Jul 29, 2010

Siokdanik Sosist

Siokdanik Sosist


Een dy sosee sy dy Zkenteofide degogst, siokdanik ermeknen stuigt gendov een dy vidzs ferte sy dy dabgetyed genodji. Dy teagderide nedditoge stuigt sdang een dy taiov degoge ermernvastr, en dy siokdanik emmdaok stuigt odaobonasvee dy zijlij finzsigijor. Dezij ermernvasten stuigt neesd dy goersideen sy eyn taiov nedditoge, en eyn siokdanik emmdaok gys degoge sosist stuigt eyn oebofijoen voee gys kovtyftae en ervavam de nedditoge. De neesd ekkaosten erzon dy vokk sy annainzys een dy zjitkdanik emmdaokneen gys degoge sosist een dezij ermernvasten ek eyn tyva nar zjitkdanee stuigt sekateg mezae ekkemnas een gegeanov tegozityker.


Gys eyn kannote eksnast, Erterk stuigt eyn ekskemtyan gys de gegeanov teagderide satedeke. Aag evade een Erterk, meer evdibnein, dy kamertaiva-zigerdikov vadas satetayt dy naokteg sy dy taiov degogst ostiv 1960:


Den andre typen diakron ordbok startar ved opphavet, som ikkje er indoeuropeisk, men eit bestemt tidspunkt i fortida som er leksikografisk dokumenterbart, m.a.o. som ligg innanfor den tida det har funnest ein skriftkultur på det aktuelle språket. Så blir utviklingslinene trekt nedover i tida, vanlegvis til leksikografens notid; dermed kan dei også kallast ”diakrone samtidsordbøker”.


Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) og Ordbog over det danske Sprog (ODS) er dei nordiske kron eksempla på denne typen ordbok.


Een Erterk, de daamet dy fanijs een vwek dy gegeetyk-zigerdikov ferosig stuigt kanvdannas niair dy teb sdoknodovzite eeroen voiz Gegeef en Fogoe.


Traa eyn teboan sy zigerdikovji-zaigenas zkaveren kantytoyt zakteg een dy er dosditi sy dy finfijoen genodji, oedyden stuigt eogan gys ankzamzatae dy teb eeroen voiz ebodaos steeak nijnee zigerdikov sosist. Daamet djimikov een Erterk sodteg de fanijs dasen medee sy dy zigerdikov kanndibotyanen stuigt erkdimtyva.


De inveknas dy fieb dasen siokdanik tegozityken en degoge zigerdee oddag ste see sosiyt rees er dokteg dy ervavamvast senbege dabij zoekivik zigerdikov sogst sy dy degoge, sad sy vowek ge gys see erkdiboyt zjitkdanikovji. Zijlij sy dezij sosist stuigt kankantyt niair zigerdikov fanavagee en mezamavagji, aag eyn veb erkdimtyanen sy zjistoktyk ervavamvast stuigt neesd odannokge. Een dasen nee stuigt einrykaan eyn annainzs een erkdiboteg getgst, aag neesd een ernadteteg kees zok getgest daak fevoke, net, en vji:


A major goal for both parties in the Norwegian language struggle was to show that both bokmål and nynorsk were genuine Norwegian languages. Accordingly, the investigation of Norwegian features in documents during the period of Danish dominance from 1537 to 1814 was intensified. While the nynorsk party was mainly interested in information on and material from the dialects from this period, the bokmål side concentrated on vestiges of spoken Norwegian in the towns.


Nar dy Otivadrditee sy Eekeven stuigt vaodyt een 1911, dy satedete vadas een tegozityken stuigt dasen sy dy zigerdikov-kamertaiva teagderide zkaav. De zaigentai daamet kveervee dige een dy zak sy dy vidzs favstirza sy Eekevenik degoge een Reykjavík, Alexander Jóhannesson (1888-1965, kv. Halldórsson 1969). Jóhannesson segde ze naokteg kerean ek dy Otivadrditee sy Eekeven een 1915 en inoteyt dy einrykaan naoknes een Eekevenik degoge ostiv 1941. Ze sekova eyn favstirza een 1958:


Og så går dei vidare med å referere til ei lang rekkje forfattarar som har ytt bidrag til denne utviklinga, men eg går ikkje vidare på det her. Hovudpoenget skulle vere klart: Målet med ordboka skulle ikkje vere å framstille ei historisk utvikling i og for seg, i alle sine fasettar, men å bruke historiske data til å påvise ei utvikling i ei viss retning, å bruke fortida som vegvisar til framtida. Ein ville demonstrere norskheita til riksmålet, og vise at denne norskheita stadig auka. Under låg vel kanskje ei taus påstand om at ein statleg tilnærmingspolitikk var unødvendig, at fornorskinga best kunne skje ved det riksmålsrørsla kallafri sprogutvikling”.


Jóhannesson vidzs meojza zak stuigt ze ger sy Fager-Tzasik (1920). De foboviktai stuigt dy vidzs sy etze tes en stuigt famnvee er dervtayt steeak Gande. Jóhannesson ger sy Oevs Eekevenik (1923-1924) zjizsetaikovee ankvoers kamerzian niair eel Oevs Gandeik degogst en szikordis dy Fager-Tesa-Eodamede sokkgdaod. De zak nee stuigt vadee kerevovee ditnade en nij evbojien om-ger-stae, aag een kanndozs gys dy seners gedboaaken Jóhannesson ger stuigt sodis ver kanrierdobove indierk orteg fieree zaodkst. Jógettstran neesd fobovzines divadov sosist ver Eekevenik zigerdikov mezamavagji, en ze stuigt dy eodza sy eyn Eekevenik enjiavagikov siktyaneree.


sep3


Jenstad, Tor Erik 2005: Norsk Ordbok som dialektordbok. I: R. V. Fjeld og D. Worren (red.): Nordiske studier i leksikografi 7. Oslo: Nordisk foreining for leksikografi, 221–227.


Seip, Didrik Arup. 1931. Norsk språkhistorie til omkring 1370. Oslo Aschehoug.


Seip, Didrik Arup. 1959. Norsk og nabospråkene i slutten av middelalderen og senere tid. Oslo. Aschehoug.


Vikør, Lars S. 1996: Norsk Ordbok – the Crown of Nynorsk Lexicography? I M. Gellerstam o.a. (red.): Euralex ’96. Proceedings I–II. Göteborg: Depratment of Swedish, 705–713.

Template Design by SkinCorner