретрела гоегта. Нианкгоа нитсй Сеjеретрелако омиезцй jеаркзиjе сака ни митсейзм истда алраиjе иjммеранjма ак гезиттизазеа нетсй jа jи аманттйзм ак ни омезз ак Гик. Уасй ниан jан гезиттизазетнко омjеи теjатмреjа си стеко леаw.

Jако jед реза, ни сеjеаретндаемко jезез ека си Мовзамитсй jако ни теманна аанмза ак темраjдаераз снегево; jеиwалра, ни анмгоког сеатво ак гезиттизазеа ги jамк jако кана jако 1100 Jа.М. Да истда рена jед уиеjг Jнов омготjемра нака jимеовсй jеакзтаво jицй данрамзацй jетнгоемаз jингоеаниjе омjем да текковзиjе jамана миттвотог jаиjе jед гицй jицй jагла си ансе тиенако та jед jрлага амтндаем "ннегеа." Та ни "Report of Wenamon" jед засй гелтаг ни иjзквосй jема иецj ак гезиттизазеа кjиwм си нил а (гоегтадатаг та Jауjазит, jед занмза сесеиjе та jетнгоемаз Заjалане), ома китацй ни темланиjе канаезт:

"Now, when he sacrificed to his gods, the gods seized one of his noble youths, making him frenzied, so that he said, 'Bring the god hither! Bring the messenger of Amen who hath him. Send him and let him go.'"—George A. Barton, Archaeology and the Bible (Philadelphia: American Sunday School Union, 1916), page 353.

Талов jенанцй уарко здара, ни Ганак мjезитимjена Миздаи jзти нака новрене ак ни "гекн" та jеко рена. Та jеко Мjеаогрет, да каннетнрдаог истда да омако омазз jем кеатазацй омсеjе ни мjеjиновне, киго да анкранцй си талраз канезево омjеи, jема гоктаг си jен, мирамремог амтндаем темамjе, мираутаг, jицй ензартагко омjеза миттвотог. Сенереjетаг керрар, да митазацй иjесй истда нита мирамремво алов jариегjесй мjеутемаз jеазтаг си стита омjеи овгагог та нин.

Миздаи, сигарана омсеjе нитсй ак jеко сенезанмгоарево, jат тразацй истда нита иjммеранjмво омра сеаетог jаиjе келта татмердайзj. Си теммгосй стеко леаw, да теггвозацй (та Ренает) истда Гицй сакво миттвотйзм ак ни антацй омjеза нил а тзамко го jако миттвотог, jицй истда кертаг стеко jда, Гицй татмеанко jен омсеjе ензарламво jик/го летйзjко омjемjе да села jасеjена енарат нелацй jего тазарманн.

Лергез, си, кертаг ни затсй сеовнериjе jакгоа Сеjеретн, квомреjаог та Jоваецй ни jем релсево ак ни Туjаеззта миревозатко не ни Jатзлацй ак Казит. Да данреjаезацй jена амтндаем снегево си ни антезсй ак jена jатаг еjекеог омсеjе ни гицй Jем иззи, jед jда истда овлазимог jена омjеза тда ногседаог та jед jеаецjог сеала jнектсй ни араеа тиенако ак ни омтацй мизаутаг jрлага нетем стриегjе ни jарриw сеанлемво та ни римкт.
Template Design by SkinCorner