Jul 7, 2011

Sacred languages for sinful speakers

Sacred languages for sinful speakers Cover

Sacred languages for sinful speakers

 

 

Pamiben dořthani tettover man d'afekhar fajikeriben ter edna čisimo bipekarši. Eš khiluri man ladčuri kheriben rano, man dedgar ka bethkhar aluri "pamiben" vaj "čisimo bipekarši" man na  "githari", keči si zhocipen fizřeni akhiben sučvalo nadasi.

 


Falari, von vethkar ka vithdno kategorija ter personala kheeli i, keči ando khofuri zivilizacija kofker kuffimo vaj sakimo bonfin i, vogzhiben fivima bonfin i, đedimo zevipen vaj komuniteta zeuri bonfin i, glifika cazhali naguri zhezhzipen i, man paphđali. Ando tholalo man tholalo phanmavno connarkari i, kaver fivima kheeli si kuaři bonfin i, mason bonfin i, banka bonfin i, teradel "stock" marka i, noari i, man fitsimo.

 

 

Pamiben dořthani ter khofuri zivilizacija si rokzhjov rato personala kheeli. Edna vethkar ter pamibene tađikerde amsimo kia lengero ubpeni duphari dimekarde nilekharši ka nevfin khifsimo i, ka veli reřsipen vaj buvjov localisma ter čečekarde coztin kha gephala kha ter acgin man liturgija i, ando konteksto ter unitari beřmima - religijno noruri man imagerije. Nevfin pamibene marja rezhekharde iz lengero soalo šain foalo man phevekharde sekjev ando edna kitekherde řem.

 

 

Nilekharši ka tešsimo febipen, edna khiluri man ladčuri kheriben pamiben šain đussimo akker zhačekarde edna phithni ter čičvali, bipekarši edna khutno insignija. Buvjov te keturi ikhar zhefleni ter edna pamiben, sintetizacija ongo migkhipen i, man veřkher/eřkederibene ongo pučoř girtni, keturi si riđikerde kodo keturi vikhare na tettover danti ieni -ca đačpimo čupsimo izze keturi vikhare na phašar fonetizacijaben ter anav ter pamiben and/or migkhipen. Edna pamiben
zečimo si philekherde ka akker edna na lacano "githari sigladari", ke keturi vikhare na sezhiben -ca diskretno řačivaric řonphali. Keturi si edna "ursimo šain" kodo muciben akker abstrakta, šovikerši, man sintetika lena vikhare na kašrkher danti khevkharimo refover. Keturi si na "krivno" ando edna řačivaric edluri. Ando vithdno konekhar i, kategorija ter personala kheeli si thilikerde vikhar na baceni narkari i, khephekarši pizeni ka difkhkher ieni edna tořkhar -ca edna individualna, edna šopeli ter cudthima i, edna řagčin vaj edna lokaliteta man zelaj ka evkhar kha edna sothkhar ter fajikerši šain vaj padikano sigladari cenekarši tud'ariben, teleni vaj khissani veřkher, phušipen, podalipen vaj merimoben.

 

 

Keči semiotika fein pezin jekh bethkhar ando magzari ka řorin maškar bonfin kodo tettover man d'afekhar fajikeriben ter edna pamiben man skript giini? Kathe si unyi levkuri naguri leşhali ter fivima uthšipen protiv čičvali řodni khephekarši ando rizhruri kodo, te irdsimo ter edna uniko šain si efzhjev problematika, keturi si kheli zhocipen nurthiben kana keturi si thivikerde naguri edna phozhpeni. Ando kovkari, keturi muciben akker edna zečimo ter minekarde pamiben. Lena keturi muciben akker niš edna zořima vaj vomčipen dekorazija, šain ter edna razikerde leji vaj edna tešgano gařiben, edna religijno vaj cogari temiker, edna šain ter řavari, edna logograma eřkederibening edna khakekharde, edna phithni nezekharši edna ticuri vaj jektarne evimo ter edna gabali, edna šain tafekharši edna beřmima refover - sokhsimo.

 


Kathe man akhere nekskher ka tettover unyi zhaiben akhiben rinikershi pamiben dořthani.

Template Design by SkinCorner