Feb 9, 2011

Xié Haikú Hâ

xie-haikus_cover

 

. . . there is clearly an iconic element in metaphor.
Paul Henle (1958)

 

 

 

wuxi xobimia fà xi
kaí fûng xetuywexi fozu, che-lié hâ
wuxi bi-long.

 

yemaxi fi-si-gi-mo:
bomaoa kixe texu liha,
thi hâ kixe texu liha,
bomaoa kixe texu liha,
thi hâ! huxi mahexi pa-ti hâ lifixi.

 

tekeboa hefufexi xobimia feiyu
huxi woe dáò fozewue wuthazaxi xiáò,
hohime daó

xobmia ge-sa-ka-la yeng bebafue
lishìi mukizo hefizà fiwue hesi tié
thi hâ fewia to-po...

 

xiwuzua ziyeng yí zû-wua:
xoe  keua

wi-gua hâ zahuxi,
he-mey.

 

meà, bohoxi zuywexae
xiân bexi, bohoxi zuywezae
wuxi há-hîkai ge-se-xe yeng bibafà.

 

zehua zabama xi hâ
huxi nakí dê xetuywexi teli hokoie yeng
bixe luki woe nakí dê ku-su-ti tié.

Template Design by SkinCorner