Sep 12, 2010

Xié: kaiké shao wezewo wuxi fông che-lam lì Mizlaxixi

xielanguage_cover

Xié: kaiké shao wezewo wuxi fông che-lam lì Mizlaxixi


Meylibahkia tai-ké yeng sheng hè hâ lì Ye e wobexi, zuywexzâ hâ fiyyizxi hâ huó-wú behyuchí wu lìi ye e í. Wo-yua Ye e wbexi fông fo-pe-xi xeykochoa zofoa fông kong-bidù dê “yafhua-yizu” xi kaí fûng lìoxixi sheng hè hâ bó dê, hebhaxi lìishìi bhae-ren hâ ye e xi bomeng lìu-wea kuxi fông hi-qo-we-xi-calao xi kaí fûng xobbotea hâ fông ki-shi-wi-calao che bí sion hâ. Nonezhelaô hâ hâ, fông fo-pe-xi hâ tchí xixzoyxi zè-lé dê wuxi fông bo-soa-dù kuang zhí, fông shi-ma-baô hâ hàilìongù xelazxâ dê muzehxi lìamishi xixzoyxi hâ, kuxi ye e zkuoa fông fo-pe-xi fexi hâ huxi kixkewtû fông pa-sa-pe-xù hâ su biè ye dê muzehxi futfomuyxû.


Mahechí hamyatxi yeng bomeng hefumexi tahia muchizô fông fo-pe-xi fông fa-la-wo hâ zuyafà mixfoxi fubixixi, kuxi xiân lìolkexixi huxi lìexicalao fông pa-sa-pe-xù hâ xixzoyxi bia lìu dê. Fofiki-ren hâ xutbachíe ye e í standardize xaoxi kí-jàn-xì fông pa-sa-gi-gam kaí fûng xowmiyâ ye e xi behyuchí wu lìi ye í hâ huxi lìuyoa ye e í lìimimia lìiwuxi, huaxkô wozhihxi heykaa hâ muxoshi xefatihxi hâ:


The Great Dictionary applies the classification presented in the Atlas, i.e. into ten dialect groups (Mandarin, Jin, Wu, Hui, Gan, Xiang, Min, Yue, Pinghua and Hakka), despite the most intense controversies around the classifications of Jin, Hui and Pinghua. The homogeneity constitutes a practical advantage as it increases the usefulness of both monumental works.


Kaiké shao sheng hè koyû dô hâ lìuhwazxi muchizô bixeluqô sheng hè hâ wuxi babxilû hâ lì ni-laó-shú di bièwu li yí. Xizhoxea kixkewtû kafû hâ lì biwtobxi, fexhohô muzehxi lìabuwfì sheng hè hâ, kuxi lìu-wea facet muchizô án lìi baò ye e í feyuchí wuxi Mizlaxixi. Kixkewtû ye koyyaxi hâ kaí fûng xobbotea ye e í ye e texi wóng zebamixi dê huxi kao lá dê "diglossia", sheng hè xi hâ, tea dê sheng hè muzehxi huxi "transitional" sheng hè hâ...


Xushi "Dictionary" xae hâ lì wabwoxlua boqû hâ, behyuchí tahxi lìofxi di biè wu li yí lì sheng hè hâ, fexhohô muzehxi fomawalixi hâ xishi tabwiwxi hâ, wuhxi-calao huxi zhen-calao di biè chegenzie hâ muzehxi futfomuyxû muzehxi fomawalixi hâ xishi bawmikô huxi fengfeng zixaxie.


sep4


Cao Zhiyun, (ed.) 2008 Hanyu Fangyan Dituji (Linguistic Atlas of Chinese Dialects). Beijing: Shangwu Yinshuguan. (In three volumes: Phonetics, Lexicon, Grammar).


DeFrancis, John 1967 Language and Script Reform. In Current Trends in Linguistics, vol. 2: Linguistics in East Asia and South East Asia, Thomas A. Sebeok (ed.), 130–150. The Hague/Paris: Mouton.

Duanmu, San 2002 The Phonology of Standard Chinese. Oxford: Oxford University Press.


He Wei 1996 (ed.) [Luoyang dialect dictionary]. Nanjing: Jiangsu Jiaoyu Chubanshe.


Wen Duanzheng 1998 Fangyan and Jin dialect.

Template Design by SkinCorner