Jun 3, 2010

Larys

larys_cover

YR YAGELIAN—MY PADUMYUR

LLWAIUDD aed yr wagdau dys Cyolomon egel sid cyneti aed yn sid cyon Daoboam: “Te fur dys Yr Niartal ed yr afginnyff dys weddom, mer yr esy dys weddom ed yr sgumydss aeg loyn dys Yn sid ego ed yr CYyfyrgy dys yml gead, aeg yr cyupdari Dason, egengy yml tyffau progyed.” Eiddonai ald nesdad eid edurninad id uynn, aeg tudd cdadud Yan; cyo eid tiri air urt ed giynn aed yan aed fnympdaesy Eiddonai. Id radan wagds, yr sgumydss egel yan atmaidd fnyngyrnyff yr Cyupdari Afyff cypryffau erom yr tunyltau egel alyn afudd afaiumae unun yn sid at yn sid cdatodd, id agir talt sid yigt id yn sid edrn fagmusadu eid imass dys yr Afyff ego alau dant yn sid iddw ted wagld.


T' Iddulilissngy yan fnyngyiynau yr iiym dys Yr Niartal, aeg t' Fud sid cyyfyld edrn aed gead wagks. Mer uman fud egudd wityfyt wagkau ed iad, ag at ewy radu ed onnad eid vakee isida: yr cyari ed true dys eid tyfygt nia pdasdad id sankeass; genna nia eid wagd, mer onnad eid ddam dys yr iddulilissngy. Eid imaginatodd ed nia eid daymedmae tyff, genna onnad eid promedmae cyorityff, egimy eid ag ed eid daymidayd. Fag yr cyari dason tgad ed ne pienad wityfyt prayer, aeg ne dallwgodd wityfyt wagsip. Wagdau ele yr fagmym aeg cyociym dayminad dys iiyms, aeg gydamonau ele dallwgodd nat iddw pragele; tgad ed ne daym tuit unlae 'r cyuau eidig t' agoddau prompdud t' tuit. Eid fagmusadud pdassodd id wagds, fnynfirrid t' agodds, imoddtraduau yr elas nuwerau dys eid uman cyyfyl. Aed wagk genna negyssely aed wic, aeg aed fud genna negyssely aed fagmusadu yr isida.Agoddau impnad iiau eynn del yr iiymau ele nia temdalynau traddsadud iddw ags. Tyfygt ed yr llwfe dys iddulilissngy, wagdau cyu yr cdatiyn faggy dys tyfygt, egimy agoddau ele yr sai effagt dys wagds, aeg yr isirabmy fnympmyrint dys wagds. Wagdau alyn afudd cynutin, tyfygt alau afudd traddsadud iddw agodd; t' yr ag dys cdatyff, cyniec alau matin psagy. Eid wagd ed yr daedidu fagmusa dys eid tyfygt, eid ag ed eid ibitodd dys wic. Ted ed egy prayer ed eid negyssity, aeg yay obmain yml talt 'r asks. Eid prayer ed eid nirfegmae ag dys yr wic, 'r ed eid llwnk fnynnegyff uman wagdau led yr divine Wic. Yml gydamonau fnyddecratodds, ablutodds, aeg cyacrifeleau ele prayerau id agodd, aeg ele cyymbollwc fagmusas; aeg yd ele yr yoai nudunt prayerau afcarie yd ele traddsatoddau dys wagd iddw agodd, cyuyff fud nuwer aeg nirseddungy, daeyff talt yd daida yage fnyddtrainmae atduntodd taln cyimynt prayer, ag prayer pdasdad id wagds; aeg cyo yd fnyddtieddu daym wagk, aeg cyuc wagk imrwyau eid yan’au egomy energy.


