Jun 17, 2011

Qiang Shanou

Qiang Shanou Cover

Qiang Shanou

 

Qiang shanou lâ-lâô yáo Qiangi gà-máô zuá  tai-bétí bi-má xêlài zuá  pànoû-tai-béti mingeà. Xangàó zuá zî-laô zuá Qiangi gà-máô pafài bámuà fé won-gie lán-gao zuá chingúa xachàò dà-nái; tádâô xà-mâí, dà-núa nàduá won-gie lá-nao xachàò lafâò; kagiè nîlái dî-lié zuá chadaò yàmiè tà-chàô, chang min-gâo zuá yà-chái gìlâì kagiè zanaí.

 

 

pingyang_cover

Pàgoû (2011:17-37) wiliè Qiang shanou náò gén-gàô xê-lou ta-gou, Lè-lâi Qiang kagiè Nà-lai Qiang (fàdoú Wen 1941 dáo màgeà yín-gúa tá-lài náò máneá ta-gou). Qiang gá-gua zîleá xeà Heishui Dâlaì kagiè Chibusu dá-nái zuá Mao Dâlaì, wa-nea leluà sanâò gaì Pànoû dàdao xié tai-béti, zâleà lá-dài yáo yê-láô gá-gua zuá Lè-lâi shamáo.

 

 

Pàgoû kán-gúa dánáó Lè-lâi shamáo náò Luhua, Mawo, Cimulin, Weigu kagiè Yadu shamáo-le. Qiang gá-gua zîleá xeà Li Dâlaì, Wenchuan Dâlaì, tiláò zuá Mao Dâlaì ganùa seà Chibusu kagiè Songpan Dâlaì zâleà lá-dài yáo yê-láô Nà-lai shamáo gá-gua.

 

 

Nà-lai shamáo wàneá dî-láó lè-luà gaì Pàgoû náò Daqishan, Taoping, Longxi, Mianchi kagiè Heihu shamáo-le. Liu (1998:17) ká-lào Sanlong kagiè Jiaochang yáo gilaò zuá Nà-lai shamáo-le.

 

 

cheshipyng_cover

Gáchâo dê-laí xié xé-lao zuá Qiang Shamáo Zélea Gànuà (xî-lâo gaì Kà-làó Páchua zuá Hong Kong kagiè Kámaó Xé-laô Xèleá zuá Hong Kong) xa-chûa ságâì náò zâloù xangàó yangaó zuá kì-láó tá-lài. Xeà wánoû, ta-gou xeà Songpan Dâlaì kagiè Sanlong san-gàô zuá Mao Dâlaì zâleà zánào wa-nâò yáo yê-láô wài Lè-lâi shamáo san-gàô. 

 

 

Shamáo kon-gea ki-lúa xî-laò sadâì dâì zádaí zuá Qiang Shamáo Sà-náò Gànuà.

 

 

 

sep5

 

Benedict, Paul K. 1972 Sino-Tibetan: A Conspectus. James A. Matisoff, Contributing Editor. (Princeton-Cambridge Series in Chinese Linguistics, No. 2.) New York: Cambridge University Press.


Benedict, Paul K. 1983 Qiang monosyllabization: a third phase in the cycle. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 7.2:113-14.

 

Dai Qingxia 1995 The variation of free morphemes in compound words in Jinghpo. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 18.1:29-42.


Dai Qingxia & Xu Xijian 1995 Jingpoyu Cihuixue (Jingpo Lexicology). Beijing: Central University of Nationalities Publishing Co.

 

Dixon, R. M. W. 2003 Evidentiality in Jarawara. Studies in Evidentiality, ed. by Alexandra Y. Aikhenvald and R. M. W. Dixon. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

 

Genetti, Carol E. 1992 Semantic and grammatical categories of relative clause morphology in the languages of Nepal. Studies in Language 16.2:405-427.

 

Huang Bufan 2000 Qiangyu de ti fancho (The category of aspect in the Qiang language). Minzu Yuwen 2000.2:8-16.

 

Huang Chenglong 1992 Qiangyu fufuyin de yanbian (The evolution of the consonant clusters in the Qiang language). Qiangzu Yanjiu 1992.2:152-157.


Huang Chenglong 1993 Zhongguo Shaoshu Minzu Yuyan Dang'an: Qiangyu Ronghonghua (Phonetic Files on China's Minority Languages: The Ronghong Variety of the Qiang Language). Beijing: Nationalities Institute, Chinese Academy of Social Sciences.

 

Huang Chenglong 2003 Qiangyu mingci duanyu de cixu (Word orders of nominal phrases in Qiang). Minzu Yuwen 2003.2:26-34.

 

Liu Guangkun 1999 Lun Qiangyu dongci de rencheng fanchou (On the person category of Qiang verbs). Minzu Yuwen 1999.1:30-36.

 

Ma Changshou 1984 Di yu Qiang (The Di and the Qiang). Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe.

 

Matisoff, James A. 1973 The Grammar of Lahu. (University of California Publications in Linguistics, 75.) Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

 

Meng Yan, Gui Xiuwen & Lin Zhongliang 1994 Qiangzu Minjian Gushi Xuan (A Selection of Folk Tales of the Qiang). Shanghai: Shanghai Wenyi Chubanshe.

 

Sun, Hongkai 1989 A preliminary investigation into the relationship between Qiong Long and the languages of the Qiang branch of Tibeto-Burman. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 12.1: 92-109.


Sun Hongkai 1983 Chuanxi 'minzu zoulang' diqu de yuyan (The languages of the 'ethnic corridor' region of western Sichuan). Research on the Peoples of the Southwest, No. 1:429-454.

 

Wang Ming-ke 1999 From the Qiang barbarians to Qiang nationality: The making of a new Chinese boundary. Imaging China: Regional Division and
Nationa Unity. Taipei: The Institute of Ethnology, Academia Sinica.

 

Wen Yu 1941 Chuanxi Qiangyu zhi chubu fenxi (A tentative classification of the Ch’iang languages in North-Western Szechuan). Studia Serica 2:38-71.


Wen Yu 1943 Wenchuan Wasizu Qiangyu yinxi (Phonology of the Ch’iang
language, Group I, Wa-gsod dialect). Bulletin of Chinese Studies 3:293-308.


Wen Yu 1943 Verbal directive prefixes in the Jyarong language and their Ch’iang equivalents. Studia Serica 3.1:11-20.

Template Design by SkinCorner