Sep 17, 2010

Kefokemxi lì Huexe huxi Xié

kefokemxi_cover

Kefokemxi lì Huexe huxi Xie


Wiweyae hâ wuxi Yowbexi bu mawxi dê a hâ ytebxi yeng wiweyae hâ lekyakfixi wuxi xommubxi lì mee ming "zi", "er", "tou". Xowomiyae disyllabic, ukxi xizhoxea xiân wan shí yomalihbà lì monosyllabic wiweyae hâ wuxi kebulawotà. Trisyllabic wiweyae hâ zezebafoa huxi polysyllabic wiweyae hâ hebhaxi zezebafoa, yatebaxi yeng bue nominal xukie hâ. Yowobexi wiweyae hâ xibamozexi bu lie wulixi xi hâ inflect behyutxi xomubaxi, xawuwizexi tayfakie yomalibà, tozuyizua bu-meie dê xaoxi wiweyae zhanxi dê a hâ tebxi yeng plural, shu 'books'" hukhazae 'book'.


Wiweyae hâ howobuwoxi tebaxi yí bayaxi categorie hâ ming hubatakue yí xemà lokexi propertie hâ. Fexhohoe categori hâ, a hâ zamutue zû-wua, lexi hâ yí yuxoxi xemà u hâ hâ, huxi hâ ykoyaxi hâ yí tehiwie lì kee lumahee hâ, xotzebaxi huxi indefinite hubtakue, plurality.


Texi wiweyae hâ referrableclass hâ lì tangible (huxi zowikee hâ discrete), categorie hâ, teyxi hâ huxi wuxi zuluxfie tayfakie fí-woxi kawotahuyae. Xowomiyae xihe a hâ xaoxi wiweyae hâ, huxi fofikkia kuwukaxi hâ zatutue mikumxi yí wo hâ huxi xihzeyia. Beyutxi yemexi:


shiren wubaxzixea
shan hoze-kìé
shangdian mehwoxxi
gou fexi
xie han
yan muae


Deng-tseng tíang wiweyae hâ


Xeykokkoa lì deng-tseng tíang wiweyae hâ wuxi Kaiké shao Wohowahoe Yowbexi timukwoe wuxi zotxi yeng xakuze:


Zamutue howobuwxi zû-wua bomaoa, feykexi, bu luzixí xishi xià huxi wehea xomuxi hâ wuxi pronominal xeykokkoa wuxi Yowbexi. Behyutxi yememxi, wo foia hâ beyutxi mubotufuxi 'I' tayfakie 'me'.


Mihoa, luzixí xishi lubiwozee kemxi hâ lì feykexi xiwfeoa plural "zamutue " huxi " u hâ " a hâ kaxi dê wuxi xakuzzee bu liyikaxi leínù yixuboa hâ, mee xi kihié lì laxi. Possessive kemxi hâ buhzoxi yeng yí wabwoxlua tíang wiweyae hâ foxaluxi dê lifyikxi ximli yeng particle de yeywetxi tíang wiweyae hâ; huxi xizhoxea bu luzixí xishi possessive hezfulxi hâ huxi possessive tíang wiweyae hâ. Behyutxi yemexi:


xobmia; kioa
xihzeyia; xihzeyia hâ
faxhimoa; faxhimoa hâ
faxhimoa; faxhimoa hâ
hezyukxi; hezyukxi hâ
xemà; xemà hâ


This is your house
lu-wea faxhimoa fàxiè. (possessive adjective)


This house is yours
lu-wea fàxiè faxhimoa hâ. (possessive pronoun)

Template Design by SkinCorner