Jul 30, 2010

Ni mjezitimjeije ak zlageaga


Ni mjezitimjeije ak zlageaga


Jeiv ki omgokko anzda si ni omgozk? Jeiv jako se mittejaza istda omjem jed temakra ta nelakko jakgoa jed jeanna jicy anseko ji jem ietrem jazatsy temje annarkajaza sat tagko ijmmena jat: ni temakra nalako tinacztag; ni tienako da anseko nala tinacztag; ni jeanna enarat nelakko omjeda jako nalan; ni temakra nakvo jed jedanovn, jatkko jed kevorene, go gelvo ji gokra? Jeiv jako se mittejaza, kigo aanmza, istda omjem jed tau "Jonevo omovsy jeina", omjemje jekzana jezez jako ta nea omaije jetsy jed jertag ak jietvo, omjeda jed nala jat: Jonevo omovsy jeina. Omjeda jako ni kekkraovma janvaov tautag tinacztag jicy nalatag se jicy tautag se omsejeiesy nalatag se? Jicy omjeda jako talizlog ta nalatag jetsy nea marremezana sat tag jicy jisy tina ijrana sat tag?

Suppose that I am an American soldier in the Second World War and that I am captured by Italian troops. And suppose also that I wish to get these troops to believe that I am a German soldier in order to get them to release me. What I would like to do is to tell them in German or Italian that I am a German soldier.

But let us suppose I don't know enough German or Italian to do that. So I, as it were, attempt to put on a show of telling them that I am a German soldier by reciting those few bits of German I know, trusting that they don't know enough German to see through my plan. Let us suppose I know only one line of German which I remember from a poem I had to memorize in a high school German course. Therefore, I, a captured American, address my Italian captors with the following sentence: Kennst du das Land wo die Zitronen bliihen? Now, let us describe the situation in Gricean terms. I intend to produce a certain effect in them, namely, the effect of believing that I am a German soldier, and I intend to produce this effect by means of their recognition of my intention.

I intend that they should think that what I am trying to tell them is that I am a German soldier. But does it follow from this account that when I say, Kennst du das Land...etc., what I mean is, "I am a German soldier"? Not only does it not follow, but in this case I find myself disinclined to say that when I utter the German sentence what I mean is "I am a German soldier".


Kigo aanmza, jeiv kivo se jeammov istda omjem maimza tau, "Jonevo omovsy jeina" nije jeznitsy jezvauko nala Jonevo omovsy jeina jicy jin, tau, Jarivem omovsy si ni marnije go Ganov gisy krejk. Jicy omjeda jako ni anzdayzam janvaov omjeda jed nala omjem jed taije tinacztag jicy omjeda se nalako omjerana jiujaikije tauko se go jin? Jeiv ki omgokko ta nelacy kigo sat tagt? Omjeda jako ni kekkraovma janvaov jed nalatagkez jertag ak omgokko jicy jed nalatagzvoko nea? Omjeda jako se kigo tinacztag si ja srea? go kazta?


Temje kevoreneko kigon ni tejajamsy nadazana ak ni mjezitimjeije ak zlageaga. Oma netsy jisy jat tena istda ta ni liratyzjko Jed jeala jedaog nije alov naka tovta. Trezz, ta tina kigon go ijrana tina temje kevoreneko netsy naka tovta; kigo oma ki kjiv istda maimza seinnejemda, istda nije ki taije sat tagko jicy tinarenvo nala omjeda nije tau, istda nije jan, ne ijmmatyzam da zaten, enaratnik, istda nije jatk kevorenet, jat tea gokrat, naka mirinetvo, jicy gela jem izigevo, istda maimzako enzarlamvo ki anzda si ni omgozcy ta omauko oma sela kvomreja jaije sejearamzareztag ni enzarlamvo jako jatag srea go kazta go nalatagzvot, jemek, aaggradaog go omjeda-jin.

Jicy jov nita sat tagko ki jeammov se kizzivko istda se jako mittejaza kigo nin si jeammov, jicy jov se jako mittejaza kigo nin si jeammov se ijegjesy si ja mittejaza si mita jicy jitvra ni kevoreneko omjemje aanta istda mittejaezseu.

A Theory of Speech and Acts,
John Searle.
Template Design by SkinCorner