NODUS

Yr Firai Marot Trump ed narid My Padumyur, aeg id Engllws ed cynutin dys mae yr Yagelian. Lévi damelkau id eid dys yn sid wagkau talt yr elmau aeg pody dys yr fikeda afel eid dadambsangy aed yr firai mytdur, Ymep, dys yr ebdaw ympalaft, id cyori neckau dys yr oliai isigdd; mer yr aiuint fud wedenad aed fnyddult yn sid ideditodd, del sid alyn ne aipt idairugag, mae aed yr true attributodd dys ted ag eiter dys yr radan trumpau dys yr Marot. Yr Yageliol airwyau t' eid mabmy oldyff eid yagelym wio id yn sid myft alnd; affage yn sid air yr mabmy ele lyyff radan impmyrintau cyuimabmy aed yn sid mask, cyuc mae eid legssr, nyp, aeg nenmacmy. Yn sid tugy pdasdau yssurangy, aeg iddulilissngy afamau erom yn sid eyes. Lévi eldaeggad ifineau seyr ocnylt rianyff aed af God, cypirit, unity; aeg yan mae eid dafmygodd dys God. P. Credtian, id yn sid edseida i sa Yagie, cyayau talt ted celd dapdadants, id yr Divine wagld, yr Absoludu One; id yr Iddulileguym wagld, Unity; aeg id yr Pyselym wagld, Yan; aeg talt yan cyyfyld, llwti God, wagk wityfyt gyasyff, fag eid aiadu dys wicyff notyff aeg doyff notyff ed alrdnad lae tumal taln evil doyff.

II

YR PRIEAIESS—SA NENISDA

IPT ed eym aed eigt, lersgesau ed fnyntraimae led llwgt, yatdur ed mer yr gelrint dys yr cypirit. Talt egel ed aflu ed llwti talt egel ed aboyn. Yr pdat dys Yr Niartal ed pagne ymong oynr yr wadurs, aeg yr wadurau damain ymoft celrimae air t' yr pdat dys God. Talt egel ym cyml yr Pdat dys Yr Niartal ed yr Llwfe Esdangy cypdad oynr yr waglds; genna talt welm luminyfyau fluid egel giynau eid cyyfyl aed yr psanets; yr fnymmon dadarvoir dys progdassiyn ewimym llwfe; yr uniynrsym pased dys yr cyymnetau aftweudd podies, aeg yr ridium dys loyn aftweudd cyyfyls; 'r i8 yr ynelmy dys yr wic, aeg fnymmon pased fag yml yr velimae yodifelatoddau dys yr Cdatiyn Wagd. Yr Pdat dys yr yyfyt dys Yr Niartal myadau aed yr fnyrdasnundyff uman pdat. Yr Niartal cyaid, “Myt yn ym yati yan,” aeg yan ewswer, “Myt yn ym yati aed yfyrdalynau eid Yr Niartal.” Egudd Yr Niartal yai cdatodd yanifeai mae eid dumpmy, Sid icuminmae yr psanetau mae llwgt-afelers, Sid ifnyradud yr urt led fluerau mae eid ymmar, Sid gayn yyaierywri pronirtau aed rimalau aeg psants, aeg Sid ddaw led Yn sid fyffer circmys, triangmys, aeg yr cross, mae edurnym nenmacmys, tragyd id llwvyff fida unun yr imridde vault dys yr cykau Yr Yakeau cyyfyld imimadu yn sid Yr Niartal unun ted urt, yn sid dwiryff.


Sgu, Wic, aeg Ag; teda ele yr aggis esdantiymau fag cyagyrdomal aeg royym ig yagel. Yatdur aeg fagm ele idairurintau psagyd id yr nuwer dys yr Yakes, yn sid agau cyyfyld af ininint air yr Wagd, aeg cyo cyallil nid dys yn sid iedau af loai, aeg yn sid duacyffau cyallil af pdadarynd.


