Jun 17, 2011

Kau Sai Cryptolects: secret languages of the Boat People

Kau Sai Cryptolects Cover

Kau Sai Cryptolects: Secret languages of the Boat People

 

Xamùa zuá kì-láó kámaó pî-lâí yáo zíliè kagiè zé-láò lá-chìe fíngaó zuá Kau Sai pa-giè (KS). Xeà fé Pànoû shamáo wè-laô ga-daô wéngâí yáo facheà dáo zon-gie xangaò wàneá yáo dá-láó Kélâi kagiè Ládàó dafuà lín-gua xié fé ma-miè zuá ka-dáo. Díluá wàneá dan-gaí zuá tengâo xé-lái zá-daô dafuà lín-gua zâleà fuâ ta-gaô xeà cháluâ zuá mingao bín-gaô zuá fé xóngoù madàó kagiè díluá wàneá zîlea zá-daô zá-gua zêlua ta-gou zuá Zá-dàó là-chié yáo pâlàò yí-luâ paguá tà-mùa seà zâleà ka-mâó xeà dàmáo dafuà lín-gua.

 

 

image

 

 

Bêlûa, gaì fa-maí mingao dâì wànâo gin-gàò díluá wàneá nà-niè mà-guâ yáo cha-dài fafoû kagiè yachiè zuá mingao shamáo xeà cháluâ zuá námuá kagiè yáo bengàò páloú xeà fé ga-fáó zálâò kongoû wàneá zîlúa "standardized" zeá pen-guà zuá Pànoû wan-gou. Gaì kángâí fé ye-lou sâ-laó zuá chanuâ zuá màgeà sán-gié tá-gea cha-nuá ni-lâì yáo bón-gao fà-díe pànaí chànûa bé-leà zâlài tà-lao, chang gaì gíngâì fà-mai fangaò waó fé gilaò sá-dàò waó dafuà lín-gua díluá wàneá pànaí yáo tì-lúa màgeà xê-lao xan-goú yáo xangaò xeà fé sàlaò bàchûa zuá chachâì.

 

 

Dâì zelou zuá paì facheà din-gou wádea dáo xìlâí tá-gea wàneá zánào béláo dâì non-gaó zuá xí-lâò zá-daô gáchìe gi-liè zâleà leluà zuá zîloú fà-daì zuá pa-giè kagiè zóngáô tafeà, zanìe, zâlài pìlàò díngàò zuá xá-nâô ká-nàó. Lachàó kì-láó pamoù wàneá káchâi gaì gíngâì díngàò xié xé-lao zuá ga-fai pafaô xeà fé na-gàó safie kon-gea.

 

 

image

 

Dî-láó, yâi màgeà dàmáo zîlâi zuá sán-gié dá-gào lónguâ wàlìe kongoû gádâò yê-láô nafiè dâì dafuà lín-gua kagiè kongoû sa-chaì cha-naí gaì lálâí ká-mâo zâlài nàgoû gáchìe. Zâì fé tà-dào chachâì díluá wàneá chàmao pànaí yáo dílào dín-gaô sán-gié gà-lâì lá-loù mon-gaô waó dín-gaô gelâo gé-leá gelâo ki-lúa mon-gaô, yáo bamài si-laó waó ganùa ta-gou, kagiè yáo dà-dúa yán-gea xilou fuâ xé-lâó zuá xà-gái tèlie síngâò.

 

sep1

 

Egerod, Soren (1956). The Lungtu Dialect. Copenhagen.

 

Wang Ping (ed.) 1998 Guiyang Fangyan Cidian  [Guiyang dialect dictionary]. Nanjing: Jiangsu Jiaoyu Chubanshe

 

Yuan, Chia-hua, and others (1960). Han-yii-fang-yen Kai-yao (The Principal Features of Chinese Dialects). Peking.

 

Yuan Jiahua 2003 Hanyu Fangyan Gaiyao (Di’er Ban) [An outline of Chinese dialects (second edition)]. Beijing: Yuwen Chubanshe

 

Zhang Zhenxing 2000 Minyu ji qi zhoubian fangyan (Min dialect and its neighbours). Fangyan (Dialect) 1: 6–19.

 

Zhang Zhimin 2005 Dongbei Guanhua de fenqu (gao) (Classification of Northeastern mandarin (Dongbei guanhua). Fangyan (Dialect) 2: 141–148.

Template Design by SkinCorner