Aug 4, 2011

Witchcraft Bibliography Project - DB8 std.

Argyrou, V.  "Under a Spell:  The Strategic Use of Magic in Greek 
        Cypriot Society."  American Ethnologist 20 (1993):  256-71.

Baranowski, Bohdan.  O Hultajach, wiedzmach i wszetecznicach:  szkice z
        obyczajow XVII i XVIII wieku.  Lodz:  Wydawnictwo Lodzkie, 
        1962.

__________.  Nietolerancja i zabobon w Polasce w wieku XVII i XVIII:  
        wypisy bzrbodlome.  2nd ed.  Warsaw: Ksiqagzka i Wiedza, 1987.

__________.  Pozegnanie z diablem i czarownica.  Lodz:  Lódzkie, 1965.


__________.  Procesy Czarownic w Polsce w XVII i XVIII Wieku.  Lodz:  
        n.p., 1952.

Bayer, Vladimir.  Ugovor s davlom:  procesi protiv carobnjaka u Evropi 
 A napose u Hrvatskoj.  2nd ed.  Zagreb:  Zora, 1969.

Benis, A., ed.  Postepek prawa czartowskiego prezeciw narodowi 
 ludzkiemu 1570. Krakowie:  Druk. Uniw. Jagiellonskiego, 1891.

Berwinski, Ryszard W.  Studia o guslach, czarach, zabobonach i 
 Przesadach ludowych. Poznan:  Nakl. i Czcionkami L. Merzbach, 
        1862.

Bodó, Mathias.  Jurisprudentia criminalis secundum praxim et 
 Constitutiones Hungaricas.  Pozsony:  J. M. Landerer, 1751.

Bogucka, Maria.  "The Centre and the Periphery of Witchcraze."  Acta 
 Poloniae historica 75 (1997): 179-88.

__________.  "Law and Crime in Poland in Early Modern Times."  Acta
        Poloniae Historica 71 (1995):  175-95.

Boskovic-Stulli, Maja.  "Hexensagen und Hexenprozesse in Kroatien."  
 Acta Ethnographica Hungarica 37 (1991-2):  143-71.

__________.  "Kresnik-krsnik, ein Wesen aus der kroatischen und 
        slowenischen Volks berlieferung."  Fabula 3 (1959/60): 275-98.

Bratescu, Gheorghe.  Procesele vrajitoarelor.  Bucharest:  Ed. 
        Enciclopedica Románá, 1970.

Brckner, Aleksander, ed.  Sejm piekielny straszliwy (1622).  Cracow:
        Biblioteka Pisarzow Polskich, 1903.

Brunner, Walter.  "Hexen und Zauberprozesse im Bezirk Murau."  
 Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark 67 (1976):  
        193-222.

Brzezinska, Anna.  "Accusations of Love Magic in the Renaissance 
        Courtly Culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth."  East 
 Central Europe 20-23, no. 1 (1993-6):   117-140.

Burgstaller, E.  "Gelegter Zauber."  Carinthia 147 (1957): 853-62.

Bylina, S. "Magie, sorcellerie et culture populaire en Pologne aux XVe 
        et XVIe siècles." Acta Ethnographia Hungarica 37 (1991-92): 
        173-90.

Conrad, J. L.  "Bulgarian Magic Charms:  Ritual, Form, and Content."  
 Slavic and East European Journal 31 (1987):  548-62.

__________.  "Magic Charms and Healing Rituals in Contemporary 
        Yugoslavia." Southeastern Europe 10 (1983):  99-120.

Fischer A.  "Diabel w wierzeniach ludu polskiego."  In Studia 
 staropolskie, edited by Aleksandra Brücknera, page#.  Kraców:  

        Naklad Krakowskiej Spólki, 1928.

Gaj-Piotrowski, Wilhelm.  Duchy i demony w wierzeniach ludowych zokolic
        Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega.  Wroclaw:  Polskie Tow.
        Ludoznawcze, 1993.

Göllner, Carl.  Hexenprozesse in Siebenbürgen.  Cluj:  Dacia, 1971.

Gorzkowski, Albert.  Zagadki demonologii:  Demon Socratis 
 LukaszaGorrickiego. Krakow:  Universitas, 1995.

Greenfield, Richard P. H.  Traditions of Belief in Late Byzantine 
 Demonology. Amsterdam:  Adolf M. Haddert, 1988.