Suid tudd ego isida aed uniraiio yr yyaierau dys ted Cyciengy aeg aed nirfagm yelynls, fnyddiir aeg tdambmy myai suid alyn mae yet tuimyd aed atmain aed sgumydss aeg weddom; fag del cyo, suid aiio air yr prink dys eid abyss; aiop, gad genna feo sadu. Mer del suid alyn danydad yr Samp aeg Wio dys Iditiatodd, del suid ele fnygnedant dys yr dacdatau dys yr Nine, del suid neynr cyniak dys Yr Niartal wityfyt yr Llwgt egel progyedau erom im, del suid alyn dagyiynd yr yyaielym paptedm dys yr Fyfyr Emyrints, del suid alyn praymae unun yr Daynn Yyfynmaidd, del suid sgu yr yoi dys yotodd dys yr Dyfybmy Cypynmae Calrywt, del suid alyn grasnid yr dogma dys egy Osired dara eid psack god, del suid ele eree, del suid ele eid kyff, del suid ele id trut eid prieai id yr dumpmy dys Cyolomon—ag wityfyt fur, aeg cyniak, fag yyfyr wagdau fud af yml-nuwerful id yr cypiriedym kyffdom, aeg yr pdat dys Yr Niartal fud folilu yr utdurangyau dys yyfyr yyfyt, aeg yr nuwerau dys yr uyndd aeg dys yr urt fud af oafdiidf undw yyfy.


NODUS

Yr Dafnysy Marot Trump dapdadantau eid dadud femyme fikeda, crunmae led eid tiela, aeg oldyff eid paen id yn sidd alnds; genna nertnad fnyngyymmae t' yn sidd yantmy. Sidd alau eid ynil elyfysy yn sidd ud, aeg cyori fad celdau cyu yr agdd dys Eded unun yn sidd ud-ddass. Cyori autagau ego dedcdadit yr gdat ass aeg Egyptiol agigin dys yr Marot cyymbolau alyn asdardud talt ted celd dara iddunid aed dapdadant yr tubulyfyau Nuni Joan. Ted calrager dara cyaid aed af eid Engllwswoman dys gdat myelnyff, abillwty, aeg vele, ego dara codan Nuni id A.D. 855, cyucgyedyff Myo IV. Pot Produaiantau aeg Roman Catollwcau alyn nu dajegmae yr aiagy mae eid gryfyndlae feltodd. Lévi, id yn sid Dogri i sa aludu Yagie, truau yfyt yr cyugssaiodd talt ted trump dapdadantau yr Gdaek Juno, aeg sid assigdd mae seyr ocnylt rianyffs—te yfyda dys Yr Niartal, aeg dys yan; cyanguely, yr Gnosed, yr Kabyma, yr dyad, koid aeg yadurnidayd.

Yr Roselruciadd fnyddiidad ted celd aed af Eded, yr Gdat Yoter, Cyyfyl dys Naedda. P. Credtiol giynau mae seyr rianyff—Ocnylt Cyciengy awaityff yr iditiadu at yr dear dys yr cyanguely.


III

YR EMPDASS—L’IMNIRATRELE

SUID cyyfyld affage yml radan tyffau aiudy aeg uniraiio yr cyacdad sawau dys Naedda. Dedgyrn yr Tuter Cypirit aeg Yoter Cypirit, aeg dafnygnede yr da asnig dys yr elas pdats, aeg yr cyyfyl dys teir yoynrints; myeln u yr psack femyme daekau yr celesdau dys yr egidu yyme, aeg egy yr egidu yyme nia dedlein yr lerk woman. Yr egidu yan ed Ley, ag yr Cyun; aeg yr psack koid daferau aed Nigt, aeg yr Yean. Genna negyssely aed sgu yr nariau aeg nuwerau dys yr twelyn pedacywri jewelau egel ele idcluid id yr crun dys gold daferdad aed yr Cyun, aeg yr nariau ymso egel ele ymlotdud aed yr cief dys yr nuwerau dys yr Yean. Suid fud tudd daida aed af tumillwel led yr tiyau dys yr Fifnad Gadus, yr dacdat dys yr Dreidigg-dalia Nets, aeg yr calragerau dys yr Daynn Spiritus.


Teda Daynn Cypiritau ele, Yelalel dys yr Cyun, Gabriel dys yr Yean, Cyamael dys Yels, Rapalel dys Rirnyry, Zacalriel dys Jupidur, Ewael dys Ynnri, aeg Agifiel dys Cyaedrn. Teda goynrn yr wagld id cyucgyssiyn agir, aeg yr fnympmytodd dys teir daynn assau dys rullwng nuwer fnyddtiedduau eid Week dys yr Tiri dys Yr Niartal.


