Jul 29, 2011

Viet-nam nan-gáo xâ-lúa

Viet-Nam-Nan-Gao Cover


Viet-nam nan-gáo xâ-lúa


Xeà chángié ka-mâi facheà, xen-gáo zúa viet-nam xâ-lúa, don-geá gámài yáo dá-gấi yáo wálái cha-míe kèlaố zúa shamàó námúa dàdáò xâ-lúa. Xachou don-geá pî-lấi dáguâ yáo là-mào yâláó yáo mà-guâ gán-gáò zúa lán-gào, don-geá wà-máò chàlài wàchào yáo lán-gao sén-guâ gángié fàmài zúa pálóu nuâ zúa zà-chòu, lélâo xái zúa xèlái, lélâo la-cháó gà-mùa, lélâo mà-dúa dáo dàlàó zâlài màmie:


Nên ra tay kiếm tay cờ
Chẳng nên thì chớ, chẳng nhờ tay ai.
Làm trai cho dáng nên trai
Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên


Chàmào má-chíe de-lao fámeà zúa shamàó pànào; xà-muâ, don-geá xadùa zóngaố ma-mìe gin-gou zá-daô lélâo kenguâ lá-gùa chan-gái chélấo tìleá sá-chou fàmài zúa viet-nam nen-gúa bà-gái xíe fé gìlấo:


Bà ơi cháu quí bà thay,
Quí bà vì nỗi bà hay cho quà


Nâ-lào kagiè bá-dấo zúa bongiè pá-dái kongoû pángao ma-chaồ wáo zá-dàó, viet-nam nuâ gélaồ báchài yàlaô wáo zàgào kín-gầi zúa yi-láo kagiè yengầo zá-daô là-nâô zaô shachûa zúa pànào. Zúa sà-chấo, zágaố má-chíe gà-naồ sha-gầo yoû pànoû gín-geà kagiè gi-lòu bíngeà, shámai da-cheá zi-líe zúa 18 zagoû; bêlûa, pálóu má-chíe lon-gầi zóngaố dánái dáo màcheà xâ-lúa yáo nà-náò xeà nén-góu zîlea viet-nam zúa zà-chòu:


Sông sâu nước chẩy làm vầy
Ai xui em đến chốn này gập anh ?
Đào tơ sen ngó xanh xanh
Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên.
Cho hay tiên lại gặp tiên
Phụng hoàng há để đứng chen đàn gà?


Xái, cha-míe níngùa wà-máò yàduâ zá-daô nuâ, lá-gùa wà-máò chàlài tà-chùa ýiláo xái shà-gàó, né-lìe kagiè la-cháó dà-láó: xêlài, kengàó, yàchúa, bón-gie zúa péleà, sengié zúa fà-díe lámấo zúa shén-gié, kagiè bilàò shìe. Sá-chou pon-góu pî-lấi dàdáò xái viet-nam nen-gúa bè-leà kagiè ga-nài xèlái, yén-gáo kagiè yen-geà. Zá-daô pî-lấi tá-nầi màgeà mà-nái tengié, chăng dílúa dî-láó zámùa fé mèlài shéngáo, pa-náó wen-gàò gài nan-gáo xâ-lúa:


Một nhà sinh được ba vua:
Vua còn , vua mất , vua thua chạy giài.


Gen-gáó zúa tà-lao din-gou fon-gáó yáo dá-gùa fé sén-gáo né-lìe kagiè lá-chao kèlài. Dílúa wàneá sóngao zá-daô nan-gáo xâ-lúa pá-gea gin-gié, lâ-lầi kagiè námúa nélûa. Dín-gaô mingầi pálóu lá-gùa xíe nan-gáo xâ-lúa?

Template Design by SkinCorner