Herzfeld, M.  "Meaning and Morality:  A Semiotic Approach to Evil Eye
        Accusations in a Greek Village."  American Ethnologist 8
        (1981):  560-74.

Kamler, M.  "The Role of Torture in Polish Trials in the 16th and 17th
        Centuries."  Acta Poloniae historica 66 (1992):  53-74.

Kivelson, Valeria A.  "Through the Prism of Witchcraft:  Gender and 
        Social Change in Seventeenth- Century Muscovy."  In Russia's 
 Women: Accommodation, Resistance, Transformation, edited by 
        Barbara Evans Clements, Barbara Alpern Engel and Christine D. 
        Worobee, 74-94. Berkeley: University of California Press, 1991.

Kloczowski, Jerzy.  A History of Polish Christianity.  Cambridge:
        Cambridge University Press, 2000. See especially pages 126-163 
        and 353-4.

Korcz, Wladyslaw.  Wspolniczki diabla, czyli, O procesach
 czarownicna slasku w XVII wieku.  Katowice: Slaski
 Instytut, 1985.

Koronyi, K.  Czary i gusla przed sadami koscielnymi w Polsce w XV i
        pierwszej polowie XVI wieku.  Lud:  n.p., 1927.

__________.  Czary w postepowaniu sadowym.  Lwow:  n.p., 1927.

Kosir, Matevz.  "Carovniski proces proti Jakobu Krasovcu."  Kronika
        39 (1991): 28-32.

__________.  "Magija in golfjufija ter tovornistvo med Trstom in 
        Gradcem 1732-34."  Kronika 43 (1995):  11-8.

Krzyzanowski, Julian. "Diabel w literaturze ludowej." In Slownik 
 Folkloru Polskiego, edited by Julian Krzyzanowski, page#.  
        Warsaw:  Wiedza Powschechna, 1965.

__________.  Madrej glowie dosc dwie slowie.  Trzy centurie
        przyslow polskich.  Vol. 1.  Warsaw:  PIW, 1958.

Kuczynska, Jadwiga.  "Chrzcielnica w swietle mysli liturgiczneji 
        Przepisow koscielnych sredniowecza."  [Baptismal fonts in the 
        liturgy and ecclesiastical regulations of the Middle Ages.]  
 Roczniki Humanistyczne 29, no.4 (1981):  49-58.


Lasocki, Zygmunt.  "Szlachta plonska w walce z czartem."  Miesiecznik
        Heraldyczny 20 (1933):  page#.

Laszkiewicz, Hubert Mikolaj.  "Sad wojtowsko-lawniczy w Lublinie a 
        Tribunal koronny w. 2 Polowie XVII wieku." [The city court in 
        Lublin and the crown tribunal in the latter half of the 17th 
        century.]  Roczniki Humanistyczne 36, no. 2 (1988):  161-72.

Lorint, F. E. and J. Bernabé.  La sorcellerie paysane.  Approche
        anthropologique de l'Homo Magus, avec une étude sûr la 
 Roumanie. Brussels:  A. De Boeck, 1977.

Luczak, Antoni.  Czary i czarownice, wczoraj i dzis.  Tarnow:  KARAT, 
        1993.

Maguire, Henry, ed.  Byzantine Magic.  Washington, D. C.:  Harvard
        University Press for Dumbarton Oaks, 1995.

Makkai. L.  Histoire de Transylvanie.  Paris, 1946.

__________.  "Purit&ascute;nok és boszork&ascute;nyok Debrecenben,"  A 
 Hajdá-Bihar Megyei Levélt&ascute;r Évkönyve 8 (1981): 113-30.

Michalski, Jerzy.  "Problem 'Ius Agratiandi' i kara smierci w Polsce w
        latach siedem dziesiatych XVIII w." [The question of "jus 
        agratiandi" and the death penalty in Poland in the 1770s.] 
 Czasopismo Prawno-Historyczne 10, no. 2 (1958):  175-96.

Moroz, Iosif. Zhenski demonichni obrazi v bulgarskiia folklor
 i
varvaniia. Sofia: Institut po kulturata pri Komiteta
 za kultura i Bulgarskata akademiia na naukite, 1989.

Patryka, Joanna.  "Szlachecka 'silva rerum' jako zrodlo do badan
        etnograficznych."  [The nobility's "silva rerum" as a source
        for ethnographic research.]  Etnografia Polska 32, no. 2
        (1988):  67-94.

