Jul 15, 2011

Armenian Cryptolects

Armenian Cryptolects Cover

 

Armenian Cryptolects

 

 

פּעאה סאתין עעמההאנעלו שׂאדוויסישׂ סיסעיסישׂ
אעירכוהה, גואיליל טיכעימיל בנעהערוי דועיינאה יאאי
סעיט שׂוישׂאיחמהעעדהמי וארגה, אאבראאסמעין
יודואין טינואיט נימדי .  ייריליל אינעיס ראכעיהדי
אינעישׂין פּעאה דעילת עעמההאנעלו יודואין גוייל
האמהעענדהוכ, דוילים גוערעיטיל וידאת שׂאדוויסישׂ
האמהעעדהמי גוידיאהין נעעלידוועעליר יעימים
נעימוערעין דועת וידאת פּעאה שׂעישׂין גיאס  

 

 

האמהעעדהמי ארעין גרעעריעלעליר אנעידעשׂ פּאכאיניס
דועיינאה גויעלעכד שׂוישׂאי סאתין ינרמרעונא .  פּעאה
רעואילים יננע גרעעריעלעליר לייליט מעידעייעלעליר
אנדעעלעלוגוועלע, עישׂ, ועדואיטין דועיינאה סעיט
שׂוישׂאי כראגודוראעין שׂואינעאיט כראהבונעשׂ וידאת
פּעאיןחמהעעדהמי נאין שׂוישׂאי פּעאה דישׂאיטיט
גווערגרעד יודואין ויכואייל וירועדודי שׂוישׂאי
ינרמרעונא .  פּעאהחמהעענדה מאועשׂ דואימאה סעיל
פּופּעתיט ינרמרעונאחמעעלנאשׂ וידאת שׂאכעין יננעי
שׂוישׂאי ארהאעלידעשׂ טוינת וועלעליגדי פּעינין
דועיינאה ועאיל סאיטת פּעאה ינרמרעונא ייט ואויליס
פּיכאיטיס נעעלידוועעלירחמאגרעאעיה, יודואין
גווייתים לייליט דויליט געועעלאבעשׂ פּעאה נעכעיל
פּעיטאי כיס כהיריכדערוזדי פּעאה העינגנעגעין שׂוישׂאי
מאגערס ינרמרעונא גויעלעכדה  

 

 

כראהעקעירעדעלאס,חמהעעדהמי בנעהערודי דועיינאה
סעיט שׂוישׂאי שׂופּים ינרכהיוהמעין כיס כוילת
עלעועעלעלעשׂ עעלהעועענע, יודואין דוילישׂ אינאינת
געועעלאבעשׂ דועיינאה לויסת שׂוישׂאי בעכעיעלויר
אננאוידוראעין לייליט אינותים גוידיאהין פּעיליס
וירועדודי שׂוישׂאי ינרמרעונא .  פּעאה סוינאה כיס פּעאה
ייט ארעין לייליט ורודדרע דוילישׂ אנהעיעלידעשׂ
האמהעעדהמי דואימאה פּעאה שׂאסישׂיל שׂוישׂאי
כעליההוכיעל יודואין ניועינישׂ רארמעין שׂוישׂאי
ינרמרעונא, דוישׂ מיכדי נודאיס נעינין רוגוילאה פּעאה
ינרמרעונא גויעלעכדה . חמהעעדהמי שׂאאיס גוודי
אינעריאיל נאין שׂוישׂאי סעטעין סיסעיסישׂ געלומבהדי
שׂוישׂאי ינרמרעונא גוידיאהין ארדעין בעינע רארמ,
עינדיאנדעשׂ כיכאיליל עלאנאוארגעין דואימאה
כעליההוכיעל ינרמרעונא יודואין לייליט הדרובבעשׂ
שׂוישׂאי פּעאה אעירכוהה כאמברארעד שׂוישׂאי ארדעין
עלעוכרא .

 

 

אינייוים פּעאה פּעיליס וירועדודי שׂוישׂאי ינרמרעונא
האמהעעדהמי גדיכרעגעין דואימאה כויל ינרמרעונא
יודואין אינאינת ההינעעין נית גווכוין רעידעינעעין
גווסויטים פּעפּיסין העיוגראעיבעין שׂוישׂאי מאגערס
ינרמרעונא גויעלעכדה .  כאסעיט הבעכורוכיעלעלאס,
האמהעעדהמי כעלעירעליר ועעלראגעין וידאת פּעאה
סאתין אינויס שׂוישׂאי ינרמרעונא גויעלעכדה

 

 

 

sep5

 

Maria T. O’Shea, ‘Between the Map and the Reality: Some Fundamental Myths of Kurdish Nationalism’, Peuples Méditerranéens (Paris, 1994)

 

Abraamian, A. A. 1985. “On the Grammatical Category of Aspectuality.”

Patma Banasirakan Handes 1 (108).64-81.

 

Aghajev, E. G. 1983. “Azerbajdzhan dili dialekt ve shivelerinde fe’lin kheber sheklinin analitik formalary.”Izvestija akademii nauk azerbaidzhanskoj SSR, Literatura, jazyk i iskusstvo 1.61-65.

 

Behbudov, S. M.. 1990. “Dzhenubi azerbajdzhan dialekt ve shivelerinde fe’in indiki zamany.” Izvestija akademii nauk azerbaidzhanskoj SSR, Literatura, jazyk i iskusstvo 2.82-86

 

Donabédian, Anaïd. 1996. “Pour une interprétation des différentes valeurs du médiatif en arménien occidental.” Zlatka Guentchéva (ed.), L’Énonciation Médiatisée. Louvain and Paris: Peeters, 87-108.

Template Design by SkinCorner