Jul 30, 2011

Chu nôm da-gùa 丶南於嘛 儺-虞亜

Chu Nom Da-Gua Cover

 

Chu nôm (chu da-gùa, kagiè nôm < nam sén-gié, viet-nam) wàneá zí-lùa xá-nâô gaì viet-nam yáo gín-gaó zuá lélâo gén-gàô ne-láô pàloú zuá cha-chuá wangie gaì xen-guá zuá pànoû dílìe.

 

 

Díluá pî-lâí ságâì bilàò, xié wéngâó xé-lûa yáo chu hán zâlài han pànoû da-gùa kagiè yáo chu nho zâlài da-gùa zuá viet-nam lao-tsú màcheà. Xeà  tafea shá-guá, díluá sálái shánaí zâlài pa-deá da-gùa xeà kiláò viet-nam.

 

 

Pélié zuá wengâó xàchàó xa-chûa zóngáô chàlaì bilàò shà-gúa yángíe guâ
té-láô. Xé-lào yáo ngô thì nhum (1726-1780) "shamàó yálaô shanou pî-lâí wè-laô bîláó waó thuyên." thuyên pî-lâí nguyun thuyên, fé màcheà wamie pêlúa yâi  dà-chûa zuá  gingaí zagoû, zài trun xêlài. "Sa-nàô paì shéngea zài  kàchiè zuá chá-gàò trun thái tôn (1225-1257). Xeà sìlâì zuá 1282, lachuà fàluà  kànàò zuá yelie zuá wengáo, gelâo pî-lâí za-meá gaì chá-gàò trun nhân tôn yáo lamaó fé bá-lâò yáo fé shán-giè kongoû pángao ma-chàô yáo zàgoú tán-gàô. Zâì paì cha-chuá gamûa tá-guà chà-lûa, chá-gàò xìlâí yáo gàò paì xêlài zí-lùa waó nguyun yáo hàn, za-nao fé fangâo dîlao pángao yílea zoû xeà zá-dàó yáo fa-fúa màcheà hàn yu (768-824).

 

 

 

Purple Lisu Chu Nom

 

 

Yâi chachâì zuá shih hsieh, mêlào díláo viet-nam tà-nâó pànoû kà-geà, chàmaò cha-nuá chí-laô ganaô cheá viet-nam shanou kagiè lélâo pànoû fón-gaì yén-gào wà-máò bîláó shón-geà pànoû zì-liè xié bámuà nèlâó fangâo yáo viet-nam gàmâi yáo póngáô viet-nam pa-mai yáo fánâô xangàó pànoû dílìe. Shiè  ganùa fílàó, xié  pànoû nèlâó kagiè la-geá cha-nuá zóngáô kilâi fà-díe viet-nam gi-loù gàmâi,  tàchea viet-nam pen-guà yén-gào wà-máò na-chuà yáo we-lào chàchoú gaì zá-chaò zánáó bíngoú fín-gáó zuá pànoû zì-liè yáo zálâò tá-luá zì-liè shiè na-miè zuá shón-geà gà-muà zuá pànoû cha-chuá xié hsiai shêng, chiah chieh kagiè hui-i. Díluá wàneá xeà kì-láó wéngâí zá-daô chu nôm pî-lâí dílâò yáo wà-máò chàlaì pón-goû.

 

 

Mà-dàó, shih hsieh pî-lâí fé gi-loù zuá kuang-hsin, ka-fuá, xé-lào yáo ling wai tai ta, gaì chu ch'u fei, zài ládàó, zágáô pángao pánûa waó gàgaó yúa, fé shálou da-gùa sá-chou fangâo yáo  viet-nam chu nôm. Dáo fá-nea, ze-lou kagiè sa-múa.

 

 

Gén-gàô viet-nam bu, má-gài kagiè cái, xonguá xié ka-mâó xeà na-guá nàlaí zuá bu-cái ðui-vuong kámoú xuá phùng-hung má-chíe chongái  dénguá nàmaó dáo  dá-láó zuá chu nôm xeà  wágaó century. Tà-lao, zài  ðinh, ðui cu viut,  yon-gùa zí-lùa zuá  tàchea viet-nam lamài dî-láó fé nôm dílìe cu. Zài trun zágáô pî-lâí fé sá-chou zileà dá-láó zuá chu nôm xié wànaí gaì gá-chàô zuá tàchea xachoù yelie ságâì hành khiun, wamie bîláó yáo shè-loû pê-láó shafao dâì chu nôm bilàò xié yáo záguà ka-nuá chéngua pî-leà gaì nen-guá.

 

 

sep3

 

丶 南於嘛 儺-虞亜

 

 

丶 南於嘛 (丶 儺-虞亜, 鱠 南於嘛 < 奈嘛 些鹽倭, 倚他-奈嘛) 話袮亞 坐漓盂 頗暗嫗 呀位 倚他-奈嘛 夜嗚 僞南-呀塢 厨亞 儡勵奧 俄鹽奥 袮-儡閼 邁儡嘔 厨亞 茶-丶亞 弯偽 呀位 頗黶右 厨亞 邁南墺 墮理噫.

 

 

墮理右 馬犁欸 唆峨位 備儡央, 頗倭 和鳶姶 頗例禹 夜嗚 丶 覇南 劑儡埃 伴 邁南墺 儺-虞亜 鱠 夜嗚 丶 南保 劑儡埃 儺-虞亜 厨亞 倚他-奈嘛 儡娃-通 磨着塋. 並  佗冨咏 写-具亞, 墮理右 唆儡哇 写奈伊 劑儡埃 賠-妥亞 儺-虞亜 並 兮儡鐚 倚他-奈嘛.

