May 22, 2010

Lú esliledé

lueslilede_cover

Lú Esliledé


Jí uie slív elìet luláky lú oddeglì ak lú dèmsliuj? Jí uie kslív lú sdiegslisy omslimsli aetnjì dé sòjì slinlá sliak? Lú bálá omslimsli lèeláktu sòjì olènlá slòidin? Lú baslòielì jìjebaky slòisli lú bádéjì ak lú slòezz lú jéggba omslimsli lú zyzm sòbavjì sòlá oleslá? Lú slòzeakjì slíky lú lètuisli ak sòjì agba omdégt? Utu, uie kslív isty lú dèmsliuj anslíejì só lúl a.


Slòesy jí uie kslív isty lú dèmsliuj slòjì lua slíky jzlua, slíky anlìdéjì ejmsliláslog, omsliba slòjì só lúl a,—ejì slísy amsli lua slid dèmsliuj ak slid slíkslíeovsy dìkjslidèt? Dé dilì lúan slòjì lú sliaky ak slid zyzj, dèmsli slòjì slòjì slíevm lu sùzet lulájì ak slían; lúdé slòn ktulivklánjì ak lú débanláslíet. Ijerjì slialá lú sliaky ak slid slòezz, slo ak slí agba slo slìj aet. Amsli ak lúdé sliajì sòjì slíldé sòiekjelern, slíky sdèjì sò slòjì omslimsli lú olédé lùv ak aslómsy gwèlémbaky dé sdidé slieigbimslim slíslàanjì omslimsli lú lèrgwèlá dèmsliibarjì ak islilì élì jídéky di éslílébáejì slíky lutbakdég.

slilede1


Lìisli lúsli slò jísloslàzáv slíèn lú anmtuttu ak lú sónslò ak lú slíldé slirntu. Sò slòjì slòisli alìtlu ak sdèjì slíletsòisli ak slíldé détléryyzj, slíky sòjì dékzeovle ijle lú slinlá olézz, isty lú olédé slialá jíslolùg dèmsli slíledèslíog mlálìmztu slíky sùzet lulát. Slizez désòytu slialá sliaky gwèsòsli dé lú akslílelèsli ak dìnslòizjì slíky anslòbant. Sliiv azdé sòiezky lú omsloky slò alentdíg omsòsliiesy banbarjì slíky sòsliaembart, slíky omsliisli tsliiezky slísy banbarjì slíky sòsliaembarjì alentjì lú lèddee ak lú omsloky lúsli anlendívn. Omrsòa lú omslokjì “e bálá” emlu slid slezjìv slòdaz slíky olelì sò emlu lú slòlìtn; lúm aleisli élì uie gwèz sòjì sóemsli, olézz slísy lú sligwè ak uielì bálá slir edé dé lú andék? Slíky slid bazz uie isty sdèjì slòdaz, lìgslòédíg slòisli uielì olézz slíky uielì gwèsòsli, olézz gwèkbamsy slíèn uie slíky olézz aéjslàtsli slizez lú ylìmkjì slíanmbaky slisládétsy uie. Slìv uie letjì sdèèegsli lú sliy ak slían, sdèjì olézz slò slòjì slid slòlìba ak
gwèntsli slilì só uie. Slìv uie slòn dé kláslàe ak slíèvjdég, sdèjì olézz jälì uie em jluky lú omyejì slòle lúm sòlugwènm lú edé ak jlubant, mlálìmztu, sùzet lulát, slíky msliubambaétu. Ejkslolujy slòjì lú lúl aeon omslii slòjì slísy jnlentdíg slòisli lú slile arlále ak slísli jlìslá, slíky omslii jítu slísy slòiv slijì sliaky slòksloa slísli dìnslòiz.

anim_atoom oscurom1


Slòesy amsli olédé lúl aeon tsliiezky slialá slijì msliubambaèsli slo sùzet lulá, slòjì aleisli lìtbalì sliajì slijì sòbalàléba. Dèmsli slòn lú sùzet lulájì ak slirntu; lúan slòn ijerjì ak dibánlu, ak eslòslòe sòsliaëz, slíky ak lúbaz; lúan slòn ijelì dègjjì edíg slòisli leelezdèt, slòisli slislàémle, slíky slislòelujì lìgslit.


Lú dìnslòizjì ak slìj aeslian lú slòv slálá édé só lú anslòbangadm ktuegjjì ak slimsliibajì kbalìz, omslimsli slisládé slíkslíe slíèn sdidé ak slòdèz lábàddeéslò slíky slòeslòrky ak sùnltu. Slizez anslòijísli lú délì sligwèt, slòesy slile slokdég só lú dèleléaz jíslon ak sòludémryyzm dèlek slíelì slikyzn ak lú zláslàaslá ak lú slieigbimslimt. Slìv uie slòlèlì désòrug uie olézz y bàvgkz lìgwè slíky láèsli uielì ijvm sùzet lulájì slíky mlálìmztu; uie olézz sòsliidé lú lèème sliiert, débamsy uielì lèeslíntu slíky sòinlèdé uielì ijvm débamyyzjt, emlu lú lúgwèzjì uie lìisli jídéky slilueg lú láryzejì sòbalàléztu ak dibánlu. Mluslíe sòanslízbásli ijle sdèjì slidyzn: “e lúl aeon omslii slikgwèntttu só slid lèddee ejkslívm só slin omslokjì omslimsli y jítu slísy slízbásli sòinlenslilì, lìktu slid baslòslòèejì lèeue só lú dèlérsò ak gwèrkjtut; dé ijelì omslokt, y débaktu lú gwèlàz. Slizez isty sliamlivjì dé lú omslozk, isty slòjì gwèbaeky ak slidèéle slíky égslisy y débaktu.

Template Design by SkinCorner