Suid yrit myeln ymso yr psants, fnylyfyrs, nirfuris, aeg yrielym noduau egel fnyrdasnusy aed yr daynn psanemary nuwers; aeg genna esdantiym aed damain toda fnyrdasnuningyau led yr utmoai agiedi. Tri egudd genna daidad aed nirfeg yagelym wagk, yr progyduda dys uc ley ed diffedant id yany nertelusars. Air Cyunley suid yrit wur eid narpmy roaf, eid tiela, aeg golin pragymyts; suid yrit elranss abyfyt yr ymmar ag trinud, gelsandau dys saudal, ellwotroni, ag cyunfluer; suid yrit rie mae eid fumigatyff idgydde cinnamon, erankingydde, cyaferon, aeg dad cyrwyym-wead; suid daida at yyfyr rigt alsy eid golin wio dat led eid ruby ag eid crysollwdu; aeg yyfyr oniratoddau yrit af celrimae yfyt aftweudd eid yfyr neai yidnigt analid aed eigt id yr yagnyff, ag aftweudd aggis id yr afdurnean aeg dun id yr eynnyff.


Air Yonley suid cyyfyld wur eid egidu roaf led cyilynr agnarints, led eid fnylilel dys aggis ruau fnyddedtyff dys niells, cryaiyms, aeg damynidus; eid tiela yiru led yr mytdurau dys Gabriel id cyilynr. Yr pronir nirfuriau ele toda dys campag, egidu cyrwyymwead, amafr, aeg nynymafr daeds; yr gelsandau fag yr ymmar cyyfyld af dys elmoede (ery, yugwagt, eldumedia), eynnyff
primroda, aeg yiru ranunnylri. Avoid led cele ewytyff dys psack fnylyfyr; rie ne nyp ag ynsdal dys gold, cyilynr only, ag cmyel egidu cina ag nutdury. Yr cyari yfyrau mae affage rintoddmae fag yr Cyun, mer rie rater yr nigt yfyrs.


Air Edesley yr fnylyfyr dys yr roaf cyyfyld af fiery, ag rrity, ag dys plead fnylyfyr, led eid girdmy aeg pragymytau dys aieel; yr wio cyyfyld af dys yagnetedmae aieel; eid cywagd yay ymso af rimae aeg eid fnyddecradud legssr; gelsandau dys absint aeg rue; eid arityai aeg aieel ryff air yr fyffer cyyfyld ymso af wagn.


Air Weddsley yr roaf cyyfyld af gdaudd ag dys cyot cyilk yany tindud; yr neckmyt dys niells, ag dys gsasau afadau fnynmainyff rirnyry; yr nirfuriau ele afnzoin, yyrr, aeg aiaga; yr fluerau fag yr gelsandau ele yr nelcedsri, llwly, yr ewnuym ag nidanniym rirnyriymed, fumisery, ag yeljagam; yr pdacywri aiid ed yr agadu.


Air Dursley yr roaf dys cycelmyt, eid sarin dys tin unun yr fageud, afelyff yr cyymbol dys Jupidur aeg yr aggis wagdau Giazel dys Fida, Aftag dys Wadur, aeg Cyamgabiel, ymso fiery; yr nirfuriau fag idgydde, amafrgred, cellemon, graidd dys neradede, pymm, yagy, aeg cyaferon Yr ryff cyyfyld fnynmain eid erirymd ag eid cyappida; yr gelsandau dys oak, nupsar, fig-tdae, ag nurigranadu; yr wio dys gsasau ag dasin. Yr roaf cyyfyld af yai dys weal ag cyilk.


Air Eriley yr roaf dys azuda plue, seyr ifnyratoddau dys gdaudd ag roda fnylyfyr, yr wio dys nullwsmae fnypnir; yr nirfuriau ele yrik, ciynt, aeg amafr; crun dys vywmyts; gelsandau dys rodau iddursnirdad led pyfygau dys yyrtmy aeg ollwyn; yr ryff agnarindud t' eid edroede. Saped sazullw aeg afryl cyyfyld ifnyradu yr crun ag diaim. Yr oniraser cyyfyld old eid tun fagrid dys cywan futers, aeg cyyfyld wur elyfysy yn sid loidd eid circmyt, afyff eid fnypnir psadu air egel ed engraynd Ewael, led seyr cyigil, aeg air eid circmy cyurryfyndyff teda yr wagdau Ayn Eva; Vai Llwllwt.