Pelka, Leonard J.  Polska demonologia ludowa.  Warszawa:  Iskry, 1987.

Peragras, A.  Ale i bauci:  prilog proucavanju tajanstvenih bica 
 Balkana. Belgrade:  Naucna, 1989.

Pilaszek, Magorzata.  "Procesy czarownic w Polsce w XVI-XVIII wieku.
        Nowe aspeckty.  Uwagi na marginesie pracy B. Baranowskiego."
        Odrodzenie i Reformacja w Polsce 42 (1998):  81-103.

Pócs, Éva. Fairies and Witches at the Boundary of South-Eastern
 and Central Europe. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia,
 1989.

Potkowski, Edward.  Czary i czarownice.  Warsaw:  "Ksiazka i Wiedza", 
        1970.

Radovanovic, Saso. Bog se uboge gresne duse. Amen: Carovniski procesi
        na slovenskem Stajerskem v eltih 1546-1746. Murska Sobota:
        Pomurska zalsozba, 1997.


Rajsp, Vinko. "Carovniski procesi na slovenskem." Zgodovinski Casopis
        42 (1988): 389-97.

Rozek, Michal. Diabel w kulturze polskiej: szkice z dziejöw
 motywu i postaci. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1993.

Rybkowski, M.  Diabel w wierzeniach ludu polskiego (z okolic Biecza).
        Lud:  n.p., 1906.

Samp, J.  Droga na Sabat.  Gdansk:  Wydawn. Morski, 1981.

Schiffmann, Aldona Christina. "The Witch and Crime: The Persecution of
        Witches in Twentieth-Century Poland." Arv 43 (1988): 147-65.

Szkurlatowski, Krzysztof P.  "Gdanskie procesy czarownic w XV-SVII w. 
        Na tle owczesnych przemian religijnych."  In Protestantyzm i 
 Protestanci na Pomorzu, edited by J. Iluk and D. Marianska, 
        209-28.  Koszalin: n.p., 1997.

__________.  "Praktyk magiczne czarownic w swietle ksiegi sadowej 
        Zielonej Gory z XVII wieku."  Slaski Kwartalnik Historyczny 
 Sobotka 4 (1995): 247-53.

__________.  "Proces inkwizycyjny przeciwko czarownictwu w praktyce 
        sadow soltysich wojewodztwa malborskiego w XVI-XVIII w. na tle 
        rozwoju europejskiego prawa karnego."  Rocznik Elblaski XV 
        (1997):  44-55.

von Tazbir, Janusz.  "Hexenprozesse in Polen." Archiv für Reformations-
        geschichte 71 (1980):  280-307.

__________.  "Obraz heretyka i diabla."  In Szlaki Kultury Polskiej, 
        edited by Janusz von Tazbir, page #.  Warsaw: PIW, 1986.

__________. "Procès de sorcellerie." Odrodzenie i Reformacja w
 Polsce 23 (1978): 151-77.

__________.  "Procesy o czary."  Odrodzenie i Reformacja w Polsce 30 
        (1978):page#.

Tomkiewiczowa, Maria and Wladyslaw Tomkiewicz.  Dawna Polska w 
 anegdocie.Warsaw:  Wiedza Powszechna, 1961.

Tuwim, Julian.  Czary i czarty polskie, oraz Wypisy czarnoksieskie.  
        2nd ed. Warsaw:  Czytelnik, 1960.

Vukanovi_, T. P.  "Witchcraft in the Central Balkans I:  
        Characteristics of Witches."  Folklore 100 (1989):  9-24.

Vrazinovski, Tanas.  Narodna demonologija na makedoncite.  Skopje:
        Matica Makedonska, 1995.

Wojcicki, K. W.  "Diabel Polski."  In S. Orgelbranda Encyklopedia 
 Powszechna. 18 vols.  Warsaw:  Towarzystwa Akeyjnego, 1898-
        1912.


Zygner, Leszek.  "Czarownica w swietle ksiag konsistorskich z XV i 
        Poczatki XVI wieku."  In Korieta i rodzina w sredniowieczu ina 
 progu czasow nowozytnych, edited by Name Nowak and Name 
        Radziminki, page#. Torun:  Wydawn, 1998
Template Design by SkinCorner