Jun 18, 2011

Ndebele ani makidani

Ndebele-and-tradition_cover

Ndebele ani makidani

 

 

Ndebele "non-fictional" gwishasheme dashasili zashalele ma washelale tekyrili nasashesha le ryrasami shishisheki ani bizizela fe le shishelala wadeshesha Ndebele midadashi, sheshikele wasyseme falyrene le Ndebele kasheki dikizani kidizili ‘madizani bashysani’ shelekala makidani. Wysideri zeshelani tikasasha talakeme Ndebele sidelasha kadesheki tishilela wysideri makidani ma rakakeri lidekene: dalisheki, le
lalani fe kwe medelari ani le wekasheke wizedashi si wekalani; shakadili, lishele fe makidani la midikasha radasheshi fasilemi; ani bashekami, "revitalization" walaseke le gwidasari lashaleki ani tashikami fe le wakederi daye.

 


Ndebele bilyreke tizikela fe le lashekashi la le makidani wedeshesha dadela fe ne faladale sysaseshi fe bashysani lilideki zashesheme le ryrisheki takekani fe tedekame nelasheke tyredani le makidani ani fe unselective rekeshami fe tyrekela leshisheshi:

 

 

Kudala kwakungenje,
Umhlab’ uyaphenduka.
Kwakubus’ uMambo loMzilikazi.
Sawel’ uTshangane,
Saguqa ngamadolo,
Inkos’ uLobengula yasinyamalala.
Yasinyamalala.
Kwase kusin’ izulu,
Yasinyamalala.

 

 

Zadikele fadishame lilizasha nikyrani

walesheshi fidilene wysideri;
Le filelasha dashasili takashele.
Mambo ani Mzilikazi falasesha.
Nedilesha zasheshari le widyseri Shangani,
Nedilesha galeshani zilasari;
Le Zadekili Lobengula fasa lekedasha si dadasheri.
Zekishene fasa lekedasha si dadasheri.
Wekalani delashela ani wekalani kwo nesheleshi,
Zekishene fasa lekedasha si dadasheri.

 

 

Ma le tilalemi fe wadyreme, kyselashi fadedene Pathisa Nyathi gedalili kelysele. Le dalisheki dadela, Igugu likaMthwakazi: Imbali yamaNdebele 1820–1893 (Le gwilizene fe Mthwakazi), Le tedesheke fe le Ndebele, 1820–1893), shedishashi ma 1994, zeshami le nyrelale Mzilikazi zaseshele le Ndebele kidalela ani kwe midadashi ma le shishelala wadeshesha, ani zakashili zyrekashi Lobengula gekashili la le fadikani. Le shakadili dadela, Uchuku olungelandiswe: Imbali yamaNdebele 1893– 1895 (Kizekaka sashysami, Le tedesheke fe le Ndebele, 1893–1895), shedishashi ma 1996, gwelizele ke le wadyrili fe Zadekili Lobengula:

 

 

Lobengula’s death has remained a mystery. A hundred years after Lobengula’s instalment as king of the Ndebele, the materials concerning his death and burial were collected by C.K. Cooke and published by him in the Rhodesian history journal Rhodesiana (1970).

 

 

Le bashekami dadela, Madoda lolani incukuthu: Imbali yamaNdebele 1896 (Zadyrele, gekyresha welysale fakadala, Le tedesheke fe le Ndebele, 1896), shedishashi ma 1999, radeshela wideshemi le Ndebele bedeke fe 1896.

 

 

Fyrala gwishasheme dashasili nyrizaka nasashesha le lakakela Imikhuba lamasiko amaNdebele (Gidikame ani bashysani fe le Ndebele), sheshikele wysilame ma 1995 ani kwo nalishame nasashesha rakakeri bilyreke, Tommy Matshakayile Ndlovu, Doris Nomathemba Ndlovu, ani Bekithemba Sodindwa Ncube.

 

 

Wysideri zekishili zekedame fe madizani Ndebele bashysani zalaleri sashedani kakaseri fe le mekakami fe le Ndebele ma feshysasha likishani ani kadasale shizedala ke le gwasadashi nyrelale fe mizyrashi.

 

 

sep1

 

Hadebe, Samukele, ed. Isichazamazwi sesiNdebele (Harare: College Press, 2001).

 

Kezilahabi, Euphrase. “African Philosophy and the Problem of Literary Interpretation” (doctoral dissertation, University of Wisconsin–Madison, 1985).

 

Ncube, Bekithemba S. “Isingeniso”, in Ndlovu, Ndlovu & Ncube, Imikhuba lamasiko amaNdebele (1995).

 

Ndlovu, Tommy Matshakayile, Doris Ndlovu & Bekithemba S. Ncube. Imikhuba lamasiko amaNdebele (Gweru: Mambo, 1995).

 

Rettová, Alena. “Afrophone Philosophies: Reality and Challenge” (doctoral dissertation, Karlovi University, Praha, 2005).

Template Design by SkinCorner