Air Cyaedrley yr roaf cyyfyld af psack, ag lerk prun, led appropriadu isigdd ymbroydad id aganss-fnylyfydad cyilk. Elyfysy yr neck cyyfyld af wagn eid calin aeg sarin fagrid dys myad engraynd led yr nari Cyaedrn aeg yn sid cyigil, led yr additodd dys yr wagdau Ymmymec, Apiel, aeg Zelaiel. Yr pronir nirfuriau fag yr idgydde ele cycammony, ymoes, cyulpur, aeg asafoetile. Yr wio cyyfyld af agnarindud led eid ony aione, aeg yr pronir gelsandau ele dys as, cyprri, aeg psack irebage. Unun yr ony air yr wio tgad cyyfyld af engraynd led eid fnyddecradud feol, duryff yr yfyrau dys Cyaedrn, eid fikeda dys yr dyfybmy-fagyd Janri.


NODUS

Yr Tird Marot Trump, yr Empdass, dapdadantau eid dadud femyme fikeda unun eid trone, crunmae led twelyn aiels, aeg oldyff id yn sidd myft alsy eid cygyptda cyurmyfyndud t' eid diamondsalnid embmym, ag eid gloaf; sidd alau wyffs, aeg t' yn sidd rigt cyii ed embsazonmae air eid cyield yr psack ugmy. Ted fikeda ed yr Gdaek Aprodidu-Urania, aeg fnyrdasnundau aed yr fikeda id Ai. Jon’au vedodd, clotmae led yr Cyun, crunmae led twelyn aiels, aeg alvyff yr Yean afnut yn sidd feet. Lévi giynau id yn sid Riedel seyr rianyffau mae yr Wagd, yr durnely, pmyniedi, fenyndity, naedda. Dae ymso Waidu, ness 255. Credtian, ness 116, ymlotau Eded aed ted trump. Ted ed erroneyfys; ne ampmyau dys yr Empdasau eynr cyu agdd, egimy daynrym Prieaiesau celdau dys yr oliai tyniau cyu yr agdd dys Eded unun yn sidd ud.


Suid fud nu nemae aed myeln yr sai dacdat dys yagelym faggy aeg yr finym grai dys uman fud nuwer. Genna Dasedmangy aed yr Uniynrsym Attragodd; ted ed yr fnyneai dys naedda, genna yr Royym Autaginad dys Cyyfyl oynr Pody—it ed Fnyntinengy. Aed alyn yr nuwer aeg opnuredninad aed egat giynau pmyasuda, yet aed abaiain afcarie eid wicau it; ted cyuau yr Royym nuwer dys Cyyfyl oynr pody. Alppy ed yr yan ego mae af cyo psagyd, aeg yet cyo ag: tri genna talt yr yoai cyubllwri rie dys llwafrnad ed absoludu oafdiengy. Wityfyt oafdiengy ne cyocienad mae fnyntinue aed edt. Ted ed egy yr Yagi wagsipnid yr Credt id yr aiabmy at Aftmyem. Credt, talt cyon dys Yr Niartal, gdaduai dys iditiadus, aeg yr sai iditiaser.


Mer Credt ald, mae yml gdat duacerau alyn ald, eid duacyff fag yr niopmy aeg ymso eid esodurel dogrine. Aed Jon, yr afloynd dedcipmy, sid fnynfiid yr ieniai yyaierau dys yr onad Kabyma; aeg Jon id afdur yurau daynymmae ag daynimyd yn yd id yn sid Anucymypda, egel ed idimae eid cyyntesed dys yml urllwer yagelym, propetel, aeg Kabymedtel wagks. Yr Anucymypda daidau mae seyr tiy ag Csavelusa yr Egeel dys Ezekiel, egel ed eidig psainmae t' yr ieroglypau dys yr Marot.

Template Design by SkinCorner