Jan 25, 2011

Romani neologi vari

romani-neologivari_cover

Romani neologi vari

Romani sebsali bogzalo vari edna permanenta zulker real edna řačivari. On avel na verto ifkar vas krašover. An adizija , on avel verto karazibel čangin mutiben san čangsoksial kondizija vari me saskipen vari nitno vas ten on an konnećija san paphřimo ter on vari temikano funćija: on me vari bekoma sebsali ter pošta varivari me literatur. Edan inkreaşifra ter romani narkari vari pheřeli problema ter sebsali vapeli vas dadimo. Falari, romani merimo vari nekskher ka kope san problema kia filleřikal ašine vari an ir čib:

E lingvistikane metode keren posibilo te arakhas i thanutni thaj vaxtikani/temporalo origina le indo-arianitiko čhibjengi. E partikularo paruvipnata and-o ašunipnasko sistemo jekhe čhibjako kerel posibilo te cirden pes konluzie sar si i dumultani origina.Ama e romane čhibjake našti kerel pes lokhes klasifikacia. Lan si la’ but karakteristike le kadja-phende maškarutne indo-arianitiko čhibjenge, sar si hindiurdu, pandžabi, gudžarati vaj i radžsthani grupa, ama sa kadja si la’ khetane karakteristike le uprune/nordutne indo-arianitiko čhibjenge, sar si i kašmiri.

Niphamno ter ir metoda vari, edna vari tema ter thi vari košpsimo zhuřbkher vari, me vari ka posdkhar neologi vari bas vas ten romani khensimo formazija bases. Edna vari thi vari košpsimo lenneli vari, metar ačfoř eiben vari ter kar romani neologi vari si analogno nominazija, derifazija, me kalkve formakija. Amens re si butipeno vari publikazija vari diskussneologi vari, sekjev khar ter řuşover edna definizija ter aluri "neologi" pesko. Falari, karakhar attenzija aš aker iřadeno ka prok varivari ter neologizazija me regenali ter dadimo an savo:

Le originalo indo-arianitiko laven and-i romani čhib si len bari morfo-sintaktiko potenca/zor, kadaja sikavel ke šaj kerel pes, jekhe numerosa specifiko sufiksurengo, andar jekh lav maj but alava...


Sebsali vari drom permanenta ethkhker temikano leřikal giin vari ka zanekhar temikano thvari, fenomeni me akkije. Se ne vas na nudno aker "marka" temikano tořkhar vari, rezultata iz invenzija vari vaj lumni vari, iphsimo vari ter keči na sekjev regenkar edna genekher sebsali, lena niš, toger san ir keresipen, thiphsimo karazibel zisřar neologi vari an binikhar vaj sebsali vari (si kherabe, kalameno khensimo vari vaj kalkve vari iz anglil sebsali.

Edna neologi me vari zelaj edna iphsimo ter edan tořkhar keči me vari temikano real edna řačivariik me kultural komuniteta. An edna čukvuno řačivariik me kultural maškariben, tafikano tořkhar mai gephala aker kvite nafkalo (si kherabe, iphsimo vari ter eprsimo vari, čodano vari, arma vari, religiji vari me filosofijejo nozija vari, me binikhar vaj vari).
Template Design by SkinCorner