 

 

馬勵倭 厨亞 和鴛姶 頗稚鴉 頗智禹 坐褞閼 着邏挨 備儡央 冩-愚亜 夜南僞 具堊 他例閼. 頗例阿 夜嗚 南冱 他位 南于嘛 (1726-1780) "偖磨塢 夜儡痾 偖嚢 馬犁欸 和儷痾 蟆璃錏 窪塢 他于也南." 他于也ê南 馬犁欸 南具兪南 他于也ê南, 冨 磨着塋 窪味 馬囹烏 椰以  唾-丑亜 厨亞  吟呀伊 座互, 剤以 他劉南 頗囹埃.

 


"佐-南奥 賠位 且鳶咏 剤以  何値 厨亞 着扼央 他劉南 他覇以 図南 (1225-1257). 並 些狸瞹 厨亞 1282, 儡癡宇 冨邏宇  何南央 厨亞 也励倚 厨亞 和鴛蛙, 俄励奧 馬犁欸 座-嘛営 呀位 着扼央 他劉南 南陂南 図南 夜嗚 儡秣婀 冨 瑪-儡媼 夜嗚 冨 写南-偽 今互 賣南呀嗚 摩-着奥 夜嗚 剤互ú 侘南-娥於. 劑位 賠位 茶-丶亞 呀嘛禹 侘-具唖 着蘿禹, 着扼央 頗狸欸 夜嗚 娥惡 賠位 頗囹埃 坐漓盂 窪塢 南具兪南 夜嗚 跛南, 座-奈嗚 冨 冨鞍奧 墮璃娃 賣南呀嗚 也理咏 曽 並 挫-孥 夜嗚 冨俯烏 磨着塋 跛南 兪 (768-824).

 

 

椰以 茶着瞹 厨亞 之 些倚, 嘛囹阿 墮理蛙 倚他-奈嘛 咤-南姶 邁南墺 何-俄塋, 着靺椏 茶-南右 地-儡痾 丸痾 着営 倚他-奈嘛 偖嚢 鱠 儡勵奧 邁南墺 冨鰛挨 也鹽阿 話-痲惡 蟆璃錏 処南-俄塋 邁南墺 坐浬偉 頗倭 瑪務唖 南唳姶 冨鞍奧 夜嗚 倚他-奈嘛 娥魔以 夜嗚 馬褞閼 倚他-奈嘛 賠-埋 夜嗚 冨菴嫗 頗鞍鴉 邁南墺 墮理噫. 之  丸盂 冨理鴉, 頗倭  邁南墺 南唳姶 鱠 儡悪営 茶-南右 坐褞閼 兮儡曖 冨斡医 倚他-奈嘛 偽-儡嚶 娥魔以,  咤着咏 倚他-奈嘛 馬黶宇 也鹽阿 話-痲惡 奈-丶唖 夜嗚 和伶阿 着稚嘔 呀位 挫-茶惡 挫南錏 蟆韵嘔 冨飮錏 厨亞 邁南墺 坐浬偉 夜嗚 挫儡媼 侘-儡右 坐浬偉 之 奈-味 厨亞 処南-俄塋 娥-務唖 厨亞 邁南墺 茶-丶亞 頗倭 些以哀 且ê南俄, 値亜 値 鱠 于以-以. 墮理右 話袮亞 並 冏-儡錏 和鳶欸 挫-儺於 丶 南於嘛 馬犁欸 墮理媼 夜嗚 話-痲惡 着邏挨 馬鰛墺.

 

 

磨-孥, 之 些倚 馬犁欸 冨 偽-儡嚶 厨亞 倶鞍-些允, 个-不亞, 頗例阿 夜嗚 哩南俄 歪 垈 佗, 呀位 丶 着'于 冨叡, 剤以 儡遏鴉, 挫哦於 賣南呀嗚 賣南禹 窪塢 娥呀塢 喩亜, 冨 写儡凹 儺-虞亜 唆-佻 冨鞍奧 夜嗚  倚他-奈嘛 丶 南於嘛. 兌嗚 冨暗咏, 是-儡凹 鱠 佐-嘛烏. 俄鹽奥 倚他-奈嘛 侮, 痲-娥以 鱠 哇, 頗音右 頗倭 个-魔塢 並 奈-具亞 南邏愛 厨亞 侮-哇 于以-于音 仮摸ú 頗右 馬ù南俄-云俄 痲-地 佇南哦以 娜南具亞 南靺婀 兌嗚  兌-儡錏 厨亞 丶 南於嘛 並  萵呀塢 俺他于也. 咤-儡娃, 剤以  允, 于以 于 以于他,  与南-虞亜 坐漓盂 厨亞  咤着咏 倚他-奈嘛 儡秣埃 墮犁錏 冨 南於嘛 墮理噫 于. 剤以 他劉南 挫哦於 馬犁欸 冨 唆-佻 坐犂塋 兌-儡錏 厨亞 丶 南於嘛 頗倭 話奈伊 呀位 哦-着奥 厨亞 咤着咏 頗癡嚶 也励倚 唆峨位 跛南 下丕云, 窪味 蟆璃錏 夜嗚 且儷墺 馬冷錏 偖冨娃 堕位 丶 南於嘛 備儡央 頗倭 夜嗚 挫具唖 个-南右 着鳶傴 馬犁塋 呀位 冉-具亞.

Template Design by SkinCorner