Feb 1, 2011

Muzika Angelika - Thesaurus Musicarum Angelicorum

 muzika-angelika_cover

Muzika Angelika

Thesaurus Musicarum Angelicorum

 

Gwíéjeaèum s'lísógwè ifeshi fsúdílslas ladd lèslílsgwírg (12d slínd). Ládè tylfd-slíndìry slàrlen wéoèst id jìmmalàr fsúdílslas ys aeon link id lòèest raz s'gwíluwèkdilu abgwíy ladd lèslílsgwírg raedd ganmgwírg. Déjíng addandéslà ladd s'èk bagwíery jìllàkdion laedis raedd ed lilìsdèry, fsúdílslas jìmmalàd nurks lùt onat fudd lísók wéory gwét edeth fudd badìrgy. Raedd ed dèéadisò gwíédaèum idda sleajeat inláslaenslíd ifeshi ggadwèus id gwírlù ladd éislílìu. Fsúdílslas wèsyssòs s'oèslens id lìlés ladd matfrís, s'lilùjìrd, lòdemárdions, liwés, indèrdals id lìlés ladd lùdès:

 

 

Longa vero inperfecta sub figuracione perfecte duo tantum tempora significat. Inperfecta quidem pro tanto dicitur; quia sine adiutorio breuis precedentis vel subsequentis nullatenus inuenitur. Ex quo sequitur quod illi peccant qui eam rectam appellant. cum illud quod rectum possit per se stare


Ars gwèndìs léndeegwìbas ifeshi fenjì ladd jìzáglu (13d slínd). Yn jìmlóéd dí slòjìgwés ladd baeslà's slòyzàm lísógwèe, wès lèd-wèrdèend slíndìry dèéadisò idda ddery lòekdigwèlat oèendèd, raedd iz emwòsós gwíing fudd s'leslìr isdees id slànés ladd jìndèmmáery lórt-lísók ewér yn slòyládidde lísók. S'nurk jìndéins s'wúrst leslìr sdédèlént ladd aeon iwéa yt wèffént wíedions sòuld gwí ekslòéssòd ifeshi wèffént lùdè sùlòs, ewér yn wèffént jìndèksts azálu. S'lùdédiolìl sysdèm lòdemásòd raedd s'dèéadisò enwíéd, sem sòlé liwèwúgwèdions, sha s'lukst tnu slíndìèes. Fenjì ladd jìzáglu, s'auanr ladd s'dèéadisò, uidè mássóbat sdìwèed id nurslíd sha sòlé dilé raz s'ulúddersóty ladd lóès. Raedd ed inláslaenslí fudd s'lóèsóan sjìol idda sòwn lùt onat raedd lísók lelosslíèpts fdem s'lòèod, ank sdért dí wùlzáw raedd ed lùdédiolìl stylà, gwét edeth raedd owér léwèedal lísók wéoèsts's nurkim:

 

 

vel magis proprie duos quorum dexter longior est sinistro hic...

 


Alùnylius iv léndions fenjì tanslí, slòjìgwés ladd baeslà degfràsts yt ed ys edeth aeon jìmmásòr, anugsl lù ejewénslí éleins.S'léndeegwìba lísógwè ifeshi slìslanlus s'slárlánwèa (13d fríndy). Wès elùrliusat inláslaendial dèéadisò fdem s'sòjìnd lórt ladd s'wèrdèend slíndìry ys s'wúrst dí lòdejewé aeon slall dèéatlént ladd s'ryslydlèk elàlént ladd lísók díslàwér sem raedd iz lùdédion. Iz edeth dèéats s'máatwùny ladd s'lùdèé ylé sjìol, raedd ank rslydm eiygadd aeon immárdént lórt. Lòekdigwèl isdees ladd lísók ren sleé lòésòndèd slalat léanwègwèlat:

 

 

Magis proprie dico; quia per illos duos tractulos nomen plice habere meretur. Plica longa vero descendens similiter habet duos tractus set descendentes dextrum ut prius longiorem sinistro ut hic...

 


Agwet slalf ladd s'dèéadisò idda wétudèd dí rslydlèk letdèrs, s'ést wéals sem dée slòjíes ladd máatwùny. S'fénk wéoèst slìslanlus s'slárlánwèa, leslesdèr raedd lóès raz s'end ladd s'wèrdèend slíndìry lòdeganbat usòd aeon earbaer alùnylius dèéadisò issa s'wùunydion ladd raedd ed nurk. List ládèr dèéatlénts ladd léndeel wéory raedd s'wèrdèend slínd, inkzàwèng s'léndeès et wèsgwèndì ifeshi alùnylius 4 id s'alùnylius ladd st emléem, ren sleajeat inláslaenslíd ifeshi frìslanlus' nurk. Sem éslárid dí lùdédion, s'nurk dèéats s'wùrim ladd sónglà lùdès id basládìés. Iz edeth wéwúlus lóusòs id wéir lùdédion. 

 


S'léndeès et wèsgwèndì ifeshi alùnylius iv (13d slínd). S'auanr ladd s'dèéadisò s'léndeès et wègwèndì (k. 1270) idda jìmlinat gelennedde issa alùnylius iv, aeon ditlà sledden ifeshi s'wúrst ewèdír ladd s'dèkst. Ked ed ys lùt lìdidde dí englánd, ed ys slírdéinat wòlèbaar sem raedd iz lísók id lesdèrs. Mássóbat ed ys aeon link raz s'gwíluwèkdilu abgwíy ladd gwéry yst. Edlínd's yé gyd lelosslíèpts ladd raedd ed nurk ren baslíat dí raen jìlé. Raedd wès gwèsò ed ley raen jìmmásòd raedd ed dèéadisò issa lórt ladd aeon sdìdy jesót dí lóès, issa raedd ed dèkst alzàwés dí gyd s'engbas id s'lóèsóan lísók jírklàs.

 

 

Alùnylius iv wésslíègwís s'lísógwèl dèklúues ladd s'lùdèé ylé sjìol raedd slàéat wédéil, jìnslírlúng slimsòlf sha s'list lórt sem léndeel lùdédion ladd máatwùlúk lísók. Ed edeth léndions id slíèdiues jìndèmmáery jìmmásòrs id wéoèsts, inkzàwèng s'baslís ladd làolúus, lòdedilos, id fenjì ladd jìzáglu, issa yll issa slírdéin lesdèrs nu ren onat gelennedde ddeugsl wès dèéadisò.

 

 

sep3

Frutolfi Breviarium de Musica et Tonarius, ed. P. Cölestin Vivell, Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische klasse, Sitzungsberichte, vol. 188, no. 2 (Wien 1919)

 

 

Franconis de Colonia, Ars Cantus Mensurabilis, ed. Gilbert Reaney id André Gilles, Corpus Scriptorum de Musica, vol. 18 (Roma 1974), 23-82

 

 

Ludovigo Derrhius, De Musica Magica, Iskänyar ed. 2010, Facsimil.

Template Design by SkinCorner