Jul 15, 2011

Liber Genesis Dalmatico

Liber Genesis Dalmatico Cover

Liber Genesis Dalmatico

 

 

Esvhe ejsëon iër rirïzë zär ğisaäšë Tjsaensëvtë yğër e ilëšt u irsaqëäštë
nëhe kiurišje nusašeseë taurištë në Kisëkon. Në veeš ërj kitirg ë nëgji utë në Dhetaje Rheteïte E (Liber Genesis Dalmatico) injimqëni, rarënëje älo ëinëje eirur njatëğ ësřua, në E tbsai nja Niğërivua, mizjëdïišt tëğëriëšt të rsëğërg dë nërres ëtsëma, nja në Ejïžhte ë Irtëor Dğë, ğërtëlgjiğ ë në Ki ë Vegjitë (e njiğëriëšt ) në Ki ë Rikisyt (šiseëfku eištiëšt  ë kišesan), nja nëřeisbtë ğjët Affel ë Qëikëkţek.

 

 

Tëi ïte në ersërdïhu ësřem ë Dhetaje Rheteïte E injimqëni.

 

 

Genesis Isparomi

 

 

1 Mi iel peritcapu niriu Duei e cagesi co si pefiri.

 

2 Ce pefiste fia ansi daj vertoeto co teceameiĉ uner arcaon eo epeci, daj te feinčre di Disi taultriepa rat sicaon i li edeoast.

 

3 Dujre Dite: «eia soš», daj opre soš.

 

4 Fu Duei nje si soš izvepa peir, daj epanlu Duei si soš i ce teceameiĉ;

 

5 Daj sacu Duei a si soš «cee», daj a si teceameiĉ ce sacu «noza». Daj
tavenpežie daj eonpežie: dea perucasu.

 

6 Dujre Dite: «eia te tunoncančre rat mi cadire di ąedeoast, are ąepantri uipědi izast.»

 

7 Eiušre Disi iel tunoncanči; daj epanlu li edi di rat ipejre ro tunoncanči, i li tadi di rat sicaon eo tunoncanči. Daj aste tu.

 

8 Daj sacu Duei el tunoncančre «cagete». Daj evenpežie daj eonpežie: dea zidetefa.

 

9 Dujre Dite: «Inocúulrla ąedi di rat ipejre ro tunoncančre in te žire eijtecu, daj céjazde żi to micu»; daj aste tu.

 

10 Daj sacu Duei a re micu «pefiri», daj tat verjtecu i li edi re  pacu «onrit»; daj fu Duei nje tuepa peir.

 

11 Dujre Dite: «Pericošan ce pefiste fadeavežie:einpai nje ped zimesąco
anpiulei tnoveulei nje ped tnocu, i žo izpičei, ei žo mimessi penčsu,
žipri ce pefiri.» Daj aste tu.

 

12 Ce pefiste pericojre fadeavežie: einpai are icd zimesa, uner ti azpičeit, daj anpiulei nje icd tnocu ei ce mimessi penčsu, uner ti azpičeit; daj fu Duei nje tuepal peir.

 

13 Daj tavenpežie daj eonpežie: dea trinzfĭ.

 

14 Dujre Dite: «eia sozfisi in iel tunoncančre zgetua, tdea epanveer iel cea di si noza, daj fildeal i miñilel tdea tiulcunicpet, dęco enite;

 

15 Daj fildeal i pozfisi in iel tunoncančre ngetude paste ilocprier tipri ce pefiri.» Daj aste tu.

 

16 Ušre Disi e fą pozfisi oniesaz; li sozfire derintde paste iel fameunre ro cee, daj iel sozfire tăreñre paste iel fameunre di si noza, daj ąturisat;

 

17 Daj pútie Disi mi iel tunoncančre zgetude paste ilocprier tipri ce pefiri,

 

18 Daj paste dimepeer in iel cea co in si noza, daj paste epanveer si soš i ce teceameiĉ; daj fu Duei nje tuepa peir.

 

19 Daj evenpežie daj eonpežie: dea ceadecu.

 

20 Dujre Dite: «Posad ąedi di aluonulei fufeiaitt, daj efel rifiretrĭn žipri ce pefiste verza iel tunoncančre zgetua.»

Template Design by SkinCorner