Jun 18, 2011

Fé Zá-dàó wan-gou

Fé Zá-dàó Cover

Fé Zá-dàó wan-gou

 

 

Fé Zá-dàó wan-gou zâleà gánàô gaì fé tín-gai wóngeá zuá nen-guá (fuâ 1000 yengào) xeà wongai Zá-dàó, kagiè Bàlâo, kagiè xeà chí-loù tádàò Xamaí (fàdoú Shagáô 1988; Ramsey 1987; Li 1992; Chappell 2001).

 

 

Zágáô zâleà zen-goù xa-noú pàloú fé Zá-dàó pélàô, kongoû zâleà chàmao wá-nìe náò lìloû cha-gea gin-gàò, xié chàláo xeà Zélea. Ke-lâò ba-neá waó sén-gié yáo zà-gié, páloú zâleà: Yue, Kejia (dî-láó ságâì Hakka), Min, Xiang (Hsiang), Wu, Gan (Kan) kagiè Shî-lie. Xangàó zuá páloú gin-gàò zâleà ta-dáò fen-gié yáo, yán-gea zâlài shamúa yín-gáô, gaì pàmâó yáo  wàlúa-sóngao shanou xeà  gágàó, Gan-tóng dáo Yue, Hokkien dáo Min (zâlài yán-gea bì-loû, Nà-lai Min). Shin-gâí cháluâ zâleà dî-láó bàmaì bîláó, Dai-wan, Hai-nan, Fu-jian.

 

 

image

 

 

Ken-gàò shanou zuá Zá-dàó wàneá Shî-lie (té-lâó shiè shamáo zuá Lin-gaí), dî-láó sóngao xié Mingao Ken-gàò Pànoû zâlài xié Putonghua "common language". Putonghua?

 

 

Shî-lie xa-chûa gaì shà-gúa  yelâó wóngeá zuá gá-gua kagiè  gìlài shin-gâí nan-guá xeà Zá-dàó. Díluá wàneá dî-láó gín-gaó zuá  yon-gùa wan-gou zuá Sing-bo-ra. Tengâo Pànoû waó nà-lai Zá-dàó wà-máò fon-gâo kagiè fongáo xeà chí-loù tádàò Xamaí kagiè xeà Austaralia. Zeá ka-nuá wè-laô dánáó gánàô shanou wàneá dá-duà Gan-tóng.

 

 

L874

Fágâì dáo sì-luâ yáo fé Zá-dàó shanou pélàô wàneá tá-gào kagiè baì. Xié tà-nâi yín-gúa, xeà Pànoû chamaó ziloû sà-dàò ganùa seà Shî-lie wàneá fen-gié yáo xié fé "dialect". Kì-láó gá-chàô péngáô  wáníe kagiè dachuá nêlâò zuá Zá-dàó kagiè dá-láó zuá fé zileà da-gùa, chang díluá wàneá tá-gào za-nao xeà gêlàô fínguà pádái shamáo dì-laó gánoú sánúa. Xé-lái chàmao pà-chea yáo  lìloû shanou tà-mùa sa-dea tà-nâi xié "fé Zá-dàó wan-gou" kagiè zá-daô wàneá dín-gaô nón-gáó tàmâì shé-laí xeà kì-láó zácheá són-gaò; chang díluá wàneá zóngáô fàmaí felai, za-nao xangàó zuá páloú "wan-gou" wà-máò tengâo xa-noú pàloú pélàô. Dáo kadìe, Min wàneá bi-lâí yáo wà-máò fàmao xa-noú pàloú pélàô xeà  Fu-jian dí-lào ti-láò (Li 1992).

 

 

Shiè lilâo gêlàô pàchoú zágáô zâleà dá-duà shí-lâò zuá fé Zá-dàó wan-gou xeà Zá-dàó (kongoû wàneá zóngáô dè-lâo, naniè, xeà bachûa zuá  sa-gua fá-châo).

 

 

Fé Zá-dàó wan-gou fà-díe wà-máò lamào kagiè chen-gâì, dâì nà-lai wan-gou (Yue, Min, Kejia) lachàó bámuà yán-gea zuá xé-lûa seà  lè-lâi wan-gou. Chàmaò wà-máò pon-goú zâlài fêlie xángiè. Chàmaò zâleà lachàó tà-lou xié SVO xeà diláò zíluâ; chang ni-lai zâleà fé pon-goú yán-gea yà-chái seà kì-láó, za-nao yelou zuá fé tèleá pàdáò gádâò kongài zen-gou shiè banáò díluá wàneá wà-mao zâlài kà-maí (kà-maí tèleá wóngâí là-chié yáo wén-guâ  dàmûa). Zíe tèleá pàdáò, tîlâò shón-geà xié ti-lâó, che-lâò, kagiè dàdou chàmao fànoù tèleá, xié shé-laí chen-gâì, kaô zá-daô xeà  nà-lai wan-gou tîlâò wén-guâ xeà xangàó den-gáo. fé Zá-dàó wan-gou wà-máò xé-lûa chàgàó kagiè "postpositions". Xié yànàô gádâò xílái pànái waó kì-láó na-nâì mâ-lea,  pà-gâí gêlàô zélíe zeá fé Zá-dàó wan-gou wàneá yoû nà-lai wan-gou kagiè lè-lâi wan-gou, xié fà-miè ba-neá gaì Yangze Tán-gàô.

 

18-1

 

Nà-lai gágàó xa-chûa chàlaì shâlào gaì zámáo - pádái dá-gào dâì Tai - Kadai kagiè Hmong - Xa-nie wan-gou, lachuà xeà zà-gié xá-láó xa-chûa chàlaì waó "Altai" wan-gou (zóngáô wa-nâò xeà kì-láó zácheá).

 


Dáo lâ-lûa xaí fé Zá-dàó wan-gou ganùa seà Shî-lie, fàdoú Ramsey (1987) kagiè Chappell (2001).

Template Design by SkinCorner