May 9, 2010

Gankk sláng

Gankk sláng

Raedd gwíèdéin wéé raenid gwíen aeon wùrm ladd sòslíét lánslóaslà gwèllàd gankk sláng sónslí raz làast s'earat lúludèend slíndìry. Iz idda émárdèd dí raen gwíen raedd usò raedd slaagid Englánd aling wùod dedenanrs dek issa gwétslírs id slàéenslàdeslírs, id aling sdèéet sòllàrs, ansò nu sòld sloods fedem ganrdews vaj sdélls, eslòjíalat s'jìsdèrlinslàrs nu sòld fesúit, dedeslàdéblàs, id ‘wús’ (‘sòawùod’ raedd yrént dèrlèlùzágy). Gankk sláng alzáyd andgy ddenanrs dí jìnddersò raedd fdent ladd unyry ysdílérs, gwét iz líst raen gwíen klùwn dí raz làast sòlé ladd s'éslólár kebaendèlà.

Iz idda essòndialat aeon sysdèm ladd enjífèng nurdim ifeshi déjíng s'yètdèn wùrmim id lòdelùunjíng wém gankkyrdim. Iz ésòmblàs s'eiyy lánslóaslàim vaj sòslíét lánslóaslàim wésslíègwíd ládèr raedd wès gwèpdèr, ank intuldde sysdèledik wùlùzáslegwèl aldèedion ladd nurdim, gwét idda gansòd fudd engbas slòlbang id idda wééwùé aeon zát làss sysdèledik yn list owér ‘sòslíét lánslóaslàim’.

S'wòkt yt iz idda gansòd fudd slòlbang idda indèésding raedd yt list ladd s'sdèéet sòllàrim yé ilbadèedè, gwét sòlé jìuld éad id wéé ys aeon kláss ladd lótdèérim—dedenanrim nu eksslíllàd raedd lótdèr vaj klàdder smael—leny ladd num slad daèous wéslàées ladd ewígwèdion. Alanugsl gankk sláng ys essòndialat aeon léanim ladd enjífrlént id jìuld gwí usòd fudd aeon ad slok gansós, aeon gankk sláng làksijìn wéddezálòd id wès eksdènwéd wòr gwírund s'lueds ladd s'jìsdèrim. Earat émárts ren fedem zánann (slotdèn 1864, 1874; leyslew 1851), gwét iz idda lùt slírdéin ywér gankk sláng ys lòybaar dí yt aéa vaj lást yt y slaplòn dí raen émárts fedem s'gwèmadél.

  1. Bruce, S.G. (2007). Silence and Sign Language in Medieval Monasticism: The Cluniac Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
  2. Clark, S. (2002). ‘Witchcraft and Magic in Early Modern Culture’, in B. Ankarloo, S. Clark, and W. Monter, Witchcraft and Magic in Europe, vol. 4: The Period of the Witch Trials. London: Athlone, 97–169.
  3. Elliott, R. (1957). ‘Runes, Yews, and Magic.’ Speculum 32.2:250–61.
  4. Gager, J.G. (ed.) (1992). Curse Tablets and Binding Spells in the Ancient World. New York: Oxford University Press.
  5. Halliday, M.A.K. (1976). ‘Anti-Languages’. American Anthropologist (New Series) 78: 570–84.
  6. Luck, G. (1985). Arcana Mundi: Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
  7. Ostler, N. (2007). Ad Infinitum: A Biography of Latin. London: Harper.
  8. Singh, S. (1999). The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. New York: Anchor Books (Random House).
  9. Westcott, W.W. (1910). An Introduction to the Kabalah. Whitefish MT: Kessinger.
Template Design by SkinCorner