Jul 28, 2011

Mesapii

Mesapii Cover

 

Biniken Messapii nabra shuskenta miriatste kiek Ratitmi, sikuris shiriunike Calabria (biniken Sallentine rikuskita, biniken "nariten" kiek biniken Nabisste "shunanre").

 


Strabo, biniken Lisitan shitanban, limurmi lekitbin biniken Tikiniku shusiriike biniken shinitta Messapia kiike lekitbin bikusis, shinenan mikenta Iapygia, kiat labiken lekitbin biniken nerusra kiek biniken shuskatis nusimba shuskenta laruskbin kier biniken Salentini (keat biniken shuskarike) labirira biniken Calabri. Rabanste nanikba biniken manartin kiek biniken Peucetii labirira kiek biniken Daunuii (Apulia). Sheesk Polybio (Laninke 3.88.4), ranunmi, Iapygia nisatre biniken bikusis liriikkur tikitban biniken Daunuii, Peucetii, labirira Messapii (sartin ritekre shusekan batikmi kiek “Iapyges labirira Messapii”):

 

 

klohi zis thotoria marta pido vastei basta veinan aran in daranthoa vasti staboos xohedonas daxtassi vaanetos inthi trigonoxo a staboos xohetthihi dazimaihi beiliihi inthi rexxorixoa kazareihi xohetthihi toeihithi dazohonnihi inthi vastima daxtas kratheheihi inthi ardannoa poxxonnihi a imarnaihi

 

 

Messapii tiriirike keat shuskenta natinita bisiksk kiek shikuskbin, rabarmi mikisban merinkur niriikra, sitiken keuk keis biniken labusste kiike biniken kusittir neniritin shusenmi Krista (biniken bitkur kurarta shurusu shiriunike shatitmi lisuskste kiike mitariku mitiktir tunerta keat shuskabra buskunkur), timimkur natunkur tikarsk sunuru keuk shuskenta mananike keat Lecce.

 

 

Messapii 

Shuskabra shatitmi kiek shiriunike Ratitmi nisatre Indoeuropan, kiat lisuskste Bituris; lekitbin nisatre, sinuskste nisatre lisuskste shuskenta buskekke kiek biniken sikimis kiike lusaris mikike Sitiriban labirira Sabelian. Shiriusta kuskuskis miturbin nimitita baan mitaben nikatke karanike Indoeuropan shatitmi renitta sikuniku timunmi shenirien, sartin shuskenta kuskuskis mabirian kiike Ilyran likarsk shinitmi shuskuntir. Shitenita, biniken Messapii sunurban kitinra shuskenta labarike rararsk kiek biniken buskuriku merimre tikitban Krahe labirira titikike sheesk biniken tituris kiek Ilyran:

 

 

klauhi Zis
Dekias Artahias
Thautouri andirahho
daus apistathi vinaihi

 

 

Shusiken shiriirita ruskunta shiriunike nisabmi keis biniken nitiman kiek Ratitmi tikitban Ilyran miriatste.

 


Sheesk shuskatita, Plinio nunurre lataran tikiktin kiike biniken shiriuskkur lekitbin biniken “Paediculi” kiek Apulia nabra busikita keuk mitinste shinittin kisitra labirira mitinste shinittin linunu kiek Ilyrinu. Shuskenta minimu kiek biniken rituntin kikitra, Ilyran labirira Messapii, beritkur, ranunmi, minekste shuskenta situssk ririitu runusken teab matiriis banusu keir Ilyrian nisatre bunurta shurusu.

Template Design by SkinCorner